Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 06-05-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Openstelling 11 mei
- Verschillende cohorten
- Lestijden
- Brengen en halen
- Overige informatie
- Noodopvang
- Oudergesprekken
- Inleveren rapporten
- Videocontact
- Kikkesport
- Bag2school
- Herhaling: vakantierosoter 2019-2020
Algemeen

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Het kabinet wil dat alle kinderen in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. De afgelopen periode hebben we afstandsonderwijs verzorgd.

We kijken er nu erg naar uit om vanaf 11 mei weer aan alle kinderen het onderwijs te mogen verzorgen en kinderen te mogen ontvangen in de school.
De Meerstromenschool opent haar deuren weer, maar we ontkomen er helaas niet aan dat het onderwijs vanaf 11 mei gepaard zal gaan met aangepaste regels ten gevolge van de 1,5 meter samenleving.

Deze regels zijn er uiteraard om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken en om veilige en verantwoorde schoolomgeving aan te kunnen bieden, zowel voor uw kind(eren) als voor de leerkrachten.

Wij hebben het “protocol opstart basisonderwijs Meerstromenschool" opgesteld in de teamvergadering, wij hebben ons hierbij zo veel mogelijk gehouden aan het protocol wat de PO raad heeft opgesteld.

Met instemming van de Medezeggenschapsraad geven wij het onderwijs, zoals in deze nieuwsbrief toegelicht zal worden, vorm. 

Deze nieuwsbrief omvat veel informatie. Desondanks kan het zijn dat u nog vragen of opmerkingen heeft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via directie.meerstromenschool@scoba.nl of via de telefoon.

In afwachting van de persconferentie horen we het besluit van de overheid met betrekking tot het mogelijk helemaal openen van de scholen. Dan pas weten we hoe het onderwijs er vanaf 2 juni uit komt te zien.

Hartelijke groeten,

Team Meerstromenschool

Openstelling 11 mei

Onderstaande tekst stond grotendeels in de vorige nieuwsbrief. Graag opnieuw doornemen omdat er wat wijzigingen in zijn aangebracht.

Openstelling vanaf 11 mei

 • Vanaf 11 mei zijn de basisscholen geopend mogen alle leerlingen naar school, waarvan 50% van de onderwijstijd fysiek onderwijs zal zijn.
 • Kinderen van 0-4 jaar mogen naar het kinderdagverblijf en/of de peuterspeelzaal.
 • Vanaf diezelfde datum mogen kinderen van 4-12 naar de buitenschoolse opvang op de dagen dat zij naar school gaan.
 • Voor zowel de dagopvang als de bso geldt dat de noodopvang blijft bestaan.
 • Scholen verzorgen de noodopvang onder schooltijd.

Algemene regels 1,5 meter afstand

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Wel wordt aangegeven “zo veel mogelijk ruimte als mogelijk”.
 • Tussen personeelsleden en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Om dit te organiseren wordt er gebruik gemaakt van looproutes  en van andere ingangen dan de “voordeur”.
 • Ook worden afspraken gemaakt over het halen en brengen van kinderen, ouders worden niet toegelaten op het schoolplein en in de school.

Hygiënemaatregelen

Er zijn vanaf 11 mei extra maatregelen met betrekking tot de hygiëne.

 • De groepen zijn voorzien van extra schoonmaakmiddelen waaronder desinfecterende sprays en handgel voor de medewerkers.
 • Kinderen mogen een eigen flacon desinfecterende handgel meenemen. Deze worden niet verstrekt door school en is niet verplicht. Deze wordt alleen gebruikt door de kinderen die dit zelf meenemen.
 • Graag kinderen zelf papieren zakdoekjes meegeven.
 • Er wordt dagelijks extra schoongemaakt, ook het speelgoed voor de kinderen wordt zo goed mogelijk schoongemaakt.
 • We gebruiken handschoenen bij het verrichten van medische handelingen.
 • We dragen geen mondkapjes.
 • We ventileren zo veel mogelijk, bij voorkeur staat constant een raam open.
 • Uiteraard wassen zowel de medewerkers als de kinderen heel regelmatig de handen.
 • Alle kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, voor en na de  kleine pauze en voor en na de lunchpauze.
 • Graag kinderen bij thuiskomst ook eerst hun handen laten wassen.
 • Wilt u er aan denken de kinderen in schoon gewassen kleding naar school te laten komen.

Gezondheid en thuisblijfregels kinderen

Ook wat dit betreft passen we de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

 • Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Niezen
 • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar school.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • Kinderen met hooikoorts mogen toegelaten worden.
  Ouders dienen in dit geval de medicatie te laten zien of notitie van huisarts te overhandigen.

Thuisblijf regels/ gezondheid leerlingen
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

 • Leerlingen met Corona gerelateerde klachten blijven thuis.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

We willen u vragen wanneer uw kind(eren) niet naar school mogen vanwege hun gezondheid of die van gezinsleden, dit zo spoedig mogelijk te melden bij de school of direct bij de leerkracht.

Kinderen die verschijnselen van Corona hebben mogen dus niet naar school, u dient dit t.z.t. uiteraard wel aan te geven bij school. Wij hebben hierover een meldingsplicht bij de GGD. Dit om verdere verspreiding te voorkomen.

Als een leerling op school ziek wordt (of hier vermoeden van is), wordt het kind direct zonder discussie door een ouder/familielid opgehaald.

Brengen en halen, spullen meegeven aan kinderen

Het brengen en halen van uw kind(eren) is zowel voor u als voor ons een heel belangrijk moment, maar vooral op dit punt zal de school er de komende tijd helaas anders uitzien ten gevolge van de Coronamaatregelen.

 • Ouders mogen niet in de schoolgebouw of op het plein.
 • Breng- en haalmomenten graag zo kort mogelijk.
 • Houd als ouder(s)/ verzorger(s) buiten het hek ook rekening met de 1,5 meter afstand.
 • Kinderen van groep 1 en 2 worden door één volwassene gebracht en afgezet bij de kleuteringang (gele deur).
 • Kinderen van groep 3 t/m 8 komen binnen via de eigen nooddeur grenzend aan het schoolplein.
 • De emotionele veiligheid van uw kind staat altijd voorop, de leerkrachten doen er alles aan om deze te waarborgen, ook onder deze lastige omstandigheden.
 • BSO kinderen gaan naar buiten als de ouder het kind komt ophalen, ouders lopen via de linkerkant van het schoolgebouw om zich te melden bij de BSO juf.
 • De overdracht van bijzonderheden gebeuren telefonisch of via mail.
 • Er mag door kinderen geen speelgoed worden meegenomen.
 • Kinderen maken zo veel mogelijk gebruik van hun eigen spullen.  

Verschillende cohorten

De kinderen worden verdeeld in 2 verschillende cohorten. Cohort 1 en Cohort 2.

In het schema vindt u terug in welk cohort de kinderen zijn ingedeeld en welke dagen zij naar school komen.

Wij hebben de indeling op basis van groepen gemaakt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de efficiënte lestijd en het sociale aspect van de groepen. Dit had voor een aantal gezinnen het gevolg dat niet alle kinderen op dezelfde dag op school zijn. Met deze gezinnen is telefonisch contact geweest; dank je wel voor de flexibiliteit!

Cohort 1 Cohort 2

Op school aanwezig op:
Maandag 11 mei
woensdag 13 mei
donderdag 14 mei
maandag 18 mei
maandag 25 mei
donderdag 28 mei

Op school aanwezig op:
dinsdag 12 mei
vrijdag 15 mei
dinsdag 19 mei
dinsdag 26 mei
woensdag 27 mei

Groep 1-2 VIS
Cas
Zilver
Jerina
Roos Radulescu
Vieve
Nico
Brent
Rens
Aukje
Niek
Senn
Line

Groep 1 -2 OCTOPUS
Wiebe 
Alaattin
Maartje
Igor
Ilva
Demi
Zilan
Anna
Celien
Julie
Riff
Isa
Roos

Groep 3
Madelief
Max
Tim
Sophie
Laut

Groep 4
Liza
Nayla
Tuur
Samuël
milan
Madhou
Bas
Bram

Groep 5
Marit
Roan
Fieke
Rick
Maura
Mei-chi
Nona
Benjamin
Sanne
Jannis
Nina
Tom
Loeka
Annemarit
Mijs
Aaron
Gabriël

Groep 6
Stan
Silvie
Nikki
Roemer
Anna
Jessica
Marit
kafka
Jinx

Groep 7
Eva
Kyan
Anouk
Duarte
Miller
Elise
Lisa
Raf
Quint
Lotte
Sophie
Yasmin
Tom

Groep 8
Glenn
Renske
Teim
Bram
Kynan
Lukas H.
Carice
Lukas M.
Jinke
Fedde
Lotte Soeting
Pieter
Zoë

 

Lestijden

We hebben er voor gekozen om op de schooldagen een continurooster te draaien. Door het maken van deze keuze voorkomen we een (onnodige) verplaatsing van leerlingen en ouders tussen de middag en een extra schoonmaakronde.

De schooltijden zijn:

8.20 (inloop)
8.30 starten
8.30u-10.15u les
10.15u-10.30u pauze (pauzehap)
10.30u-12.00 les
12.00u-12.30 pauze (lunch)
12.30u-14.00u les
14.00u einde school

Op woensdag zijn de schooltijden 8.30u - 12.15u

Op vrijdag heeft groep 1 t/m 8  les tot 14.00u

Lunchpauze is een half uur. Het is de bedoeling dat alle kinderen op school eten. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee.
De tosti-dagen vervallen op vrijdag.

Brengen en halen

Ouder(s)/verzorger(s) mogen zich niet op het schoolplein of in de school begeven.

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen onder begeleiding van 1 ouder/verzorger tot aan de gele kleuterdeur worden gebracht. Juf Anneke zal de kinderen daar opvangen. Kinderen gaan dan zelfstandig naar binnen, waarbij ze hun jas in de luizenzak doen en hun tas met eten en drinken in hun vakje zetten. We willen ouders vragen om om de school heen te lopen en dan het plein te verlaten. Zo hebben we aan de rechter zijde van de school “éénrichtingsverkeer”.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 komen zo veel als mogelijk zelfstandig naar school. We willen vragen om wanneer mogelijk de kinderen te voet te laten komen zodat het in de fietsenstalling niet te druk wordt.

Wanneer de kinderen van groep 3 t/m 8 op school aankomen gaan zij direct naar binnen. Kinderen spelen voor schooltijd niet buiten. De kinderen betreden de klassen via de nooddeur.

Om 14.00u worden de kleuters naar buiten begeleid tot aan het hek. De kleuters zullen ter hoogte van het duikelrek staan en via de “kiep” het speelplein verlaten.

We vragen wachtende ouders daar zorgvuldig de 1,5 meter in acht te nemen.

Overige informatie

Pauzebeleid:
We houden allemaal tegelijk pauze, omdat we een schoolplein hebben wat goed opgesplitst kan worden. De groepen uit hetzelfde cohort mogen niet mengen, daarom zal het schoolplein opgesplitst worden in 3 delen. Zo blijft de samenstelling van de groep hetzelfde.

Weektaak:
Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn krijgen zij werk. Dit staat vermeld op de weektaak. Dit moet ook op deze dagen gemaakt worden, want de volgende dag sluit de les op school hier weer op aan.

Bereikbaarheid leerkrachten:
Op de dagen dat de kinderen thuis moeten werken is hun leerkracht niet bereikbaar voor hulp op afstand. Zij verzorgen namelijk het onderwijs in de klas. Vragen van de kinderen zullen de volgende dag beantwoord worden.

Lesaanbod:
Het lesaanbod zal niet beperkt blijven tot rekenen, taal en spelling, maar vanwege de beperkte fysieke lestijd wordt hierin een overwogen keuze gemaakt.

Eten en drinken:
Kinderen hebben eten en drinken nodig voor in de kleine pauze. Graag fruit geschild / gepeld, zodat de leerkracht hier niet bij moet helpen. Wanneer kinderen een vorkje nodig hebben graag meegeven.
Kinderen hebben eten en drinken nodig voor tijdens de lunch. Er zal geen thee geschonken worden en op vrijdag is het geen “tosti-dag”.
Graag in de rugzak van de kinderen (twee) aparte plastic tasjes (pauzehap / lunch) om te voorkomen dat lesmateriaal nat en vies wordt.

Jassen en tassen:
jassen en tassen blijven in de klas (met uitzondering van groep 1 en 2). Jas/ vest over je stoel en je tas naast je tafel. De kinderen van groep 1 en 2 doen hun jas in de luizenzak en de tas in het vakje. Eten en drinken blijft in de tas, zij maken geen gebruik van de “bak” waar het eten en drinken normaal gezien wordt verzameld.

Verschonen van vieze kleding:
Bij de kleuters gebeurt het nog al eens dat er een “ongelukje” is. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zich zelf verschonen. In geval van nood wordt er een beroep gedaan op de ouders en hebben de leerkracht en de ouder telefonisch overleg.

Contact leerling-leerkracht:
Leerkrachten zullen zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht nemen. Er zullen natuurlijk situaties voorkomen waarbij dit niet mogelijk is. Wij willen hulp en begeleiding aan leerlingen individueel wel mogelijk maken en zijn daarom plexiglas schermen en steunen (met dank aan Corneel) aan het regelen, zodat leerkracht en leerling toch binnen de 1,5 meter regel veilig samen kunnen werken.

Bezoekdagen:
Omdat wij de zorg momenteel niet kunnen bieden die nodig is voor nieuwe leerlingen op school, plannen we vooralsnog geen bezoekdagen in.

Traktaties:
Wij volgen hierbij het advies van de PO raad op en er zal daarom niet getrakteerd mogen worden. Kinderen krijgen natuurlijk wel een verjaardagskaart. Wij hopen heel snel alle verjaardagen van de kinderen snel weer wel uitgebreid te mogen vieren!

Gym:
De burgemeester heeft alle gymzalen met verordening gesloten. We kunnen hier dan ook geen gebruik van maken. We zullen er georganiseerde activiteiten plaatsvinden op het plein i.p.v. gym.

Maandag: groep 3 en groep 5
Donderdag: groep 7
vrijdag: groep 4, groep 6 en groep 8.

Wanneer mogelijk graag rekening houden met kleding van de kinderen.

Desinfecterende gel:
Mogen de kinderen zelf meenemen (graag voorzien van naam), is niet verplicht.

Spreekbeurten en boekbesprekingen:
In overleg met de eigen leerkracht wordt besloten of deze wel of niet wordt gehouden.

Insmeren:
Wilt u uw kinderen 's morgens goed insmeren. Vanwege de 1,5 meter regel kunnen de leerkrachten de kinderen niet helpen.

Contact:
We hebben het contact met de ouder(s)/verzorger(s) de afgelopen periode erg gewaardeerd, het contact was over het algemeen erg prettig en begripvol. Het was dan ook fijn vele complimenten te ontvangen. De komende periode blijven we graag met u in contact, maar doordat ouders ook de komende weken geen toegang hebben tot de school zal dit contact voorlopig nog beperkt blijven tot mail en telefoon.

Ouderhulp:
De ouderhulp voor onder anderen de leesouders, overblijfhulp, hulp van de activiteitencommissie, ‘luizenpluizers’ en computerouders mogen we de komende periode ook nog niet inzetten.

Vieringen en activiteiten:
Er mogen de komende weken nog geen vieringen en activiteiten in groepsverband georganiseerd worden.

BSO:
Onze lestijden worden gecommuniceerd met de buitenschoolseopvang. Zowel met de opvang ‘Heemhuys Het Zandkasteel’ als met ‘Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen’.

 

 

Noodopvang

Naast de kinderen die ingedeeld zijn in de cohorten kunnen ook nog andere kinderen op school aanwezig zijn. Dit zijn de kinderen van ouders uit de cruciale beroepen. Hiervoor moet de school de noodopvang verzorgen.

Om de kinderen van de beide cohorten zoveel als mogelijk van elkaar te scheiden, zullen de kinderen die wel naar school komen voor noodopvang in een apart lokaal zijn onder toezicht. Kinderen werken daar zo veel mogelijk zelfstandig aan hun weektaak.

Ze kunnen een device van school gebruiken.

We vragen u om uiterlijk 8 mei per mail door te geven welke dagen u noodopvang nodig heeft.

Oudergesprekken

Op dit moment mogen er geen fysieke oudergesprekken plaatsvinden. Dit betekent dat de gesprekken op afstand gevoerd moeten worden.  Na de opstart zal hierover in het team gesproken worden hoe we dit vorm geven.

U ontvangt hier later meer informatie over.

Inleveren rapporten

Wilt u denken aan de rapporten.

 

 

 

Videocontact

Op donderdag 7 mei willen we graag met (sub)groepen videogesprekken voeren door middel van “Teams”, zodat kinderen en leerkracht elkaar kunnen zien en horen. Vele kinderen hebben zelf al contact, maar dan zullen wij dit organiseren.

Vandaag (of eerder deze week) heeft u als het goed is een uitnodiging gekregen middels de mail voor ‘Teams’. Zo niet, neem even contact op met de eigen leerkracht!

Het is namelijk handig om dit vanavond al even te proberen.

Het schema met (sub)groepen en tijden ontvangt u vandaag van de eigen leerkracht.

We hopen dat het lukt op de doorgeven tijd ingelogd te zijn in Teams, zodat de kinderen mee kunnen doen in het (sub)groepsgesprek.

Kikkesport

Op donderdag 14 mei en donderdag 28 mei zullen de activiteiten voor Kikkesport weer georganiseerd worden.

Dit zal plaatsvinden op een andere plek binnen de kern Groede namelijk het sportveld van VV Groede.

Van 15.30u tot 16.30u.

Bag2school

Binnenkort krijgt u zakken voor de kledinginzameling. Of bij een ophaalmoment of we geven ze met de kinderen mee naar huis wanneer ze op school mogen komen.

Wanneer u tussentijds al zakken met kleding wilt afgeven mag u ze in het fietsenhok zetten.

Herhaling: vakantierosoter 2019-2020
Vakantie van tot en met
Herfstvakantie 14 oktober 18 oktober
Kerstvakantie 23 december 3 januari
Carnavalsvakantie 24 februari 28 februari
Paasverlof 13 april  
Meivakantie 20 april 5 mei *
Hemelvaart 21 mei 22 mei
Pinksteren 29 mei ** 1 juni
Zomervakantie 13 juli 21 augustus
     
Groep 1 t/m 4 's middags vrij 6, 7 en 9 juli  
Laatste schooldag van het schooljaar '19 -'20 10 juli  
Extra vrij ochtenden voor de kleuters 20 september
15 november
31 januari
27 maart
19 juni
3 juli
 
Studiedagen 20 mei en 24 juni  

* Extra dagen aan de meivakantie vast!
** Verlenging pinksterweekend.
*** Verzet vanwege de staking

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl