Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 19-03-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Rapporten / oudergesprekken
- Schoolfotograaf
- Nieuwe emailadressen (herhaald bericht)
- Vacature OGMR cluster West
- Activiteiten Stichting Hoogbegaafd Zeeuws-Vlaanderen
- Data
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Algemeen

Het zal u niet ontgaan zijn dat de kinderen van de Meerstromenschool de afgelopen week hard in actie zijn gekomen voor mensen in Oekraïne. 
Voor de actie die de kinderen van groep 7 en 8 op touw hebben gezet door het verkopen van raamposters hebben ze heb prachtige bedrag van €825,61 opgehaald. 
Ook zijn er kinderen die zelf ook nog een actie zijn begonnen! Ze hebben lege flessen ingezameld. Ze werden hier door kinderen van alle groepen mee geholpen! Ze hadden ruim 500 flessen opgehaald en hebben nu al een bedrag van € 110,- kunnen storten op giro 555! 

Nou, dat is toch wel een applausje waard! Dit vond zelfs ook Omroep Zeeland! Want ook daar werd er aandacht aan hun actie besteed!

Daarnaast is de voorbereiding om de komst van kinderen uit Oekraïne ook begonnen. Samen met ons schoolbestuur Elevantio gaan we de komende week ‘een tandje bij zetten’ omdat de verwachting is dat er behoorlijk wat kinderen ook naar de Gemeente Sluis zullen komen. Daarbij zoeken we ook  de samenwerking met de kinderopvang, de gemeente en het andere schoolbestuur in onze gemeente. Wanneer er meer bekend is, zullen we u daarover informeren. We doen allen ons best, zodat de kinderen uit Oekraïne krijgen waar ze recht op hebben, maar ook de kinderen die nu al op school zitten goed onderwijs blijven krijgen. Samenwerking is hierbij cruciaal.

Afgelopen donderdag heeft de digitale ouderinformatieavond plaatsgevonden betreft het wijzigen van de schooltijden. Emile Eshuis van het RPCZ welke de presentatie gaf, ondersteunt onze school in dit traject.
Maandagmiddag (vanaf 13.00u) en dinsdag ben ik in ieder geval telefonisch bereikbaar voor vragen, hierna natuurlijk ook, maar laat mijn agenda dat wat minder toe. Woensdag zullen de brieven voor de ouderpeiling verstrekt worden via de kinderen. Wanneer u deze niet heeft ontvangen, wilt u dan een berichtje sturen naar meerstromenschool@elevantio.nl, zodat we u er alsnog één kunnen geven. U heeft dan tot en met woensdag 30 maart om de brief in te leveren in de daarvoor bestemde box in het halletje bij de ingang. 

Wanneer u de hand-out van de Presentatie wilt ontvangen, graag een mailtje naar meerstromenschool@elevantio.nl

Rapporten / oudergesprekken

Op vrijdag 25 maart krijgen de kinderen alweer hun tweede rapport.

In hun rapport zal een opgavebriefje zitten voor de ouders van groep 3 t/m 7 die een oudergesprek wensen. Wanneer u dit wenst, graag dit briefje op maandag 28 maart ingevuld aan uw zoon of dochter mee teruggeven. De kinderen ontvangen dan in de loop van de week van 28 maart een briefje met het exacte tijdstip waarop u wordt verwacht. 
De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 4 april. 

Wanneer een gesprek van onze kant wenselijk is en u zelf geen opgavebriefje heeft ingevuld, ontvangt u van de leerkrachten een uitnodiging. 

Schoolfotograaf

 

Op donderdag 7 april bezoekt de schoolfotograaf onze school. 

In de ochtend zal gestart worden met foto's van broers en zusjes welke niet allemaal bij ons op school zitten.

U kunt bij aanvang van school met al uw kinderen terecht via de nooddeur van de grote hal en om de beurt naar binnen gaan voor de foto. Wanneer de broers/zussen foto gemaakt is, kunnen de kinderen zelf naar de klas. 

Wanneer alle kinderen uit het gezin bij ons op school zitten regelen wij wanneer de broers en zussenfoto plaatsvindt.

We vragen ouder(s)/verzorger(s) om voldoende afstand van elkaar en van de fotograaf te houden in de school. 

Verder zullen er ook portretfoto's en groepsfoto's gemaakt worden.

 

 

 

Nieuwe emailadressen (herhaald bericht)

Inmiddels hebben alle teamleden een nieuw email adres. Deze zijn als volgt. 

Ellen Perdaen  directie meerstromenschool@elevantio.nl 
Nadja Groosman IB-er nadjagroosman@elevantio.nl
Anneke van Hevele Leerkracht groep 1&2 annekevanhevele@elevantio.nl
Linda Mabesoone Leerkracht groep 1&2 lindamabesoone@elevantio.nl
Stephanie de Valcke Leerkracht groep 3&4 stephaniedevalcke@elevantio.nl
Monique Risseeuw Leerkracht groep 3&4 moniquerisseeuw@elevantio.nl
Esther Peters Leerkracht groep 5&6 estherpeters@elevantio.nl
Ellen Stobbelaar Leerkracht groep 5&6 ellenstobbelaar@elevantio.nl
Jodie de Back Leerkracht groep 7&8 jodiedeback@elevantio.nl
Carolien Manneke Leerkracht groep 7&8 carolienmanneke@elevantio.nl

We willen u vragen de email adressen per direct in gebruik te nemen. Mails die nog naar de oude adressen verstuurd worden, worden nu in ieder geval nog een poos doorgestuurd naar ons nieuwe adres. Dit stopt medio de juni. 

Wanneer u de leerkracht mailt, de mail graag aan beide leerkrachten van uw zoon/dochter sturen. 

Vacature OGMR cluster West

Een oudergeleding voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevraagd! Voor cluster West.

Beste ouders van Elevantio,

Aan het eind van dit schooljaar 2020-2021 is een oudergeleding van de GMR van Elevantio aftredend. Hierdoor ontstaat er een vacature per 1 augustus 2022. We willen graag alle ouders van de Elevantioscholen uit het cluster West, waar ook de Meerstromenschool onder valt, uitnodigen te solliciteren. Daarom sturen we deze brief.

In de GMR zitten 4 leden namens alle ouders en 4 leden namens het personeel. Waarbij steeds één ouder met één personeelslid de contactpersoon is voor een cluster. U hoeft geen lid te zijn van de MR van de school om ook binnen de GMR actief te worden. Er zijn ongeveer 8 reguliere vergaderingen per jaar en er vindt altijd overleg plaats met een afvaardiging van het college van bestuur.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een brief met motivatie waarin u zich kort voorstelt naar: Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl). Dit kan t/m 22 april 2022.

Als meerdere kandidaten zich opgeven, vindt er een verkiezing plaats. De oudergeleding van de MR-en van alle scholen van cluster West van Elevantio kiezen dan uit de kandidaten een nieuw lid van de personeelsgeleding van de GMR.

Heeft u vragen of wilt u extra informatie, neem gerust contact op met Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl) of Conny Bakker (cgijsel@zeelandnet.nl).

We kijken uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groet,
Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,
Cynthia de Kock, voorzitter GMR Elevantio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over de (G)MR Binnen elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In die raad houden de leden zich bezig met de inhoud van allerlei zaken van de eigen school. Ze praten en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs en hoe je goede beslissingen kunt nemen waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het fijn hebben op school.

De GMR bestaat uit betrokken en gedreven mensen die zich in willen zetten voor álle scholen van Elevantio. Ook zij denken mee, maar dan op organisatieniveau, praten en adviseren over schoolzaken, over personeelsbeleid, over financiën, veiligheid op scholen en hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Dit alles in het belang van alle kinderen

Activiteiten Stichting Hoogbegaafd Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Hoogbegaafd Zeeuws-Vlaanderen heeft de komende maanden enkele activiteiten gepland. Deze worden op verzoek met jullie als ouder(s)/verzorger(s) gedeeld. U kunt zich via die link aanmelden.

Het gaat om een workshop Leren leren op 19 maart 2022:
https://stichtinghbzvl.nl/workshop-leren-leren-voor-kinderen-po-en-vo

Een Rond(d)e tafelgesprek met inleidende presentatie over de a-synchrone ontwikkeling op 3 april 2022:
https://stichtinghbzvl.nl/rondde-tafel-gesprek

En een workshop sociale vaardigheden:
https://stichtinghbzvl.nl/workshop-sociale-vaardigheden-voor-kinderen-po-vanaf-groep-4

Data
21 februari  Adviesgesprekken VO groep 8 
25 februari  Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantievakantie 
7 maart t/m 12 april Schoolproject Muziek 
17 maart  Digitale ouderinformatieavond 
25 maart  Rapport 2
week van 28 maart  Oudergesprekken groep 1 en 2
week van 4 april  Oudergesprekken groep 3 t/m 8
7 april ** schoolfotograaf
14 april  Paasbrunch
15 april  Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
18 april  Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
19 + 20 april  Cito Eindtoets groep 8 
22 april  Koningsspelen / sportdag 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

Data van activiteiten zijn onder voorbehoud. 

** recent bijgevoegd/ gewijzigd 

Groep 3 & 4

Muzieklessen 

We zijn gestart met het muziekproject en krijgen nu iedere week extra muziekles.
We genieten van de leuke liedjes en de vele verschillende muziekinstrumenten. 


 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 & 6

Dictee:
6 april: woorddictee thema 6
8 april: zinnendictee thema 6

Tafeltoets.
31 maart: groep 5 tafels van 1 t.m. 10
31 maart: groep 6 tafels van 1 t.m. 10 en deeltafels van 1 t.m. 10

 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda 

- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling).  
- Op vrijdag 25 maart heeft Benjamin Krant in de klas. Nina heeft deze dag haar spreekbeurt/werkstuk.  
Op vrijdag 1 april maart heeft Aaron Krant in de klas. Marit Bogema heeft deze dag haar spreekbeurt/werkstuk. 
Zie schema in de leermap.  
- Op woensdagavond 23 maart is er een ouderavond op 't Zwincollege.
Zij bieden dit als extraatje aan na de meeloopdag van de leerlingen en de online Open Dag voor ouders dit jaar.
Hierover hebben de kinderen afgelopen week een informatiebrief meegekregen.

- Op donderdag 24 maart toets natuur hoofdstuk 2. 
- Woensdag 11 mei: groep 8 heeft een bezoekdag op ‘t Zwin. 
- De kinderen kunnen al goed gaan oefenen met dicteewoordjes voor woorddictee thema 4.  

Kwink 
Tijdens de Kwinklessen hebben we het over morele keuzes. Wat betekent een keuze voor mij en voor een ander. Een goede keuze is eerlijk, respectvol en veilig.  

Het moreel kompas en burgerschap 

Nederland is een democratische samenleving. De Nederlandse grondwet zegt dat iedereen gelijk is. Iedereen heeft er evenveel recht op om eerlijk en respectvol behandeld te worden. En ons land moet voor iedereen een veilig land zijn. Dat betekent dat we in ons land bij bepaalde keuzes het moreel kompas op ‘goed’ moeten zetten. Het moreel kompas werkt dus niet alleen voor jou en mij, maar ook voor Nederland als geheel. 

 
Inschrijven Zwincollege 
Denkt u eraan wanneer uw kind volgend jaar naar 't Zwincollege gaat uw zoon of uw dochter in te schrijven? Zij ontvangen uw aanmelding graag vóór 1 april. 

Rapporten 
Op vrijdag 25 maart krijgen de kinderen alweer hun tweede rapport. In hun rapport zal een opgavebriefje zitten voor de ouders van groep 7 die een oudergesprek wensen. Wanneer u dit wenst, graag dit briefje op maandag 28 maart ingevuld aan uw zoon of dochter mee teruggeven. De kinderen ontvangen dan in de loop van de week van 28 maart een briefje met het exacte tijdstip waarop u wordt verwacht. 
De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 4 april. 
Wanneer er een gesprek van onze kant wenselijk is en u zelf geen opgavebriefje heeft ingevuld, ontvangt u van ons een uitnodiging. 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
meerstromenschool@elevantio.nl