Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 25-10-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- E-Waste
- Uitleg vrijwillige ouderbijdrage
- Betaling vrijwillige ouderbijdrage
- Bag2school
- Nationaal Schoolontbijt
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
29 oktober Groep 3 en 4 brengen bezoek aan Visserijmuseum
31 oktober Kleuters brengen bezoek aan bibliotheek
5 november Nationaal schoolontbijt
5 november Bag2school (kledinginzameling)
11 november Informatieavond 't Zwincollege op de Meerstromenschool
5 november Nationaal Schoolontbijt
15 november Extra vrij groep 1 & 2
20 november Groep 8 bezoekt 't Zwincollege
27 november Voorleeswedstrijd groep 8
4 december Sinterklaas op de Meerstromenschool
20 december Alle leerlingen vrij om 12.00u

 

E-Waste

De kinderen van de hogere groepen hebben zich allemaal bijzonder ingespannen om zoveel mogelijk E-waste in te zamelen. We hebben hierbij ook diverse keren de media bereikt! (Omroep Zeeland, Dedagvandaag, PZC, advertentieblad, RTV Scheldemond etc.). Verder zijn via sociale media veel mensen op de hoogte gebracht over onze actie. We waren dan ook de school met de meeste media-aandacht ooit!

Ook al hebben wij als school niet de eerste prijs gewonnen, de kinderen hebben zich van hun beste kant laten zien en het milieu een dienst bewezen. Hartstikke goed gedaan!

Dank ook aan alle ouders, die de actie ondersteund hebben en aan juf Carolien en juf Jodie, die letterlijk en figuurlijk hun handen vol hebben gehad aan deze actie.

Vandaag hebben Lotte en Renske van het promotieteam in de live uitzending van radio Omroep Zeeland alle mensen bedankt die ons tijdens de E-waste actie geholpen hebben. We hebben met zijn allen dan ook zeker 50 containers met E-waste op de juiste manier gerecycled!

Uitleg vrijwillige ouderbijdrage

Waaarom een vrijwillige ouderbijdrage en is deze echt vrijwillg?

De basisscholen worden bekostigd door de overheid. Voor allerlei posten (van huisvesting, onderhoud, schoonmaak, tafeltjes, schriften en pennen) ontvangen de scholen bedragen op basis van het aantal leerlingen. Voor een aantal zaken ontvangen de scholen echter geen vergoeding. Over het algemeen zijn dit de activiteiten, die met vieringen te maken hebben (Sinterklaas, Kerstviering, Carnaval, Pasen, afscheid groep 8, Bonte Avond, Schoolreis enz.). De kosten hiervan bedragen jaarlijks toch vele duizenden euro's. Dit geld 'weghalen' bij andere posten, leidt vaak weer tot tekorten aldaar. Vandaar dat scholen andere inkomstenbronnen zoeken. Dit kunnen acties zijn, zoals een sponsorloop, het houden van een rommelmarkt, het inzamelen van kleding, maar ook door het vragen van een eigen bijdrage van de ouders.

De eigen bijdrage van de ouders is wettelijk 'vrijwillig'. De overheid ziet er op toe dat de vrijwilligheid uitdrukkelijk bij de inning of bijv. in de schoolgids wordt vermeld. De vrijwilligheid is er onder andere voor bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen van ouders, die niet kunnen/willen betalen, niet uitgesloten worden van activiteiten. Daar is op onze school dan ook geen sprake van: betalend of niet-betalend, alle kinderen van de school doen mee aan alle activiteiten. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de bekostiging toch afhankelijk is van de bereidheid van (verreweg de meeste) ouders om de vrijwillige bijdrage te betalen.
De school stuurt ouders wel eens een betalingsherinnering en dit lijkt strijdig te zijn met vrijwillige karakter. Wij kunnen echter als school niet inschatten of er sprake is van het niet kunnen/willen betalen, of dat er wel sprake is van bereidheid tot betalen, maar dit vergeten is.

Overigens kunnen gezinnen, die niet kunnen betalen in een aantal gevallen beroep doen op de gemeente of stichtingen.

Om er zeker van te zijn dat de vrijwillige ouderbijdragen goed besteed worden, legt de school daarover jaarlijks verantwoording af aan de ouders in de Medezeggenschapsraad.

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen u hierbij vriendelijk de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, bestemd voor de activiteiten van de Aciviteitencommissie te voldoen.
Deze bijdrage bedraagt €50 per kind (schoolreis inbegrepen)

Wij verzoeken u vriendelijk de bijdrage voor 1 november ( i.v.m. de inkoop voor 5 dec.) te voldoen op rekeningnr:

NL 92 RABO 0101243022 t.n.v. Meerstromenschool. Graag de naam van uw kind(eren) noteren bij de betaling.

Betaling in termijnen is mogelijk na overleg, neem hiervoor contact op met juf Ellen Perdaen.

Wij hebben al enkele betalingen binnen, hartelijk dank hiervoor!

Bag2school

 

 

 

Nationaal Schoolontbijt

Op dinsdag 5 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt, omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen elke dag de dag goed starten met een gezond ontbijt.

Kinderen mogen deze dag dus zonder ontbijt naar school komen!

Groep 1-2

Groep 1-2 werkt de komende periode over de letter t van tak; thema herfst.

Groep 3-4

Bezoek aan het Visserijmuseum
Aanstaande dinsdagochtend 29 oktober gaan we met groep 3/4 een bezoekje brengen aan het Visserijmuseum in Breskens. We gaan er een leuke en leerzame ochtend van maken.

Indeling auto's:
Juf Monique: Madhou - Liza - Nayla - Tuur
Juf Stephanie: Madelief - Sophie - Bas - Tim
Mama van Laut: Laut - Max - Milan - Samuel - Bram

Doe dinsdag
Op dinsdagmiddag hebben we voor groep 3 en 4 een moment dat we naar buiten gaan en we leren op het schoolplein. Leren doe je namelijk niet alleen met je hoofd, maar met je hele lichaam. Onderzoek toont ook aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Ook geeft het bewegend leren meer ruimte voor sociale interactie, vrij spel en ontdekken.
We bedenken elke week een doe-activiteit bij de vakken: lezen, taal, rekenen of spelling. Bij deze activiteiten kunnen de kinderen bewegend leren.
De doelen van de lesmethode zijn hierbij het uitgangspunt.

Groep 5-6

Toetsen:
Natuur blok 1                      :  28 oktober
Verkeer krantje 1                 :   4 november
Tafels 2 t.m. 6 + 9 (groep 5): 31 oktober
Tafels 2 t.m. 10 (groep 6)    : 31 oktober

Willen de kinderen op de dag van de toets het leerboek terug meenemen naar school.

Knutselles:
Voor de knutselles van volgende week dinsdag 29 oktober hebben de kinderen een dun takje nodig van ongeveer 25 cm. Er mogen zijtakjes en/of blaadjes aanzitten.

Kinderboekenweek 2019
De kinderen van groep 5 en 6 hebben vrijdag 4 oktober een gastles gehad over het thema “Op reis”. Deze les werd georganiseerd door de bibliotheek. Eerst kregen ze wat uitleg over reizen en daarna werkten ze in groepjes aan opdrachten die bij boeken over het thema “Op reis” hoorden. Er werd enthousiast gewerkt over: reizen op het water, door de lucht, op het land en in de ruimte.

 

Groep 7-8

Toetsen
- 5 november. Woorddictee 2.
- 6 november. Toets geschiedenis hoofdstuk 2.
- 11 november. Toets aardrijkskunde hoofdstuk 2.
- 15 november. Toets topografie 3.
- 19 november. Zinnendictee 2.
- 26 november. Toets natuur hoofdstuk 2.  

Willen de kinderen op de dag van de toets het leerboek terug meenemen naar school.
Jammer genoeg gebeurt dit nog niet bij alle kinderen. Hierdoor kunnen we niet goed verder tijdens de volgende les.

Wilt u het huiswerk van uw kind controleren op netheid en nauwkeurigheid en of het volledig ingevuld is? Bij een hoop kinderen missen er een aantal onderdelen van de opdrachten.

Vanaf volgende week krijgen de kinderen het huiswerk op vrijdag mee naar huis en wordt het op uiterlijk donderdag ingeleverd.

Planning
- Op maandag 11 november om 20.00 uur is het de informatieavond van ’t Zwin bij ons op school. De ouders van de leerlingen van groep 8 zijn deze avond van harte welkom.
- Op woensdag 20 november gaat groep 8 weer op bezoek naar ‘t Zwincollege. Dit ter voorbereiding voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zij zullen deze morgen enkele normale lessen vanuit de basisschool volgen en één gastles wordt door ’t Zwin verzorgd. We vertrekken om 8.25 uur met de bus richting Oostburg en zijn om 12.15 uur terug op school. De kinderen dienen deze morgen een eigen hapje en drankje mee te nemen.
- Op woensdag 27 november (datum is van 20 november naar 27 november gegaan i.v.m. bezoek naar ’t Zwin) is het de Voorleeswedstijd. Er zijn 10 enthousiaste lezers die deze morgen proberen om schoolkampioen te worden. De winnaar zal onze school vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde in de bibliotheek van Oostburg.
 

Gymlessen:
Gymlessen voor groep 7 en 8 zijn gewijzigd naar donderdag- en vrijdagmiddag.

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl