Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 30-10-2018

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Schoolfotograaf
- Rapportgesprekjes
- Hulp gevraagd
- Gastles Goalcha
- Tijdelijke wijziging directietaken
- Schoenmaatjes
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Hoofdluiscontrole
- Betalingsverzoek Vrijwillige ouderbijdrage
- Wij recyclen mee
Belangrijke data

1 november: paddestoelenwandeling groep 1-2
5 november: Studiedag. De kinderen zijn vrij van school.
6 november: Schoolfotograaf
6 november: laatste dag om de schoenendoos van Schoenmaatjes in te leveren.
15 november: kledinginzameling. U ontvangt volgende week een inzamelzak
23 november: rapport voor groep 3 t/m 8

Schoolfotograaf

Op dinsdag 6 november komt de schoolfotograaf. Wilt u een broer/zusje-foto laten maken met kinderen die (nog) niet op school zitten, dan kunt u hiervoor direct aan het begin van de schooltijd terecht.
Betaling van de eventueel gekochte foto's doet u direct via een internetbetaling aan de fotograaf.
Ouders die hebben aangegeven dat hun NAW-gegevens niet aan de fotograaf mogen worden verstrekt, kunnen aan school betalen. Wij zorgen er dan voor dat het geld bij de fotograaf komt.

Rapportgesprekjes

Op 23 november krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport. Voorafgaand daaraan zijn er 10-minutengesprekjes voor de ouders. Volgende week ontvangt u een uitnodigingsbrief met de mogelijke data en tijden.

Hulp gevraagd

Op een nog nader te bepalen ochtend in november, willen we, evenals vorig jaar, weer een fietsen- en verlichtingskeuring houden. Wie wil ons daarbij helpen (datum in onderling overleg).

We zoeken ook ouders die ons willen helpen bij het inpakken van de Sintcadeaus. Dit kan een keer buiten schooluren op school, maar mag ook gerust thuis gebeuren.

Aanmelden voor hulp kan via de mail of even doorgeven aan de groepsleerkracht.

Gastles Goalcha

Op woensdag 31 oktober krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een extra sportactiviteit in de vorm van een gastles 'Goalcha’ (dat is een soort handbal). De lessen worden gegeven in de gymzaal van de school. Alle kinderen hebben dus ook deze dag hun gymspullen nodig!

Tijdelijke wijziging directietaken

In de vorige NIeuwsbrief bent u al geinformeerd over een verandering/verschuivng in directietaken binnen de Scobascholen. Wat gaat dit concreet betekenen voor de Meerstromenschool (per 13 november)?

- Juffr. Monique Risseeuw zal ook op de dinsdagen les geven in groep 3-4.
- Juffr. Ellen Perdaen zal op de dinsdagen en vrijdagochtenden directietaken gaan vervullen
- Meester Frank zal wekelijks op de dinsdagen (en verder zo veel als nodig) op de school in Groede zijn.

Juffr. Ellen zal het eerste aanspreekpunt voor ouders zijn voor algemene zaken. Meester Frank is, indien gewenst, op de andere dagen van de week bereikbaar op de school in Schoondijke of IJzendijke.

Schoenmaatjes

We vinden het fijn dat zo veel kinderen meedoen met de actie Schoenmaatjes! Maar let op:

De dozen moeten uiterlijk 6 november op school worden ingeleverd.

 

Groep 5-6

Toetsen:
dinsdag 13 november: toets geschiedenis blok 2
donderdag 22 november: toets aardrijkskunde blok 2
donderdag 29 november: toets aardrijkskunde topografie blok 2
vrijdag 7 december: toets verkeer krantje 2

Groep 7-8

31 oktober: Toets geschiedenis 2
Dinsdag 6 november: Zinnendictee 2
Vrijdag 9 november: toets Engels hoofdstuk 1 en 2
Maandag 12 november: start van de lessen jeugdEHBO
Vrijfdag 16 november toets topografie hoofdstuk 3
Maandag 19 november: toets aardrijkskunde hoofdstuk 2
Dinsdag 27 november: toets natuur hoofdstuk 2

Op de 3 dinsdagmiddagen na de herfstvakantie krijgen de kinderen van groep 7-8 gastlessen dammen.

Informatiebijeenkomst Zwincollege.
Op maandag 12 november om 19.30 uur worden de ouders van groep 8 uitgenodigd op school voor een informatiebijeenkomst verzorgd door het Zwincollege. De ouders krijgen dan o.a. uitleg over de route richting vervolgonderwijs en de verschillende brugklastypes.

Woensdag 12 november Voorleeswedstrijd.
De volgende kinderen doen mee: Pieter, Fedde, Lukas, Renske, Lotte, Carice, Jinke, Zoë, Annejet en Gijs. Op de maandag en dinsdag ervoor, zullen er al voorrondes in de klas gehouden worden.

Sinterklaasviering op 5 december.
De kinderen hebben afgelopen maandag al de brief met ‘spelregels’ rondom de surprise meegekregen. Uiterlijk 9 november het verlanglijstje inleveren. Op donderdag 15 november zullen we lootjes trekken en krijgen de kinderen een envelopppe mee met €7,50

Huiswerk.
Het huiswerk wordt door een groot deel van de kinderen niet, slecht of slordig gemaakt. Wij vragen de ouders vriendelijk het huiswerk te controleren op netheid en volledigheid. Voor vragen over het huiswerk kunnen de kinderen uiteraard bij de juf terecht.
 

 

 

Hoofdluiscontrole

Het hoofdluisprobleem is onder controle. Bij de controle van vorige week zijn er geen nieuwe gevallen meer geconstateerd. Bij de kinderen die bij de vorige controle nog neetjes hadden en inmiddels behandeld zijn, blijven we wekelijks een nacontrolere doen.
 

Betalingsverzoek Vrijwillige ouderbijdrage

Tot op heden betaalde u de vrijwillige ouderbijdrage in twee delen: een keer € 25,00 voor de ‘overige activiteiten’ aan het begin van het schooljaar en een keer voor het schoolreisje in de tweede helft van het schooljaar (€ 17,50 voor groep 1-2 en € 27,50 voor groep 3-8). Het bedrag voor de schoolreis kon per jaar licht variëren. Berekend over de 8 schooljaren betaalde u totaal € 400 (8x € 25, 2x €17,50 en 6 x €27,50). De inning van deze bijdragen in twee keer kost altijd veel administratieve moeite, er moeten veel herinneringen verstuurd worden en brengt onnodige bankkosten met zich mee.

In overleg met de Medezeggenschapsraad hebben we daarom besloten de gemiddelde kosten van het schoolreisje op te nemen in de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt dan €50,00 voor alle groepen (u betaalt dan berekend over 8 jaren hetzelfde bedrag). Vanaf heden wordt er dus ‘gewoon’ één bijdrage gevraagd en daarbinnen geen onderscheid meer gemaakt tussen de kosten van het schoolreisje en de andere kosten.

Wij verzoeken u vriendelijk de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen voor 1 november en wel via rekeningnummer NL92RABO 0101 2430 22 Scoba inz. Activiteiten Meerstromenschool.

Een aantal ouders heeft uit eigen initiatief al de ‘oude’ vrijwillige ouderbijdrage van €25,00 betaald. Vriendelijk verzoek in dat geval het resterende gedeelte alsnog te betalen.

Ouders van wie de kinderen door omstandigheden niet mee kunnen op schoolreisje, kunnen de gemiddelde kosten van het schoolreisje terug krijgen.

Wij kunnen ons voorstellen dat er gezinnen zijn voor wie het betalen van €50,00 in een keer bezwaarlijk is. In dat geval blijft betalen in twee termijnen mogelijk. Neemt u daarover even contact op met de directeur. Hij zal hier uiteraard vertrouwelijk mee omgaan. 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afvval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl