Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 28-01-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Voordeur school
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Wieltjesweek
- Data
- Enquête gemeente sluis
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Algemeen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn ons er bewust van dat we u afgelopen week ‘overladen’ hebben met extra nieuwsbrieven. Dit was helaas noodzakelijk om u goed op de hoogte te houden.

We hebben de afgelopen week de persconferentie weer gehad. Een hele versoepeling voor iedereen met kinderen op de basisschool.
De regels die blijven, handhaven we ook als school. Dus ook wij plaatsen geen groepen in quarantaine als er meerdere besmettingen zijn, mits de GGD hier advies toe geeft.

Over specifieke situaties hebben we contact met de GGD. Hieronder Vraag & antwoord. 
Hoe lang met een kind thuisblijven wanneer het positief test:
Bij een positieve test en klachten, blijft een leerling 7 dagen thuis na de eerste klachten en dan moet men ook 24 uur klachtenvrij zijn.
Bij een positieve test zonder klachten gaat het om 7 dagen vanaf de testdatum en dan moet men ook 24 uur klachtenvrij zijn. 

De 7 dagen quarantaine zijn voorbij, klachten zijn bijna weg, maar nog niet helemaal. Mag mijn kind naar school:
De klachten ‘geen reuk en smaak’ & ‘vermoeidheid’ kunnen lang aanhouden, wanneer deze klachten na de 7 dagen nog van toepassing zijn mag het kind uit quarantaine. 
Klachten als neusverkouden, hoesten, koorts, diarree, keelpijn, benauwd, kortademig en spierpijn moeten weg zijn. 
Het maximum aantal quarantaine dagen voor kinderen met aanhouden klachten is 14 dagen, geteld vanaf de eerste klachtendag. 

Wanneer u voor uw kind(eren) nog zelftesten wilt ontvangen, dan graag een berichtje aan de leerkrachten, dan geven we de zelftesten mee met uw kind(eren).

Maandag zullen juf Carolien en juf Ellen weer aanwezig zijn op school. Juf Esther is begin deze week ook positief getest, wanneer zij a.s. zondag klachtenvrij is, zal ze maandag ook aanwezig zijn. 

Met vriendelijke groet,
mede namens het team van de Meerstromenschool 

Ellen Perdaen 

Voordeur school

We hebben u deze ochtend bericht dat door een technisch mankement de voordeur niet bruikbaar is! 

Maandag komt iemand om de deur te repareren, maandagochtend zullen we dus ook nog gebruik moeten maken van de kleuteringang en zijdeuren. 

Derden die in de school moeten zijn kunnen de kleuteringang gebruiken. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Twee weken geleden hebben de kinderen een brief meegekregen met uitleg betreft de vrijwillige ouderbijdrage. 

Nu hebben we van verschillende ouders vernomen dat zij de brief niet ontvangen hebben, vandaar dat de gehele brief in deze nieuwsbrief is opgenomen.

In de brief staat vermeld dat we in de nieuwsbrief een link zouden plaatsen, zodat ouder(s)/verzorger(s) ook via die weg de mogelijkheid hebben de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vrFdynVMRY-pJfjrFDIeeA

Brief:

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag willen we u op de hoogte brengen van het dilemma waarmee de school kampt.
Voor de kerstvakantie heeft enkele weken achter elkaar de vrijwillige ouderbijdrage op de nieuwsbrief vermeld gestaan. Graag willen we u informeren over de stand van zaken betreffende de Meerstromenschool.

In het schooljaar 2018-2019 is er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €50. Covid-19 is toen gekomen, maar vrijwel alle uitgaven welke van de vrijwillige ouderbijdrage betaald worden, zijn dat schooljaar gedaan. Met uitzondering van de schoolreis.

In het schooljaar 2019-2020 hebben we met het team het voorstel aan onze Medezeggenschapsraad voorgelegd om de €25 euro die het vorige jaar “overbleef” van de schoolreis om te zetten naar de vrijwillige ouderbijdrage van dat jaar. U bent hierover geïnformeerd in de nieuwsbrief van 27 november 2019. Er is in dit schooljaar alleen een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd aan kinderen die nieuw waren op onze school.
Dit betekent dat er voor het schooljaar 2019-2020 geen oproep is gedaan om de vrijwillige bijdrage over te maken.

Doordat de overheid de scholen nu verplicht nadrukkelijk te vermelden dat het om een vrijwillige bijdrage gaat en wanneer deze niet betaald wordt kinderen niet uitgesloten mogen worden, zien we dat een groot deel van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet ‘meer’ betaalt. Wij willen graag aangeven dat wij kinderen nooit hebben uitgesloten van activiteiten, wanneer de vrijwillige bijdrage niet werd voldaan.
De school krijgt vanuit de overheid ook twee jaar geld voor het NPO programma  (Nationaal Programma onderwijs), de hieronder vermelde activiteiten mogen hier niet uit bekostigd worden.

Tot op heden heeft 53% van de ouders de vrijwillige bijdrage betaald. Wij worden nu als school gedwongen activiteiten te schrappen, omdat wij het nu helaas niet voor alle leerlingen kunnen bekostigen. Het gevolg is dan dat deze voor alle kinderen niet meer doorgaan. Wij zouden dan genoodzaakt zijn de schoolreis te schrappen, dit resulteert dat de bijdrage lager wordt en dat het bedrag dan hopelijk door vrijwel alle ouders bijgedragen wordt.
Ouders die de vrijwillige bijdrage al hebben overgemaakt, zouden dan ook de €25, welke wij reserveren voor schoolreis, teruggestort krijgen.

Voorgaande jaren werd er ongeveer door 3% van de ouder(s)/verzorger(s) geen vrijwillige bijdrage overgemaakt vanwege bijzondere omstandigheden, dit viel onder solidariteit.

Enkele ouders hebben aangegeven dat een bedrag van €50 per kind in één keer veel is en zijn met het voorstel gekomen dit in meerdere delen te betalen wat natuurlijk prima is.

Graag willen we jullie als ouder(s)/ verzorger(s) inzicht geven waarop de vrijwillige ouderbijdrage is gebaseerd.
 

Presentje Start schooljaar €0,90  
Paptaart €1,10  
Kerst €1  
December cadeautje €7,50  
klascadeaut (€25 per groep) €1,30  
S & P huur 5 dec. €2  
Carnaval €1  
Paasbrunch €2,30  
Traktatie koningsspelen / sportdag €0,50  
Pannenkoekendag €0,40  
Theatervoorstelling groep 1 t/m 4 €1,30  
Letterfeest / klokfeest groep 3 en 4 €0,25  
schoolvoetbal groep 7 en 8 €0,25  
Afscheid groep 8 €3  
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 €0,45  
Nationaal schoolontbijt  €0,85  
Schoolfruit €1,50  
Ijsje in feestweek €1  
Frietjes in de feestweek  €1  
Klasuitje groep 1 t/m 8  €1  
Schoolfeest  €5  
totaal €33,60  
     
Schoolreis groep 1 en 2 €8 / €15 Schoolreis bij elkaar opgesteld is: 
Schoolreis groep 3 tot en met 8 €17,50 €8 + €15 + €17,50 + €17,50 + €17,50
+ €17,50 + €17,50 + €17,50 = €128 
€128 : 8 jaar = €16 over 8 jaar  
Schoolreis Bus (€1500) €19  
totaal €35 €16 + 19 = €35 euro per jaar
Totaal Activiteiten + schoolreis 68.60  

Onze vrijwillige bijdrage is vastgesteld op €50 per leerling. Uit bovenstaand kunt u zelf concluderen dat we al een structureel tekort hebben, dit hebben we tot nu toe kunnen compenseren met het geld wat we ophalen middels Bag2school en sponsorloop.

We hopen dat ouder(s)/verzorger(s) naar aanleiding van bovenstaand schrijven toch bereid zijn de bijdrage alsnog te voldoen. Ook hebben we van verschillende ouders vernomen dat het geen bewuste keus was om niet te betalen, maar dat dit gewoon makkelijk vergeten wordt. Vandaar dat u nu onderaan deze brief een QR code vindt. Op de volgende nieuwsbrief zal een link te vinden zijn.

We willen u tot 28 januari 2022 de gelegenheid geven uw bijdrage over te maken. Wanneer u bereid bent te betalen, maar dit graag in termijnen wilt doen, dan hoor ik dit graag van u.  

Ook kunt het bedrag nog gewoon overmaken op het rekeningnummer: NL92RABO 0101 243 022  ten name van Elevantio inz. act. Meerstromenschool
Graag o.v.v. ouderbijdrage+ naam + groep van uw kind(eren).

Wanneer we in februari helaas moeten concluderen dat de schoolreis dit jaar niet georganiseerd kan worden, dan zullen we u (nadat we ons bestuur hebben ingelicht) op de hoogte brengen.  Wij hopen dat dit niet nodig is.

Aan de ouders die de bijdrage al hebben overgemaakt, hartelijk dank! Wij hopen natuurlijk dat alle ouders willen bijdragen, zodat alle activiteiten voor de kinderen door kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,
mede namens Team Meerstromenschool

Ellen Perdaen

Wieltjesweek

Vanaf maandag 31januari houden we weer Wieltjesweek.

De stepjes en Space Scooters van de kleuters worden verzameld op het kleuterplein.
De stepjes van de kinderen van groep 3 t/m 8 worden verzameld achter de fietsenstalling.
Skates van groep 5 t/m 8 worden verzameld in het halletje bij de ingang, kinderen gaan wel via de nooddeuren de klassen in/uit.

Er zullen in de klassen afspraken gemaakt worden over het gebruik, plaats en omgang. Veiligheid gaat voor alles! Wanneer kinderen beschermers dragen, graag deze voorzien van naam. 

Groep 1 & 2: maandag  t/m vrijdag, stepjes en Space Scooters zijn toegestaan.
Groep 3 & 4: donderdag 3 februari, skates en stepjes zijn toegestaan.
Groep 5 & 6: maandag 31 januari, skates en stepjes zijn toegestaan.
Groep 7 & 8: vrijdag 4 februari, skates en stepjes zijn toegestaan.

Andere ‘wieltjes’ mogen in overleg met de leerkracht! 

Data
1 februari  Wieltjesweek 
21 februari  Adviesgesprekken VO groep 8 
25 februari  Carnaval
28 februari t/m 4 maart Carnavalsvakantie 
7 maart t/m 12 april Schoolproject Muziek 
25 maart  Rapport 2
week van 4 april Oudergesprekken 

 

Enquête gemeente sluis

'Veilig Honken' (Zwin College)

Hi!

Op de fiets naar school? Of toch met de bus of lopend? Gemeente Sluis wil graag meer weten over hoe je naar school reist en hoe veilig je de route vindt. Want wat doe jij bij een platte band, valpartij of onweer?  

Door antwoord te geven op de volgende vragen, kun jij ons helpen. En als zoveel mogelijk jongeren de enquête invullen krijgen wij een goed beeld van wat wij hopelijk kunnen bijdragen op jullie route naar school.

Als u een vraag heeft kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

Enquête Veilig Honken – Veilig onderweg naar school
https://www.onderzoek-gemeentesluis.nl/?f=xcl8tawqkd

De enquête kan ingevuld worden door kinderen van groep 7 en 8. Hij is in te vullen via bovenstaande link of QR code en staat open tot eind februari.


 

Met vriendelijke groet,
Lola Oostdam

Opbouwwerker Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Gemeente Sluis

0117 – 457 074  |  06-13973955

Werkdagen: maandag t/m woensdag

Groep 3 & 4

Het letterfeest komt eraan!
De leerlingen uit groep 3 kunnen bijna alle letters en dat betekent dat het tijd is voor een letterfeest.
Wanneer precies laten we nog weten via Klasbord. Op dit letterfeest laten de leerlingen van groep 3 aan 
alle juffen zien wat ze allemaal hebben geleerd. We versieren de klas feestelijk met vlaggetjes en knutselwerkjes.
Verder doen we allerlei letter / woord spelletjes met de leerlingen van groep 4, want zij krijgen een
uitnodiging om op bezoek te komen tijdens dit feest. Ook mag iets lekkers te eten en drinken niet ontbreken. 
Kortom we hebben er al veel zin in. 

Klokkijken groep 4
De leerlingen van groep 4 zijn druk aan het oefenen met de klok. Zo kennen ze allemaal de hele en de halve uren, 
zijn we bezig met de kwartieren, 5 en 10 min. We proberen dit op verschillende manieren aan te bieden. 
Zo komt het tijdens de rekenles aan bod, maar ook bij een Kahoot quiz worden de klokken op een leuke manier geoefend.
Daarnaast worden de klokken ook geoefend d.m.v. de Coöperatieve werkvorm ‘tweetal coach’. Waarbij de leerlingen om de beurt
de rol aannemen van Coach of Oplosser. Zo leren ze ook van elkaar.
Over een paar maanden zullen we met groep 4 het ‘Klokkenfeest’ vieren. 

 

 

 


 

Groep 5 & 6

Wieltjes week:
Volgende week is het wieltjes week. De kinderen van groep 5/6 mogen maandag hun skateboard, skeelers, stepje meenemen naar school. 

Toetsen. 
31 januari toets aardrijkskunde thema 2 
8 februari toets natuur thema 2 
24 februari toets verkeer, krantje 3-4
11 maart toets geschiedenis thema 3

Tafeltoets.
10 februari: groep 5 tafels van 3,4,6 en 8
10 februari: groep 6 tafels van 1 t.m. 10

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda
- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling). Op vrijdag noteren de kinderen de leerdoelen en het te maken werk voor de volgende week in de agenda (het digitale huiswerk rekenen en spelling). Vanaf vrijdag 21 januari maken de kinderen het huiswerk van rekenen en spelling digitaal. Alleen het werkboekje van begrijpend lezen leveren ze op papier in. De te maken opdrachten staan in het huiswerkschema.
- Op vrijdag 4 februari heeft Silvie Krant in de klas.
- Op vrijdag 11 februari heeft Nikki krant in de klas. Annemarit heeft deze dag haar spreekbeurt/werkstuk.
Zie schema in de leermap.
- Maandag 31 januari: toets aardrijkskunde (met onderdeel topografie) hoofdstuk 2.
   Voor de kinderen die deze toets de afgelopen week nog niet gemaakt hebben.
- Vrijdag 4 februari: groep 8 toets topografie hoofdstuk 3.
- Vrijdag 11 februari: woorddictee thema 3.

Kwink
We hebben tijdens Kwink over het thema “Vriendschap” gewerkt. We hebben een vriendschapselfje gemaakt en gesproken over kenmerken van een positieve vriendschap.
Hoe kunnen we bouwen aan een positieve vriendschap?

Zwin
Groep 8 is gisteren naar de Open Dag van ’t Zwin College geweest. Ze waren blij dat ze “fysiek” kennis mochten maken met het voortgezet onderwijs.
Het was een spannende en een leuke dag.

 

Terug op school
Nadat de klas in quarantaine is geweest, hebben we gelukkig bijna alle kinderen weer mogen ontvangen. Fijn dat we weer fysiek onderwijs kunnen geven!
Compliment aan de kinderen, ze hebben thuis ook super gewerkt! Met dank aan alle ouder(s)/verzorger(s) die dit allemaal ondersteund hebben!  

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl