Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 08-05-2020

In deze nieuwsbrief:
- Extra informatie Noodopvang
- BSO De Schavuitjes
- Verantwoord naar school
- Brengen en halen
- Desinfectiemiddel
- weektaak m.b.t. het thuiswerk
- Overige informatie
- Kikkesport
- Bag2school
- Herhaling: vakantierosoter 2019-2020
- 1,5 meter afstand
Extra informatie Noodopvang

Naast de kinderen die ingedeeld zijn in de cohorten kunnen ook nog andere kinderen op school aanwezig zijn. Dit zijn de kinderen van ouders uit de cruciale beroepen. Hiervoor moet de school de noodopvang verzorgen.

Om de kinderen van de beide cohorten zoveel als mogelijk van elkaar te scheiden, zullen de kinderen die wel naar school komen voor noodopvang in een apart lokaal zijn onder toezicht. Kinderen werken daar zo veel mogelijk zelfstandig aan hun weektaak.

 

*Kinderen van groep 3 t/m 8 die gebruik maken van de noodopvang komen langs de vooringang naar binnen en melden zich bij de klasdeur bij hun eigen leerkracht. De leerkracht zal zorgen voor een device en de plaats van noodopvang aanwijzen.

*Kleuters die gebruik maken van de noodopvang worden gewoon bij de kleuteringang afgezet door één van hun ouders en juf Anneke of juf Carolien draagt uw kind over aan diegene die toezicht houdt die dag bij de noodopvang. Er zullen werkjes en materiaal klaar liggen in de noodopvang.

* Kinderen die gebruik maken van de noodopvang dienen natuurlijk ook zelf een pauzehap en lunch mee te nemen.

 

We vragen u om uiterlijk 14 mei per mail door te geven welke dagen u noodopvang nodig heeft voor de week van 18 mei.

BSO De Schavuitjes

Geachte ouders, verzorgers,

Het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande sluiting van de scholen en de kinderopvang heeft op iedereen, groot en klein, in meer of mindere mate impact gehad. Het gemis van de vaste structuur die we gewend waren en het terug opstarten van het dagelijks leven, maar ook angstgevoelens en misschien wel verdriet kunnen ervoor zorgen dat het zowel voor ouders als voor kinderen spannend kan zijn om weer te starten.

Wij zijn ons daarvan bewust en streven ernaar om de opvang zowel fysiek als emotioneel veilig te laten verlopen. Onze pedagogisch coaches hebben ons tips gegeven omtrent het opnieuw wennen van kinderen op de groep en het herkennen van en omgaan met stress en angst bij kinderen.

Op onze locatie besteden we op de volgende manieren aandacht aan het opnieuw wennen en de emotionele veiligheid van de kinderen.


Halen en brengen

Algemeen

De algemene regels omtrent het halen en brengen staan beschreven in de brief, verzonden op 30 april. Als aanvulling hierop volgen hier de belangrijkste afspraken over het halen en brengen op onze locatie:

 

 • De kinderen van de VSO worden door de ouder naar het lokaal gebracht, via het schoolplein naar de paarse deur van het VSO/BSO lokaal.
 • Om 14:00 komen de kinderen naar de BSO toe en worden daar ontvangen. De kinderen hoeven zelf geen fruit, koekje en drinken mee te nemen. U mag uw kind ophalen via de paarse deur ophalen. De kinderen verlaten het BSO lokaal via de buitendeur die naar het schoolplein gaat.

 

Looproutes

De kinderen verlaten het gebouw via de paarse deur die aansluit op het schoolplein.

Zet het telefoonnummer van de groep in uw gsm. Dit om ons te attenderen dat u er staat om uw kind op te halen. Het nummer is 0117-222122

 

Overdragen van uw kind(eren)

Uw kind zal merken dat de volwassenen onderling 1,5 meter afstand houden en zal het wellicht ook vreemd of spannend vinden om op die manier afscheid van u te nemen aan het begin van de dag. Op onze locatie gaan we dat als volgt vormgeven:

 

 • Kinderen vande VSO/BSO komen op naar het lokaal. De pedagogisch medewerker nodigt uw kind uit om binnen te komen. De kinderen kunnen zelfstandig lopend naar binnen gaan en nemen de eigen tas mee naar binnen.

 

Voor alle groepen geldt dat u als ouders niet meer in de groepsruimte aanwezig kunt zijn. Het is voor de kinderen fijn als u als ouder ook duidelijk bent in de afspraken naar de kinderen toe. Geef goed aan dat u niet mee kunt naar binnen.

Als het afscheid moeilijk was dan kunt u altijd bellen met de groep om te vragen hoe het met uw kind gaat.

Vanzelfsprekend is het gevoel van emotionele veiligheid van uw kind het belangrijkste. Met behulp van de tips van onze pedagogisch coaches zorgen wij ervoor dat deze bijzondere manier van overdragen toch veilig voelt voor uw kind.

 

Communicatie over uw kind(eren)

We zijn gewend om aan het begin en het einde van de dag kort met elkaar te praten over uw kind. Zijn er bijzonderheden? Hoe voelt uw kind zich? Is er iets om rekening mee te houden? Ondanks dat we dat persoonlijke contact enorm belangrijk vinden, moeten we oog houden voor de algemene regels. Het uitgangspunt is dat de breng- en haalmomenten kort zijn. Om die reden gaan we de overdracht van bijzonderheden op een andere manier invullen. Namelijk via de ouderapp. Geef aub door via de Konnect app als er bijzonderheden zijn waar wij van op de hoogte moeten zijn. Bijzonderheden van de dag worden door ons ook in de app gezet voor u.

 

Komt uw kind weer voor de eerste keer, laat ons dan even weten in een bericht hoe jullie het de afgelopen tijd gehad hebben.

 

Wanneer mag uw kind niet naar de opvang?

De adviezen en richtlijnen van het RIVM stonden eerder al beschreven in de brief met algemene regels. Voor de duidelijkheid voegen we de opsomming in deze brief nog eens toe en willen we laten weten het Protocol Kinderopvang is aangevuld met één extra richtlijn: kinderen met verhoging tot 38 graden Celsius moeten thuis blijven. De adviezen en richtlijnen zien er dan als volgt uit:

 • Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis
  • neusverkoudheid
  • hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • niezen
 • Kinderen met verhoging en koorts vanaf 37,5 graden Celsius blijven thuis.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • Kinderen met hooikoorts mogen toegelaten worden.

Ouders dienen in dat geval de medicatie te laten zien op de groep.

Tot slot

We realiseren dat bovenstaande afspraken mogelijk onpersoonlijk aanvoelen. Zowel voor u, de kinderen als voor ons. Maar we realiseren ons ook dat het heel belangrijk is voor ieders gezondheid dat iedereen zich aan de regels, richtlijnen en afspraken houdt. Daarom vragen wij u om daar rekening mee te houden.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groeten,

BSO Schavuitjes

Groede

Verantwoord naar school

De Rijksoverheid heeft voor het weer op gang komend verkeer rond de school een campagne opgestart met de naam ‘Verantwoord naar school’ om ervoor te zorgen dat er aandacht wordt gevestigd op bijvoorbeeld het 1,5 meter afstand houden tot elkaar. U kent natuurlijk de campagne ‘Alleen samen krijgen wij corona onder controle’, deze laat zien dat het belangrijk is om ook onderweg naar school afstand te houden en waar mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen.

      

    

Binnenkort zult u rond de school (in- en uitgangen) wat boodschappen op de grond zien die binnen deze campagne vallen. Dit is om duidelijk te maken dat er nog steeds geldende regels zijn waar wij ons allemaal aan moeten houden. Wij vragen u allemaal om een beetje rekening met elkaar te houden.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Brengen en halen

Ouder(s)/verzorger(s) mogen zich niet op het schoolplein of in de school begeven.

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen onder begeleiding van 1 ouder/verzorger tot aan de gele kleuterdeur worden gebracht. Juf Anneke zal de kinderen daar opvangen. Kinderen gaan dan zelfstandig naar binnen, waarbij ze hun jas in de luizenzak doen en hun tas met eten en drinken in hun vakje zetten. We willen ouders vragen om om de school heen te lopen en dan het plein te verlaten. Zo hebben we aan de rechter zijde van de school “éénrichtingsverkeer”.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 komen zo veel als mogelijk zelfstandig naar school. We willen vragen om wanneer mogelijk de kinderen te voet te laten komen zodat het in de fietsenstalling niet te druk wordt.

Wanneer de kinderen van groep 3 t/m 8 op school aankomen gaan zij direct naar binnen. Kinderen spelen voor schooltijd niet buiten. De kinderen betreden de klassen via de nooddeur.

Om 14.00u worden de kleuters naar buiten begeleid tot aan het hek. De kleuters zullen ter hoogte van het duikelrek staan en via de “kiep” het speelplein verlaten.

We vragen wachtende ouders daar zorgvuldig de 1,5 meter in acht te nemen.

Desinfectiemiddel

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat wij als school het desinfectiemiddel niet zouden verstrekken.

Dit verandert.

Wij hebben namelijk meer dan 5 liter vloeibaar desinfectie middel geleverd gekregen.

We hebben flacons met verstuivers gesponsord gekregen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen elk een eigen flacon krijgen.

 

weektaak m.b.t. het thuiswerk

In principe wordt het werk wat op de weektaak staat voor wanneer de kinderen thuis zijn per dag doorgegeven.

Wanneer het voor u thuis beter uit komt dit eerder door te krijgen, neem dan even contact op met de leerkracht.

Overige informatie

Pauzebeleid:
We houden allemaal tegelijk pauze, omdat we een schoolplein hebben wat goed opgesplitst kan worden. De groepen uit hetzelfde cohort mogen niet mengen, daarom zal het schoolplein opgesplitst worden in 3 delen. Zo blijft de samenstelling van de groep hetzelfde.

Weektaak:
Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn krijgen zij werk. Dit staat vermeld op de weektaak. Dit moet ook op deze dagen gemaakt worden, want de volgende dag sluit de les op school hier weer op aan.

Bereikbaarheid leerkrachten:
Op de dagen dat de kinderen thuis moeten werken is hun leerkracht niet bereikbaar voor hulp op afstand. Zij verzorgen namelijk het onderwijs in de klas. Vragen van de kinderen zullen de volgende dag beantwoord worden.

Lesaanbod:
Het lesaanbod zal niet beperkt blijven tot rekenen, taal en spelling, maar vanwege de beperkte fysieke lestijd wordt hierin een overwogen keuze gemaakt.

Eten en drinken:
Kinderen hebben eten en drinken nodig voor in de kleine pauze. Graag fruit geschild / gepeld, zodat de leerkracht hier niet bij moet helpen. Wanneer kinderen een vorkje nodig hebben graag meegeven.
Kinderen hebben eten en drinken nodig voor tijdens de lunch. Er zal geen thee geschonken worden en op vrijdag is het geen “tosti-dag”.
Graag in de rugzak van de kinderen (twee) aparte plastic tasjes (pauzehap / lunch) om te voorkomen dat lesmateriaal nat en vies wordt.

Jassen en tassen:
jassen en tassen blijven in de klas (met uitzondering van groep 1 en 2). Jas/ vest over je stoel en je tas naast je tafel. De kinderen van groep 1 en 2 doen hun jas in de luizenzak en de tas in het vakje. Eten en drinken blijft in de tas, zij maken geen gebruik van de “bak” waar het eten en drinken normaal gezien wordt verzameld.

Verschonen van vieze kleding:
Bij de kleuters gebeurt het nog al eens dat er een “ongelukje” is. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zich zelf verschonen. In geval van nood wordt er een beroep gedaan op de ouders en hebben de leerkracht en de ouder telefonisch overleg.

Contact leerling-leerkracht:
Leerkrachten zullen zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht nemen. Er zullen natuurlijk situaties voorkomen waarbij dit niet mogelijk is. Wij willen hulp en begeleiding aan leerlingen individueel wel mogelijk maken en zijn daarom plexiglas schermen en steunen (met dank aan Corneel) aan het regelen, zodat leerkracht en leerling toch binnen de 1,5 meter regel veilig samen kunnen werken.

Bezoekdagen:
Omdat wij de zorg momenteel niet kunnen bieden die nodig is voor nieuwe leerlingen op school, plannen we vooralsnog geen bezoekdagen in.

Traktaties:
Wij volgen hierbij het advies van de PO raad op en er zal daarom niet getrakteerd mogen worden. Kinderen krijgen natuurlijk wel een verjaardagskaart. Wij hopen heel snel alle verjaardagen van de kinderen snel weer wel uitgebreid te mogen vieren!

Gym:
De burgemeester heeft alle gymzalen met verordening gesloten. We kunnen hier dan ook geen gebruik van maken. We zullen er georganiseerde activiteiten plaatsvinden op het plein i.p.v. gym.

Maandag: groep 3 en groep 5
Donderdag: groep 7
vrijdag: groep 4, groep 6 en groep 8.

Wanneer mogelijk graag rekening houden met kleding van de kinderen.

Spreekbeurten en boekbesprekingen:
In overleg met de eigen leerkracht wordt besloten of deze wel of niet wordt gehouden.

Insmeren:
Wilt u uw kinderen 's morgens goed insmeren. Vanwege de 1,5 meter regel kunnen de leerkrachten de kinderen niet helpen.

Contact:
We hebben het contact met de ouder(s)/verzorger(s) de afgelopen periode erg gewaardeerd, het contact was over het algemeen erg prettig en begripvol. Het was dan ook fijn vele complimenten te ontvangen. De komende periode blijven we graag met u in contact, maar doordat ouders ook de komende weken geen toegang hebben tot de school zal dit contact voorlopig nog beperkt blijven tot mail en telefoon.

Ouderhulp:
De ouderhulp voor onder anderen de leesouders, overblijfhulp, hulp van de activiteitencommissie, ‘luizenpluizers’ en computerouders mogen we de komende periode ook nog niet inzetten.

Vieringen en activiteiten:
Er mogen de komende weken nog geen vieringen en activiteiten in groepsverband georganiseerd worden.

BSO:
Onze lestijden worden gecommuniceerd met de buitenschoolseopvang. Zowel met de opvang ‘Heemhuys Het Zandkasteel’ als met ‘Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen’.

 

 

Kikkesport

Op donderdag 14 mei en donderdag 28 mei zullen de activiteiten voor Kikkesport weer georganiseerd worden.

Dit zal plaatsvinden op een andere plek binnen de kern Groede namelijk het sportveld van VV Groede.

Van 15.30u tot 16.30u.

Bag2school

Binnenkort krijgt u zakken voor de kledinginzameling. Of bij een ophaalmoment of we geven ze met de kinderen mee naar huis wanneer ze op school mogen komen.

Wanneer u tussentijds al zakken met kleding wilt afgeven mag u ze in het fietsenhok zetten.

Herhaling: vakantierosoter 2019-2020
Vakantie van tot en met
Herfstvakantie 14 oktober 18 oktober
Kerstvakantie 23 december 3 januari
Carnavalsvakantie 24 februari 28 februari
Paasverlof 13 april  
Meivakantie 20 april 5 mei *
Hemelvaart 21 mei 22 mei
Pinksteren 29 mei ** 1 juni
Zomervakantie 13 juli 21 augustus
     
Groep 1 t/m 4 's middags vrij 6, 7 en 9 juli  
Laatste schooldag van het schooljaar '19 -'20 10 juli  
Extra vrij ochtenden voor de kleuters 20 september
15 november
31 januari
27 maart
19 juni
3 juli
 
Studiedagen 20 mei en 24 juni  

* Extra dagen aan de meivakantie vast!
** Verlenging pinksterweekend.
*** Verzet vanwege de staking

1,5 meter afstand

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl