Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 11-01-2019

In deze nieuwsbrief:
- .
- Belangrijke data
- Gezocht: kandidaatlid voor Algemeen Bestuur
- Tevredenheidsonderzoek
- Foto's
- Bonte avond
- Oproep nieuwe leden AC (herhaald bericht)
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Verjaardagen januari.
- Wij recyclen mee
.

De beste wensen voor 2019!

Team Meerstromenschool

 

Belangrijke data
  • 14 januari: Tevredenheidsenquête
  • 25 januari: Volgende nieuwsbrief
  • 31 januari: Groep 8 bezoek 't Zwincollege
  • 12 februari: Mad Sciense Show groep 1 t/m 8  (8.50u – 9.20u)
  • 22 februari: Letterfeest groep 3 (11.30u)
  • 4 maart t/m 8 maart: Vakantie
  • 11 maart: Generale repetitie Bonte avond ('s avonds)
  • 14 maart: Bonte avond
Gezocht: kandidaatlid voor Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van ons schoolbestuur Scoba bestaat uit een oudervertegenwoordiger namens elke school. Voor de Meerstromenschool is dit momenteel Ron Leenhouts. Omdat zijn laatste kind na dit schooljaar onze school zal verlaten, eindigt ook zijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger namens onze school.
Het Algemeen Bestuur heeft vooral een toezichthoudende en sturende taak als het gaat om de uitvoering van het bestuursbeleid door de scholen en de algemeen directeur. Het Algemeen Bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Van de kandidaat wordt, naast het deelnemen aan deze vergaderingen, verwacht dat deze beleidstukken kan lezen en beoordelen. Om binding met de eigen school te houden wordt het Algemeen Bestuurslid ook altijd uitgenodigd voor de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad (ongeveer 3 keer per jaar).
Als we tijdig een nieuwe kandidaat kunnen vinden, is er nog de gelegenheid om in de komende maanden de werkzaamheden door Ron te laten overdragen. Wij vragen u uw interesse uiterlijk 31 januari kenbaar te maken.
Heeft u interesse maar wil u eerst nog meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ron of met meester Frank.
 

Tevredenheidsonderzoek

Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht te werken met een zogenaamd ‘Schoolplan'. In dit plan formuleert elke basisschool het gewenste beleid en ambities voor de volgende 4 jaar. Onze school moet dit jaar een nieuw schoolplan schrijven voor de jaren 2019-2023. Om dit schoolplan goed aan te laten sluiten bij de huidige situatie en wensen, wordt er ter voorbereiding op het schrijven van het plan een tevredenheidsenquête gehouden onder de leerkrachten, de leerlingen vanaf groep 6 en de ouders. Op 14 januari zal er aan de ouders per mail een uitnodiging verstuurd worden om deel te nemen aan de tevredenheidsenquête. Dit zal gebeuren naar de bij ons bekend zijnde mailadressen. Sommige gezinnen zullen de uitnodiging mogelijk op meerdere adressen ontvangen. Gelieve per gezin de enquête maar 1 keer in te vullen. Bij gescheiden ouders verzoeken we aan beide ouders de enquete in te vullen. Het invullen van de enquête vraagt wel enige tijd, maar de enquête is voor ons heel belangrijk als bron! Voor de betrouwbaarheid is het ook belangrijk dat minstens 70% van de ouders de enquête invult. Daarom ons uitdrukkelijke verzoek om mee te werken aan de enquête. De enquête kan tot 28 januari ingevuld worden. Mocht u volgende week onverhoopt de uitnodiging tot het invullen niet ontvangen. laat u ons dit dan even weten!
 

Foto's

Alle schoolfoto's die retour gekomen zijn naar school worden a.s. maandag naar 't Zuiden geretourneerd.
Wanneer u thuis nog foto's heeft die u niet wilde hebben, dan vragen wij u deze maandag met uw kind mee naar school te geven.

Alvast hartelijk dank.

Bonte avond

Wij willen u vragen alvast de volgende data in uw agenda te noteren!

11 maart: generale repetitie  ('s avonds)
14 maart: BONTE AVOND

Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven.

Oproep nieuwe leden AC (herhaald bericht)

Beste ouders, voor het organiseren van activiteiten hebben we een Activiteitencommissie.
2 á 3 keer per jaar komen zij bij elkaar om mee te denken en te helpen met het organiseren van activiteiten op school.

In het kader van “vele handen maken licht werk” kunnen we nog wel wat extra ouders gebruiken.

Wanneer u het leuk vindt om bij de Activiteitencommissie aan te sluiten kunt u zich aanmelden bij de directie.

Wanneer u zich niet wilt opgeven voor de Activiteitencommissie, maar wel als “oproepouder" ( incidentele hulp bij activiteiten), dan ook graag aanmelden bij de directie.

Wij horen graag van u!

Groep 3-4

Groep 3
De veilig en vlot woordjes van kern 7 krijgen de kinderen vandaag mee naar huis. 
De veilig en vlot toets van kern 7 zal afgenomen worden op 28 januari.

Letterfeest groep 3.
Omdat groep 3 binnenkort alle letters kent, willen we dit vieren met een letterfeest!
De ouders van groep 3, die in de gelegenheid zijn, zijn dan ook van harte welkom op vrijdag 22 februari om 11.30u.

 

Groep 5-6

Groep 5 en 6
14 jarnuari: toets natuurkunde blok 2

 

Groep 7-8

Toetsen groep 7/8:

Donderdag 17 januari: woorddictee thema 4
Vrijdag 25 januari: toets topografie hoofdstuk 5
Maandag 28 januari: zinnendictee thema 4
Dinsdag 29 januari: toets natuur hoofdstuk 3
Woensdag 30 januari: toets verkeerkrant 4 (hiervoor oefenen de kinderen in de klas)
Woensdag 6 februari: toets geschiedenis hoofdstuk 4
 

Bezoek 't Zwincollege
Donderdag 31 januari brengen de kinderen van groep 8 samen met juf Jodie een bezoek aan‘t Zwin.
Ze worden gehaald en gebracht met een bus.

De kinderen hebben hiervoor afgelopen woensdag een uitnodiging voor mee naar huis gekregen.
Op deze dag bekijken de kinderen de school, volgen ze workshops en krijgen een lunch in de aula.
Het is de bedoeling dat de kinderen gymkleren meenemen.

De kinderen moeten deze dag gewoon de normale tijd op school zijn en zijn om 15.15u weer terug op school.

Verjaardagen januari.

In de maand januari zijn de jarigen:

1 januari, Anne Salomé
4 januari, Marit Bogema
5 januari, Jelle Esseling
9 januari, Rick Dieleman
13 januari, Sophie en Yasmin Schanssema
14 januari, Milan Schanssema
19 januari, Aukje van Damme
20 januari, Fieke van Damme
23 januari, Benjamin van de Luijster
28 januari, Roan Boidin
29 januari, Eva Boer
30 januari, Fedde Rosseel
 

Van harte gefeliciteerd! 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl