Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 03-06-2020

In deze nieuwsbrief:
- Volledig opstellen basisschool
- Thuisblijfregels
- Schooltijden
- Nieuwe leerlingen
- Te voet naar school
- Oudergesprekken
- Extra schoonmaak
- Gymlessen
- Overige informatie
- Schoolfruit
- Kikkesport
- Data
Volledig opstellen basisschool

Beste ouder(s) en verzorger(s)

Eind vorige week is het nieuwe protocol gepubliceerd en hebben we met het team het protocol aangepast naar onze school. We hebben de Medezeggenschapsraad  geïnformeerd over onze aanpak en gevraagd mee te denken en advies te geven.

Middels deze nieuwsbrief willen we u verder informeren over de volledige openstelling van de Meerstromenschool vanaf 8 juni.
Alle kinderen gaan weer alle dagen naar school. De cohorten worden vanaf 8 juni opgeheven en de leerplicht zal weer volledig gelden. Tussen de leerlingen onderling moet geen anderhalve meter afstand gehouden worden. Alleen kinderen die behoren tot de risicogroep krijgen nog vrijstelling van fysiek onderwijs. Dit is een beslissing van ouders/verzorgers in overleg met de school en de behandelend arts.

Het grootste gedeelte van de maatregelen moeten we blijven handhaven.

Dat betekent:
- dat we nog steeds geen ouder(s)/verzorger(s) mogen toelaten in de school of op het schoolplein. (het brengen en halen van kinderen blijft hetzelfde)
- dat we er zoveel mogelijk naar moeten blijven streven om te werken met vaste groepen
- dat pauzes gescheiden zullen blijven
- dat we het continurooster blijven gebruiken tot in ieder geval de zomervakantie.
- dat we alle kinderen vragen om over te blijven, om tussentijdse verplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen.

- dat alle overige maatregelen m.b.t. de hygiëne en de extra schoonmaak voorlopig hetzelfde blijven
- dat de noodopvang stopt en de buitenschoolse opvang voor iedereen met een contract beschikbaar is

- dat alle thuisblijfregels van kracht blijven

Het is momenteel nog onduidelijk tot wanneer alle maatregelen lopen. Hierover heeft de overheid geen uitspraak gedaan. Maar we gaan er vanuit dat alle afspraken nu gelden tot het eind van het schooljaar. Van ons mag het hier voor de rest van het schooljaar bij blijven wat betreft het herschrijven van protocollen!

Alle andere zaken gaan namelijk ook gewoon door. We zijn druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar, er moet een nieuwe methode op sociaal emotioneel gebied gekozen worden. De schoolgids moet gemaakt worden en ook met de jaarplanning voor volgend schooljaar zijn we druk bezig.

Mocht u toch nog vragen hebben over deze maatregelen, dan horen wij dat graag. Wij zijn bereikbaar per mail of telefoon.

Samen proberen we er nog een ‘paar normale weken’ op school van te maken.

Met vriendelijke groet,
mede namens ons team,

Ellen Perdaen
 

 

Thuisblijfregels

 Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
 • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Schooltijden

Voor groep 1 t/m 8 gelden de volgende lestijden:

maandag, dinsdag donderdag en vrijdag    8.30u – 14.00u
Woensdag    8.30u – 12.15u

Inloop vanaf 8.20u

Buitenschoolse opvang sluit aan op onze schooltijden.

Nieuwe leerlingen

Voor kinderen die in de afgelopen periode 4 geworden zijn, wordt in overleg met ouders gekeken of zij kunnen starten met school. Aan hen wordt de mogelijkheid geboden om eerst nog de 5 bezoekdagen in te zetten. Sommige kinderen willen namelijk heel graag komen!

Nieuwe leerlingen worden gekoppeld aan een mentor in de klas, zodat zoveel mogelijk contact met de leerkracht wordt vermeden.

Met ouders wordt uitvoerig besproken dat de kleuterleerkracht zo veel mogelijk de 1,5 meter in acht wil nemen. Wij beseffen ons dat wij op deze manier niet de  zorg kunnen bieden die we normaal bieden.
Ouders van nieuwe leerlingen kunnen niet aanwezig zijn in de klas en zetten hun kind ook af bij juf Anneke of juf Carolien aan de kleuteringang van de school.

Even zwaaien door het raam kan natuurlijk wel!

Te voet naar school

Omdat vanaf 8 juni alle kinderen weer elke dag naar school komen, zal het drukker worden op het plein.

We willen vragen kinderen zo veel als mogelijk te voet naar school te laten komen, zodat het in de fietsenstalling niet te druk wordt en een goede doorstroom behouden blijft.

Oudergesprekken

We zullen de oudergesprekken telefonisch voeren, omdat we nog steeds geen ouders op school mogen ontvangen.

Deze week ontvangt u van ons een briefje waarop u uw voorkeur voor dag en dagdeel kunt aangeven.

We willen u vragen op dit briefje het telefoonnummer waarop u voor het oudergesprek bereikbaar bent te noteren.

 

Extra schoonmaak

We hebben de hygiëne op school momenteel erg hoog staan.

De schoonmaak is uitgebreid en daarnaast gelden er afspraken over handen wassen bij binnenkomst, voor en na elke pauze, omgang met elkaar in het lokaal, binnenkomen via de nooddeuren enz. 

Alle toiletten en contactpunten zullen extra worden schoongemaakt.

De leerkrachten blijven de afspraken rondom hygiëne herhalen.

De wijzigingen zitten vooral in de spullen die we nu moeten gebruiken; minder ontsmetting en meer wassen met water en zeep.

Gymlessen

Wij zijn in afwachting van het vrijgeven van de gymzaal door de gemeente.
We zullen de komende periode daarom nog zo veel mogelijk de gymlessen buiten geven, dit lukt door het mooie weer. We hopen dat we bij andere weersomstandigheden snel de uitwijkmogelijkheid hebben om gebruik te maken van de gymzaal.  Dit is momenteel nog niet het geval.

Ook voor bewegingsonderwijs wordt er een specifiek protocol geschreven. Dit is nog niet beschikbaar.

Overige informatie

Pauzebeleid:
We houden allemaal tegelijk pauze, omdat we een schoolplein hebben wat goed opgesplitst kan worden. De groepen uit hetzelfde cohort mogen niet mengen, daarom zal het schoolplein opgesplitst worden in 3 delen. Zo blijft de samenstelling van de groep hetzelfde.

Eten en drinken:
Kinderen hebben eten en drinken nodig voor in de kleine pauze. Graag fruit geschild / gepeld, zodat de leerkracht hier niet bij moet helpen. Wanneer kinderen een vorkje nodig hebben graag meegeven.
Kinderen hebben eten en drinken nodig voor tijdens de lunch. Er zal geen thee geschonken worden en op vrijdag is het geen “tosti-dag”.
Graag in de rugzak van de kinderen (twee) aparte plastic tasjes (pauzehap / lunch) om te voorkomen dat lesmateriaal nat en vies wordt.

Jassen en tassen:
jassen en tassen blijven in de klas (met uitzondering van groep 1 en 2). Jas/ vest over je stoel en je tas naast je tafel. De kinderen van groep 1 en 2 doen hun jas in de luizenzak en de tas in het vakje. Eten en drinken blijft in de tas, zij maken geen gebruik van de “bak” waar het eten en drinken normaal gezien wordt verzameld.

Verschonen van vieze kleding:
Bij de kleuters gebeurt het nog al eens dat er een “ongelukje” is. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zich zelf verschonen. In geval van nood wordt er een beroep gedaan op de ouders en hebben de leerkracht en de ouder telefonisch overleg.

Traktaties:
Wij volgen hierbij het advies van de PO raad op en er zal daarom niet getrakteerd mogen worden. Kinderen krijgen natuurlijk wel een verjaardagskaart.

In de laatste schoolweek organiseren we rond de jarigen in de Coronatijd iets extra's.

Gym:
De burgemeester heeft alle gymzalen met verordening gesloten. We kunnen hier dan ook nog geen gebruik van maken. 
Er zullen georganiseerde activiteiten plaatsvinden op het plein i.p.v. gymzaal. Zodra de gymzaal weer in gebruik genomen mag worden gaan we hier weer gebruik van maken.

Wanneer mogelijk graag rekening houden met kleding van de kinderen.

Desinfecterende gel:
Mogen de kinderen zelf meenemen (graag voorzien van naam), is niet verplicht.

Insmeren:
Wilt u uw kinderen 's morgens goed insmeren. Vanwege de 1,5 meter regel kunnen de leerkrachten de kinderen niet helpen.

Vieringen en activiteiten:
In het protocol wordt ons dringend geadviseerd terughoudend te zijn met vieringen en activiteiten. Er mag zo bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt worden van ouders om activiteiten te ondersteunen en er mag geen gebruik gemaakt worden van auto's om leerlingen te vervoeren.

Bonte avond en sportdag zijn geannuleerd, omdat dit om grote groepen gaat. 
Activiteiten met de groepen zullen in aangepaste vorm plaats vinden.
Het kamp en afscheid van groep 8 gaat door, maar in aangepaste vorm! De leerkrachten zullen de ouders en kinderen van groep 8 a.s. vrijdag verder informeren.

 

Schoolfruit

Op woensdag 10 november wordt er gezorgd voor schoolfruit.

Dit zullen aardbeien zijn.

Kikkesport

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen weken is Kikkesport Kids weer volop bezig geweest om de kinderen te laten bewegen en te enthousiasmeren. Vanaf maandag 8 juni starten we met de laatste paar weken van Kikkesport Kids voor dit schooljaar.

Let wel goed op in het schema, sommige locaties zijn dit keer gewijzigd.

Kikkesport kids wordt vanaf 15:30 uur tot 16:30 uur gehouden op een van de locaties in onderstaand schema. 
Deze activiteit zal voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn en deelname is een gepaste €1,- per persoon per deelname. 

De activiteit zal dit keer maar 1 uur duren, maar vaker worden herhaalt als voor het corona-virus. 

We komen deze keer 1 keer in de 2 weken terug op locatie.

Inschrijven is verplicht mits u dit nog niet heeft gedaan sinds het corona-virus!

De activiteiten zullen gegeven worden door twee personen:

Een van de sportondersteuners ( Jessica Henry of Rowan Ritico) 

Met een van de jongerenwerkers ( Karin Koers of Davey van Kerkvoorde)

 

Dus nogmaals wat houdt het nu precies in:
- activiteiten op de aangegeven locatie van 15:30 uur tot 16:30 uur
- € 1,- per persoon per deelname (GEPAST)
- groep 3 t/m 8
- duur van de activiteit is 1 uur
- na de activiteit zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de kinderen
- verplicht inschrijven via het inschrijfformulier mits u dit nog niet heeft gedaan

Zouden jullie uw zoon of dochter willen opgeven door onderstaande link in te vullen. Zo hebben wij de contactgegevens van u en een idee hoeveel kinderen wij kunnen verwachten. ( ZONDER Gegevens geen deelname

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn1PeHgp4mmcFS8pWRuGnd8Op6jpZi_p4Yy2p57nPvRZ7Afw/viewform?vc=0&c=0&w=1

(bovenstaande link graag plakken en kopiëren om tot het inschrijfformulier te komen)

Tijdens Kikkesport Kids houden wij ons natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die het NOC*NSF opstelt.

Alvast bedankt en mocht u nog vragen hebben horen wij dit graag. 

 

Met sportieve groet,

 

Jessica Henry

Karin Koers

Davey van Kerkvoorde

Rowan Ritico

 

Team sport & jongerenwerkers.‚Äč

 

Data!

Donderdag 11 juni
Donderdag 25 juni
 

Groede locatie: voetbalveld VV Groede

Data

8 juni

Alle kinderen weer elke dag naar school

10 juni

Fruitdag (aardbeien)

11 juni

Kikkesport

15 t/m 18 juni

Oudergesprekken (aangepaste vorm)

19 juni

Extra vrije ochtend voor de kleuters

23 juni

Bonte avond (gaat niet door)

Schoolfotograaf

24 juni

geen studiedag à Kinderen gewoon school! (gewijzigd)  

25 juni

Kikkesport

3 juli

Extra vrije ochtend voor de kleuters

6,7 en 9 juli

Feestweek

Groep 1 t/m 4 school van 8.30u – 14.00u (gewijzigd)

6 juli

IJsje eten bij de Foneyn om alle jarige kinderen van de afgelopen periode in het zonnetje te zetten.

7 juli

Juf Carolien en juf Jodie vieren hun verjaardag met groep 7 & 8

Juf Stephanie en juf Monique vieren hun verjaardag met groep 3 & 4

8 juli

Rapport 3

Juf Ellen viert haar verjaardag met groep 5 en 6

9 juli

Groepen ‘op bezoek’ de klas waar ze volgend jaar komen

10 juli

Om 11.55u gezamenlijke afsluiting van het schooljaar buiten op het schoolplein.

Groep 1 t/m 8 vanaf 12.00u vrij

13 juli t/m 21 augustus

Zomervakantie

24 augustus

Eerste schooldag

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl