Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 08-11-2019

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Fietsenkeuring
- Week van het touwtjespringen
- Jeugdteam gemeente Sluis
- Herinnering: Betaling vrijwillige ouderbijdrage
- Oproep nieuwe leden AC
- Bag2school
- Nationaal Schoolontbijt
- Logo
- Klasbord
- Groep 1-2
- Groep 3-4
- Groep 5-6
- Groep 7-8
- Wij recyclen mee
Belangrijke data
11 november Informatieavond 't Zwincollege op de Meerstromenschool
15 november Extra vrij groep 1 & 2
18 t/,m 22 november Week van het touwtjespringen!
20 november Groep 8 bezoekt 't Zwincollege
27 november Voorleeswedstrijd groep 8
4 december Sinterklaas op de Meerstromenschool
20 december Alle leerlingen vrij om 12.00u

 

Fietsenkeuring

Op woensdag 13 november willen we een fietsen- en verlichtingskeuring houden. We hebben deze ochtend nog een aantal vrijwilligers nodig om te helpen. Wie wil ons helpen?? (graag opgeven bij juf Ellen Perdaen)


De fietsen van groep 1 t/m 4 worden “geïnspecteerd” de fietsen van groep 5 t/m 8 worden officieel gekeurd.

De checklist waarop de fiets gekeurd wordt, wordt besproken in de klas.
Maar we willen jullie natuurlijk vragen de fiets thuis zo goed mogelijk in orde te maken.

Checklist:
-verlichting : werkt de voor- en achterverlichting? (vooral voor midden- en bovenbouw) Losse verlichting is toegestaan.
-reflectie: is de achter-, zijreflectie op de wielen en trapreflectie in orde? (vooral voor midden- en bovenbouw)
-remmen: werkt de voor- en achterrem?
-banden: hebben vanden voldoende profiel en zijn ze opgepompt?
- zadel: zit het zadel recht, staat het op de juiste hoogte en zit het goed vast?
- stuur: zicht het stuur recht en vast, zitten de handvatten vast?
- spatborden: zijn de spatborden aanwezig en zitten ze goed vast?
- jas-/voetbeschermers: zijn deze aanwezig en zitten ze goed vast?
- ketting: is de ketting strak en is deze gesmeerd?
- bel: heeft de fiets een goedwerkende bel?

Week van het touwtjespringen

Van het sponsorgeld hebben we springtouwen voor in de pauze aangeschaft.

In de week van 18 t/m 22 november willen we dan ook ‘de week van het springtouwen’ organiseren.

Wanneer kinderen deze week eigen springtouwen mee willen nemen mag dit natuurlijk, dan wel graag voorzien van naam!

Jeugdteam gemeente Sluis

Hallo mijn naam is Anjo de Bruijckere en ik ben onderdeel(werkzaam) bij het jeugdteam van de gemeente Sluis.
Ik ben verbonden aan de Meerstromenschool, dit om de drempel tot de toegang jeugdhulp te verlagen en om preventiever te gaan werken. Ik zal vanaf oktober 1 keer per maand op school aanwezig zijn. U kunt dan terecht voor vragen bij ons op het gebied van jeugdhulp.  

Als ouders kan het zijn dat u vragen heeft over het gedrag van uw kind of twijfelt over hoe u bepaalde dingen kunt aanpakken in de opvoeding. Ook vragen met betrekking tot scheiding en hoe hier het beste mee om te gaan, kunnen voor u als ouder een grote impact hebben.
Mocht u dergelijke vragen hebben, ben ik op de laatste woensdag van de maand op school te benaderen.

Indien u buiten deze dagen om vragen heeft op het gebied van jeugdhulp, of indien u ons liever niet op school opzoekt/spreekt, dan kunt u ons team altijd bereiken via het telefoonnummer 140117 en via het e-mailadres jeugdengezin@gemeentesluis.nl

Herinnering: Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Al voor 57% van de leerlingen is de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Hartelijk dank hiervoor!

Wij vragen u hierbij vriendelijk de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, bestemd voor de activiteiten van de Aciviteitencommissie te voldoen.
Deze bijdrage bedraagt €50 per kind (schoolreis inbegrepen)

Heeft u nog niet betaald, maar bent u daartoe w bereid: 
Wij verzoeken u vriendelijk de bijdrage voor 1 november ( i.v.m. de inkoop voor 5 dec.) te voldoen op rekeningnr:

NL 92 RABO 0101243022 t.n.v. Meerstromenschool. Graag de naam van uw kind(eren) noteren bij de betaling.

Betaling in termijnen is mogelijk na overleg, neem hiervoor contact op met juf Ellen Perdaen.

 

Oproep nieuwe leden AC

Beste ouders, voor het organiseren van activiteiten hebben we een Activiteitencommissie.

2 á 3 keer per jaar komen zij bij elkaar om mee te denken en te helpen met het organiseren van activiteiten op school.

In het kader van “vele handen maken licht werk” kunnen we nog wel wat extra ouders gebruiken.

Wanneer u het leuk vindt om bij de Activiteitencommissie aan te sluiten kunt u zich aanmelden bij de directie.
 

Wanneer u zich niet wilt opgeven voor de Activiteitencommissie, maar wel als “oproepouder" ( incidentele hulp bij activiteiten), dan ook graag aanmelden bij de directie.

Wij horen graag van u!

Bag2school

Wij hebben op onze school 772 kilo kleding ingezameld, dit ter waarde van €231,60.

Hartelijk dank voor alle medewerking!

De volgende kledinginzameling is op 12 mei 2020.
Wanneer u al eerder zakken met kleding heeft, mag u deze altijd binnen in het halletje aan de voordeur zetten.

 

Nationaal Schoolontbijt

We hebben afgelopen dinsdag heerlijk ontbeten in de klas met de kinderen. Ze leerden tevens waarom ontbijten zo belangrijk is.

Logo

Het logo hangt weer aan de muur! Met dank aan Jacob & Corneel!

Klasbord

Klasbord is een social media tool voor het onderwijs. Hiermee willen we ouder(s) en verzorger(s) foto's uit de groep van hun kind kunnen volgen. Dit kan zowel via de klasbord-app als via de klasbord-website.

  • Wij kunnen u als ouder(s)/ verzorger(s) makkelijk op de hoogte houden binnen een afgesloten en veilige omgeving;
  • u ontvangt een foto of een bericht direct via de klasbord-app of via de klasbord-website;
  • klasbord is een afgeschermde omgeving;
  • om klasbord te kunnen volgen heeft u als volger de unieke klascode nodig en goedkeuring van de leerkracht.

Respecteer de privacy.
Een gedeeld bericht op klasbord kan privacygevoelige informatie bevatten of persoonsgegevens. Om de privacy van iedereen te respecteren is het niet toegestaan om berichten van Klasbord te kopiëren of te verspreiden bijvoorbeeld door het maken van een screenshot.

AVG.
Het kan zijn dat je het als ouder/verzorger liever niet hebt dat er mogelijke persoonsgegevens worden gedeeld die betrekking hebben op jouw kind. Je hebt als ouder te allen tijde het recht om hier bezwaar tegen te maken bij de leerkracht of de directie. We zijn verplicht uw keuze te respecteren en hiermee rekening te houden bij het gebruik van klasbord. Klasbord is opgenomen op het AVG-formulier.

Klasbord vs. de Nieuwsbrief
De nieuwsbrief blijft ons belangrijkste communicatiemiddel naar u als ouders. Blijf deze dan ook goed lezen, zodat u op de hoogte bent van nieuws en activiteiten van onze school. Soms zullen er korte berichten op Klasbord verschijnen. Deze zullen dan ter herinnering zijn of voor bijvoorbeeld een oproep voor knutselmateriaal.

Pilot op de Meerstromenschool
De ouders van groep 1 en 2 hebben de afgelopen periode een mail gekregen van juf Anneke voor Klasbord. Groep 1 en 2 wordt voorlopig als pilotgroep ingezet. Binnenkort ontvangen de ouders van groep 1 en 2 een enquête. Naar aanleiding van de enquête besluiten we of we klasbord inzetten voor de gehele school.

Groep 1-2

Groep 1-2 werkt de komende periode over de letter m van maan. Thema Sinterklaas

Zitzandloper
Van het sponsorgeld is er een grote zitzandloper gekocht.
Deze zandloper helpt de kinderen bij het op tijd wisselen op de nieuwe schommel!

Groep 3-4

Software Veilig leren lezen
De kinderen van groep 3 oefenen op school elk week technisch lezen, woordenschat en spelling op de computer via het de leerlingsoftware van Veilig leren lezen. De ouders van groep 3 hebben afgelopen week een mail gehad met daarin een activatielink voor dit programma. De kinderen kunnen zo thuis op een leuke manier oefenen met de leerstof die ook in de klas aangeboden wordt.
 

Bezoek aan het Visserijmuseum
Op dinsdag 29 oktober mochten we met onze groep een bezoek brengen aan het Visserijmuseum in Breskens. We kregen een rondleiding waarin we veel informatie kregen en ook was er heel veel te zien. Op het laatst mochten we nog even op de Kaai lopen en we hadden geluk, want er kwam net een vissersboot binnen met garnalen aan boord. Dit was natuurlijk reuze interessant om te zien.

Het was een leuke en leerzame ochtend.

 

 

Groep 5-6

Toetsen:
Natuur blok 1                      :  28 oktober
Verkeer krantje 1                 :   4 november
Tafels 2 t.m. 6 + 9 (groep 5): 31 oktober
Tafels 2 t.m. 10 (groep 6)    : 31 oktober

Willen de kinderen op de dag van de toets het leerboek terug meenemen naar school.

Tafels van vermenigvuldiging:
De kinderen van groep 5 hebben de tafel van 8 aangeboden gekregen. Wij vragen u om deze thuis met de kinderen in te oefenen. Ook het blijven herhalen van de tafels van 2 t.m. 6 + 9 is van groot belang. Wij vragen u om dit geregeld met uw kind te blijven doen.

Binnenkort komt de tafel van 7 aan bod en vragen we u om hiermee ook thuis weer aan de slag te gaan. Het vlot beheersen van de tafels is van groot belang voor de rekenontwikkeling. We zijn al volop bezig met de deelsommen, waarbij het van belang is dat de kinderen vlot kunnen rekenen met de tafels. Binnenkort komen de grotere vermenigvuldigingen en grotere deelsommen aan bod en daarna worden in groep 6 ook de breuken, staartdelingen, vermenigvuldig- /deelsommen met grotere getallen en het cijferend vermenigvuldigen behandeld. Daarvoor is het vlot kennen van de tafels van groot belang.

 

 

Groep 7-8

Toetsen
- 5 november. Woorddictee 2.
- 6 november. Toets geschiedenis hoofdstuk 2.
- 11 november. Toets aardrijkskunde hoofdstuk 2.
- 15 november. Toets topografie 3.
- 19 november. Zinnendictee 2.
- 26 november. Toets natuur hoofdstuk 2. 

Willen de kinderen op de dag van de toets het leerboek terug meenemen naar school.

Jammer genoeg gebeurt dit nog niet bij alle kinderen. Hierdoor kunnen we niet goed verder tijdens de volgende les.

Wilt u het huiswerk van uw kind controleren op netheid en nauwkeurigheid en of het volledig ingevuld is? Bij een hoop kinderen missen er een aantal onderdelen van de opdrachten.

De kinderen krijgen het huiswerk op vrijdag mee naar huis en het wordt op uiterlijk donderdag ingeleverd.


Planning
- Op maandag 11 november om 20.00 uur is het de informatieavond van ’t Zwin bij ons op school. De ouders van de leerlingen van groep 8 zijn deze avond van harte welkom.

- Op woensdag 20 november gaat groep 8 weer op bezoek naar ‘t Zwincollege. Dit ter voorbereiding voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zij zullen deze morgen enkele normale lessen vanuit de basisschool volgen en één gastles wordt door ’t Zwin verzorgd. We vertrekken om 8.25 uur met de bus richting Oostburg en zijn om 12.15 uur terug op school. De kinderen dienen deze morgen een eigen hapje en drankje mee te nemen.

- Op woensdag 27 november (datum is van 20 november naar 27 november gegaan i.v.m. bezoek naar ’t Zwin) is het de Voorleeswedstijd. Er zijn 10 enthousiaste lezers die deze morgen proberen om schoolkampioen te worden. De winnaar zal onze school vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde in de bibliotheek van Oostburg.

 

MEDIAMASTERS 19/20

In de week van 8 t/m 15 november is het de Week van de Mediawijsheid.

Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en iedere leerling maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken onze leerlingen tijdens het mediawijsheidspel MediaMasters.

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan. MediaMasters brengt het gesprek op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

 

Wij recyclen mee

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben. Daarom kunt u op school inleveren:

* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen

Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling. De data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of voor een goed doel.

Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoortje en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk het grootste deel van ons afval!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl