Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 01-05-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Inleveren rapporten
- Videocontact
- Bag2school
- Herhaling: vakantierosoter 2019-2020
Algemeen

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Het kabinet wil dat alle kinderen in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. De afgelopen periode hebben we afstandsonderwijs verzorgd.

We kijken er nu erg naar uit om vanaf 11 mei weer aan alle kinderen het onderwijs te mogen verzorgen en kinderen te mogen ontvangen in de school.
De Meerstromenschool opent haar deuren weer, maar we ontkomen er helaas niet aan dat het onderwijs vanaf 11 mei gepaard zal gaan met aangepaste regels ten gevolge van de 1,5 meter samenleving.

Deze regels zijn er uiteraard om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken en om veilige en verantwoorde schoolomgeving aan te kunnen bieden, zowel voor uw kind(eren) als voor de leerkrachten.

Op woensdag 6 of donderdag 7 mei ontvangt u verder informatie m.b.t. de indeling van de klassen, schooltijden en lesdagen, invulling van gymlessen, trakteerbeleid, pauzebeleid en vele andere specifieke zaken met betrekking tot onze school middels de nieuwsbrief.

We hebben namelijk onze teamvergadering op 6 mei waar wij het “protocol opstart basisonderwijs Meerstromenschool" samen doornemen, aanpassen en volledig zullen maken met de laatste afspraken en waarbij praktische zaken geregeld zullen worden. Wij houden ons hierbij zo veel mogelijk aan het protocol wat de PO raad heeft opgesteld.

Donderdag 7 en vrijdag 8 mei zullen wij gebruiken om de school te herinrichten en alle voorwaarden in en rondom de school te treffen die nodig zijn voor de opstart.

Ons protocol “opstart basisonderwijs Meerstromenschool” zal ook aan de Medezeggenschapsraad worden voorgelegd zodat zij hun controlerende taak kunnen uitvoeren.

In deze nieuwsbrief lichten we verder toe wat de algemene regels zijn per 11 mei.

Openstelling vanaf 11 mei

 • Vanaf 11 mei zijn de basisscholen geopend mogen alle leerlingen naar school, waarvan 50% van de onderwijstijd fysiek onderwijs zal zijn.
 • Kinderen van 0-4 jaar mogen naar het kinderdagverblijf en/of de peuterspeelzaal.
 • Vanaf diezelfde datum mogen kinderen van 4-12 naar de buitenschoolse opvang op de dagen dat zij naar school gaan.
 • Voor zowel de dagopvang als de bso geldt dat de noodopvang blijft bestaan.
 • Scholen verzorgen de noodopvang onder schooltijd.

Algemene regels 1,5 meter afstand

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Wel wordt aangegeven “zo veel mogelijk ruimte als mogelijk”.
 • Tussen personeelsleden en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Om dit te organiseren wordt er gebruik gemaakt van looproutes  en van andere ingangen dan de “voordeur”.
 • Ook worden afspraken gemaakt over het halen en brengen van kinderen, ouders worden niet toegelaten op het schoolplein en in de school (m.u.v. de ouders van de kleuters). 

Hygiënemaatregelen

Er zijn vanaf 11 mei extra maatregelen met betrekking tot de hygiëne.

 • De groepen zijn voorzien van extra schoonmaakmiddelen waaronder desinfecterende sprays en handgel voor de medewerkers.
 • Kinderen mogen een eigen flacon desinfecterende handgel meenemen. Deze worden niet verstrekt door school en is niet verplicht. Deze wordt alleen gebruikt door de kinderen die dit zelf meenemen.
 • Er wordt dagelijks extra schoongemaakt, ook het speelgoed voor de kinderen wordt zo goed mogelijk schoongemaakt.
 • We gebruiken handschoenen bij het verrichten van medische handelingen.
 • We dragen geen mondkapjes.
 • We ventileren zo veel mogelijk, bij voorkeur staat constant een raam open.
 • Uiteraard wassen zowel de medewerkers als de kinderen heel regelmatig de handen.
 • Alle kinderen wassen hun handen bij binnenkomst.
 • Graag kinderen bij thuiskomst ook eerst hun handen laten wassen.

 

Gezondheid en thuisblijfregels kinderen

Ook wat dit betreft passen we de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

 • Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Niezen
 • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar school.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • Kinderen met hooikoorts mogen toegelaten worden.
  Ouders dienen in dit geval de medicatie te laten zien of notitie van huisarts te overhandigen.

Thuisblijf regels/ gezondheid leerlingen
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

 • Leerlingen met Corona gerelateerde klachten blijven thuis.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

We willen u vragen wanneer uw kind((eren) niet naar school mogen vanwege hun gezondheid of die van gezinsleden, dit zo spoedig mogelijk te melden bij de school of direct bij de leerkracht.

Kinderen die verschijnselen van Corona hebben mogen dus niet naar school, u dient dit t.z.t. uiteraard wel aan te geven bij school. Wij hebben hierover een meldingsplicht bij de GGD. Dit om verdere verspreiding te voorkomen.

 

Brengen en halen, spullen meegeven aan kinderen

Het brengen en halen van uw kind(eren) is zowel voor u als voor ons een heel belangrijk moment, maar vooral op dit punt zal de school er de komende tijd helaas anders uitzien ten gevolge van de Coronamaatregelen.

 • Ouders mogen niet in de schoolgebouw of op het plein (m.u.v. de kleuterouders, zij mogen wel op het plein).
 • Breng- en haalmomenten graag zo kort mogelijk.
 • Houd als ouder(s)/ verzorger(s) buiten het hek ook rekening met de 1,5 meter afstand.
 • Kinderen worden door één volwassene gebracht.
 • Kinderen komen binnen via de eigen nooddeur grenzend aan het schoolplein.
 • De emotionele veiligheid van uw kind staat altijd voorop, de leerkrachten doen er alles aan om deze te waarborgen, ook onder deze lastige omstandigheden.
 • BSO kinderen gaan naar buiten als de ouder het kind komt ophalen, ouders lopen via de linkerkant van het schoolgebouw om zich te melden bij de BSO juf.
 • De overdracht van bijzonderheden gebeuren telefonisch of via mail.
 • Er mag door kinderen geen speelgoed worden meegenomen.
 • Kinderen maken zo veel mogelijk gebruik van hun eigen spullen.  

Ook voor ons zal het erg wennen zijn. We vragen uw begrip voor onze leerkrachten die ook in deze situatie bereid zijn het onderwijs in deze nieuwe vorm weer op te pakken. We doen wat haalbaar is. We zullen na deze lange periode van afwezigheid extra aandacht geven aan het welbevinden en de kwetsbaarheid van de kinderen en de sociale emotionele ontwikkeling.

We realiseren ons dat we ook heel wat van u vragen.

Maar we realiseren ons tegelijkertijd dat het heel belangrijk is voor de gezondheid van ons allemaal, kinderen, ouders en medewerkers, dat iedereen zich aan de bovenstaande regels en richtlijnen houdt.

U hoort volgende week weer van ons!

Hartelijke groeten,

Team Meerstromenschool

Inleveren rapporten

Wilt u denken aan de rapporten.

 

 

 

Videocontact

Op donderdag 7 mei en/of en vrijdag 8 mei willen we graag met (sub)groepen videogesprekken voeren door middel van “Teams”, zodat kinderen en leerkracht elkaar kunnen zien en horen. Vele kinderen hebben zelf al contact, maar dan zullen wij dit organiseren.

Leerkrachten zullen dan een gezamenlijke groep aanmaken en u ontvangt daar op 6 mei een uitnodiging van via de mail. Wanneer meerdere e-mailadressen bij ons bekend zijn zal er maar één toegevoegd kunnen worden in Teams. 

Het schema met (sub)groepen en tijden zult u op 6 mei ontvangen.

We hopen dat het lukt op tijden, die u later krijgt, ingelogd te zijn in Teams, zodat de kinderen mee kunnen doen in het (sub)groepsgesprek.

Bag2school

Binnenkort krijgt u zakken voor de kledinginzameling. Of bij een ophaalmoment of we geven ze met de kinderen mee naar huis wanneer ze op school mogen komen.

Wanneer u tussentijds al zakken met kleding wilt afgeven mag u ze in het fietsenhok zetten.

Herhaling: vakantierosoter 2019-2020
Vakantie van tot en met
Herfstvakantie 14 oktober 18 oktober
Kerstvakantie 23 december 3 januari
Carnavalsvakantie 24 februari 28 februari
Paasverlof 13 april  
Meivakantie 20 april 5 mei *
Hemelvaart 21 mei 22 mei
Pinksteren 29 mei ** 1 juni
Zomervakantie 13 juli 21 augustus
     
Groep 1 t/m 4 's middags vrij 6, 7 en 9 juli  
Laatste schooldag van het schooljaar '19 -'20 10 juli  
Extra vrij ochtenden voor de kleuters 20 september
15 november
31 januari
27 maart
18 juni
 
Studiedagen 20 mei en 24 juni  

* Extra dagen aan de meivakantie vast!
** Verlenging pinksterweekend.

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl