Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 12-10-2018

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Tijdelijke wijziging directietaken
- Gastles Goalcha
- Kinderboekenweek
- Schoenmaatjes
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Hoofdluiscontrole
- Betalingsverzoek Vrijwillige ouderbijdrage
- Wij recyclen mee
Belangrijke data

15 – 19 oktober: Herfstvakantie
5 november: Studiedag. De kinderen zijn vrij van school.
6 november: Schoolfotograaf

Tijdelijke wijziging directietaken

Geachte ouders,

Het bestuur van Scoba is op zoek naar een nieuwe directeur voor de basisschool St-Petrus-De Wegwijzer in Schoondijke. De sollicitatieronde heeft echter geen geschikte kandidaat opgeleverd. Het landelijk personeelstekort in het onderwijs laat zich ook hier voelen; ook andere schoolbesturen slagen er niet in alle vacatures in te vullen.

We hebben toch gemeend dat onze school in Schoondijke op dit moment een ervaren directeur nodig heeft als de huidige interim-manager vertrekt.

We hebben binnen onze organisatie de heer Frank Boerebach bereid gevonden de leiding van de school op zich te nemen. De heer Boerebach is directeur van onze basisschool Molenbolwerk in IJzendijke en de Meerstromenschool in Groede en hij is al vele jaren als directeur werkzaam voor Scoba.

De heer Boerebach laat deze scholen niet geheel los, maar met verschuivingen in taken en tijden in de teams kan de heer Boerebach drie dagen per week vrijmaken om leiding te geven aan Sint Petrus – de Wegwijzer. De heer Boerebach geeft tot uiterlijk de zomervakantie van 2019 leiding aan de school. We gaan ons uiterste best doen tegen die tijd een meer definitieve oplossing te hebben.

Wij zijn in elk geval verheugd dat de heer Boerebach deze taak op zich wil nemen.

In de komende periode zal de heer Boerebach zich inwerken en dossiers overgedragen krijgen. Half november neemt hij het roer over in Schoondijke.

Dhr. Boerebach zal 1 dag per week werkzaam blijven op de Meerstromenschool. Een deel van zijn taken aldaar, zullen worden overgenomen door mevr. Ellen Perdaen. Zij zal daarvoor ingaande 13 november voor de dinsdagen voor haar lesgevende taken in groep 3-4 vervangen worden door mevr. Monique Risseeuw.

 We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd

Henk Verweg, algemeen directeur Scoba

 

Gastles Goalcha

Op woensdag 31 oktober krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een extra sportactiviteit in de vorm van een gastles 'Goalcha’ (dat is een soort handbal). De lessen worden gegeven in de gymzaal van de school. Alle kinderen hebben dus ook deze dag hun gymspullen nodig!

Kinderboekenweek

Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Op school zullen we daar ook aandacht aan besteden. Het thema is dit jaar ‘vriendschap’.

  • Bruna Actie: Koopt u in de Kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna? U kunt uw kassabon dan aan school schenken. De school mag dan na afloop van de Kinderboekenweek voor 20% van de kassabonwaarde kinderboeken uitzoeken.

 

Schoenmaatjes

Dit jaar willen we nog één keer mee doen met de actie Schoenmaatjes. Het is het laatste jaar dat deze actie landelijk georganiseerd wordt. De kinderen hebben vandaag een flyer meegekregen over het hoe en waarom van deze actie.
De dozen moeten uiterlijk 6 november op school worden ingeleverd. Is het een probleem om aan een schoenendoos te komen, dan kunt uw kind er op school een vragen.

Groep 5-6

Toetsen:
23 oktober: woorddictee blok 2 voor groep 5
24 oktober: woorddictee blok 2 voor groep 6
26 oktober: toets verkeerskrantje 1
30 oktober: tafels 1 t/m 10 (voor groep 6) en tafels 3 t/m 6, 9 en 10 (voor groep 5)
30 oktober: zinnendictee blok 2 voor groep 5
31 oktober: zinnendictee blok 2 groep 6
2 november: Toets natuur thema 1.
 

Groep 7-8

Donderdag 25 oktober: Woorddictee 2
Dinsdag 30 oktober: Vandaag brengen we met de Rabobankbus een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Er volgt na de herfstvakantie nofg een aparte brief met verder informatie,
31 oktober: Toets geschiedenis 2
Dinsdag 6 november: Zinnendictee 2
Vrijdag 9 november: toets Engels hoofdstuk 1 en 2

Op de eerste 3 dinsdagmiddagen na de herfstvakantie krijgen de kinderen van groep 7-8 gastlessen dammen.

 

Hoofdluiscontrole

Na de herfstvakantie houden we weer een hoofdluiscontrole bij alle kinderen. Controleert u uw kinderen tijdens de vakantie nog eens extra, zodat we na de vakantie weer met een schobe lei verder kunnen gaan.

Betalingsverzoek Vrijwillige ouderbijdrage

Tot op heden betaalde u de vrijwillige ouderbijdrage in twee delen: een keer € 25,00 voor de ‘overige activiteiten’ aan het begin van het schooljaar en een keer voor het schoolreisje in de tweede helft van het schooljaar (€ 17,50 voor groep 1-2 en € 27,50 voor groep 3-8). Het bedrag voor de schoolreis kon per jaar licht variëren. Berekend over de 8 schooljaren betaalde u totaal € 400 (8x € 25, 2x €17,50 en 6 x €27,50). De inning van deze bijdragen in twee keer kost altijd veel administratieve moeite, er moeten veel herinneringen verstuurd worden en brengt onnodige bankkosten met zich mee.

In overleg met de Medezeggenschapsraad hebben we daarom besloten de gemiddelde kosten van het schoolreisje op te nemen in de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt dan €50,00 voor alle groepen (u betaalt dan berekend over 8 jaren hetzelfde bedrag). Vanaf heden wordt er dus ‘gewoon’ één bijdrage gevraagd en daarbinnen geen onderscheid meer gemaakt tussen de kosten van het schoolreisje en de andere kosten.

Wij verzoeken u vriendelijk de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen voor 1 november en wel via rekeningnummer NL92RABO 0101 2430 22 Scoba inz. Activiteiten Meerstromenschool.

Een aantal ouders heeft uit eigen initiatief al de ‘oude’ vrijwillige ouderbijdrage van €25,00 betaald. Vriendelijk verzoek in dat geval het resterende gedeelte alsnog te betalen.

Ouders van wie de kinderen door omstandigheden niet mee kunnen op schoolreisje, kunnen de gemiddelde kosten van het schoolreisje terug krijgen.

Wij kunnen ons voorstellen dat er gezinnen zijn voor wie het betalen van €50,00 in een keer bezwaarlijk is. In dat geval blijft betalen in twee termijnen mogelijk. Neemt u daarover even contact op met de directeur. Hij zal hier uiteraard vertrouwelijk mee omgaan. 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afvval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl