Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 26-06-2020

In deze nieuwsbrief:
- Groepsbezetting 2020-2021
- Overblijf en schooltijden 2020-2021
- Bestuurlijke fusie
- Vakantierooster 2020-2021
- Eigengemaakte appelsap Juutsom
- Kamp groep 8
- Uitnodiging burgemeester Marga Vermue
- Voorstelling Lappie Lapstok
- Thuisblijfregels
- Informatie groep 7 en 8
- Data
Groepsbezetting 2020-2021

Net als ieder jaar is het ook nu weer een puzzel geweest om de formatie voor komend schooljaar een invulling te geven. Voor komend schooljaar, hebben we iets minder formatie dan afgelopen schooljaar doordat we iets gedaald zijn in het leerlingenaantal. Dit heeft tot gevolg dat we iets minder kunnen afsplitsen.

In samenspraak met de medezeggenschapsraad zijn we tot de volgende formatie gekomen:

Groep 1 en 2: maandag t/m donderdag juf Anneke & vrijdagochtend juf Carolien en op dinsdagochtend extra ondersteuning van juf Linda.
Groep 3 en 4: maandag, dinsdag en woensdag juf Stephanie & woensdag, donderdag en vrijdag juf Monique. Op dinsdag splitst juf Linda groep3 – 4 af.
Groep 5 en 6: maandag, donderdagochtend en vrijdag juf Esther & dinsdag, woensdag, donderdag en enkele vrijdagochtenden juf Ellen.
Groep 7 en 8: maandag t/m donderdagochtend juf Carolien & maandag t/m vrijdag juf Jodie.

Op donderdag komt juf Martine als klassenassistent bij ons op school (welkom juf Martine!).

Op dinsdag is juf Nadja, ons intern begeleider, aanwezig 

Overblijf en schooltijden 2020-2021

In overleg met het team, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag is besloten om komend schooljaar het continurooster door te zetten. Dit is het nadrukkelijke verzoek van de overheid. Het definitieve protocol voor na de zomervakantie verwachten één dezer weken, maar het lijkt ons verstandig om op dit moment op de ingeslagen weg verder te gaan gedurende het komende schooljaar. Op deze manier blijft de bestaande structuur gehandhaafd, kan de BSO afstemmen op school en is het makkelijker om weer terug te schakelen indien de maatregelen door een eventuele tweede coronagolf weer worden verscherpt.
Dat betekent dat alle kinderen overblijven op school en de schooltijden als volgt worden:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag * 8.30u – 14.30u
woensdag 8.30u – 12.15u
*vrijdag voor groep 1 t/m 4 8.30u-12.00u

De procedures voor schooltijd blijven gehandhaafd: afscheid nemen bij het hek en kinderen van groep 1 en 2 kunnen door één ouder afgezet worden bij de kleuteringang. Alleen bij een aanzienlijke verruiming van de corona-maatregelen zullen we deze procedures heroverwegen.

Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Zoals het er dus nu naar uit ziet kunnen de kinderen in de pauze weer gebruik maken van het gehele schoolplein.

Gezien het nadrukkelijke verzoek van de overheid om de kinderen te laten overblijven, krijgt dit toch een min of meer verplichtend karakter. Gezien dit verplichtende karakter, vinden we het niet passend om voor het lunchen op school een overblijfvergoeding van de ouders te vragen (zoals dit normaal gesproken wel het geval is, omdat overblijven dan een vrije keuze is). Aan de andere kant maken we wel kosten voor de overblijfvoorziening, omdat we om de organisatie rond te krijgen niet zonder de inzet van overblijfouders kunnen. Het is namelijk belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort. Door het blijven inzetten van overblijfhulp kunnen onze leerkrachten pauze nemen op de ‘lange schooldagen’. Deze overblijfhulp krijgt hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor aan alle ouders een vrijwillige overblijfbijdrage te vragen van € 30,00 per leerling. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we voorheen vroegen. Ter vergelijking; vorig jaar was het tarief voor een abonnement van vier dagen € 110,00. Wij hopen dan ook dat dit voor de andere ouders geen onoverkomelijk bedrag is, want met deze bijdrage kunnen we een rustigere manier van overblijven bieden en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten toch hun verdiende pauze kunnen nemen.
 

Bestuurlijke fusie

Wellicht heeft u het in de krant gelezen.
Drie schoolbesturen uit Zeeuws Vlaanderen hebben de intentie om een bestuurlijke fusie te onderzoeken. Het gaat om de besturen Scoba, Perspecto en Probaz. Onze school maakt deel uit van Scoba. Er is een onafhankelijk onderzoeksbureau aangesteld die gaat onderzoeken welke meerwaarde de fusie heeft voor de drie schoolbesturen. Uitgangspunt is om er samen sterker van te worden, dus er zal met name gekeken worden welke krachten er gebundeld kunnen worden. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden wij u daarvan op de hoogte.

Vakantierooster 2020-2021

I.v.m. het plannen van uw vakantie is het wellicht handig om al enkele vakantiedata voor het komende schooljaar te melden:

Vakantie

van

tot en met

Eerste schooldag

24 augustus

 

Herfstvakantie

19 oktober

23 oktober

Kerstvakantie

21 december

1 januari

Carnavalsvakantie

15 februari

19 februari

Goede vrijdag

2 april

 

Paasverlof

5 april

 

Meivakantie

26 april

7 mei

Hemelvaart

13 mei

14 mei

Pinksteren

24 mei

 
Eigengemaakte appelsap Juutsom

Namens zorgboerderij Juutsom zullen de kinderen in de laatste schoolweek een flesje eigengemaakte appelsap krijgen.

Dit hebben ze voor alle kinderen van de Scoba scholen geregeld.

Hartelijk dank hiervoor!

Kamp groep 8

De leerkrachten van groep 8 zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om goede vorm voor het schoolkamp van groep 8 te bedenken. Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee. Op deze manier kan groep 8 toch op een leuke manier afscheid nemen van de basisschoolperiode. De kinderen hebben inmiddels een brief gekregen met de informatie.

Groep 7 zal daarom op woensdag 8 juli les hebben van juf Stephanie.

Uitnodiging burgemeester Marga Vermue

Hierbij ontvangen jullie een link naar de oproep van burgemeester Marga Vermue en wethouder Jack Werkman om met leerlingen en jongeren in gesprek te gaan: https://youtu.be/OpJEdz4myMo.

De insteek van het gesprek is hoe de jongeren de afgelopen periode hebben ervaren en of zij ideeën of suggesties voor de 1,5 meter samenleving hebben. Het gesprek staat gepland op woensdag 1 juli a.s. om 16.00 uur in het Belfort. We zijn ons ervan bewust dat het kort dag is. Jongeren kunnen zich aanmelden via info@gemeentesluis.nl.

Voorstelling Lappie Lapstok

Vandaag was de voorstelling van Lappie Lapstok!

Het was weer geweldig.

Ook de kinderen van groep 1 en 2 mochten meekijken.

Thuisblijfregels

 Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
 • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Informatie groep 7 en 8

Kennismakingsdag Zwincollege

De kinderen van groep 8 hebben deze week thuis een brief ontvangen van ’t Zwincollege over de kennismakingsdag van 29 juni. Gelukkig gaat deze door!

De kinderen zijn i.v.m. het Coronavirus opgesplitst in twee groepen;
* De ene groep (Renske, Carice, Zoë, Bram, Lotte en Glenn) wordt om 10.30u verwacht in Oostburg en zijn om 12u klaar. De kinderen worden deze morgen op de normale tijd op school verwacht.
   Rond 9.30u zullen zij hun pauzehapje nuttigen in de klas, waarna zij gezamenlijk op de fiets naar Oostburg vertrekken. Om 12u vertrekken zij gezamenlijk uit Oostburg weer richting school waar zij bij aankomst hun boterhammen in de klas op kunnen eten. De schooldag is voor hen op de normale tijd (14u) afgelopen.
* De tweede groep (Jinke, Fedde, Teim, Lukas, Pieter en Kynan) worden om 13.00u verwacht in Oostburg en zijn om 14.30u klaar. De kinderen worden deze morgen op de normale tijd op school verwacht.
  Rond 12.u zullen zij hun boterhammen eten in de klas, waarna zij gezamenlijk op de fiets naar Oostburg vertrekken. Om 14.30u vertrekken zij gezamenlijk uit Oostburg weer richting school waar de juffen hen nog even in de klas verwachten. De schooldag is voor hen rond 15.15u afgelopen.

Rest ons wel te zeggen dat deze uitstap zonder toezicht van de leerkrachten is en dus buiten de verantwoording van de school valt!
Wellicht een goede tip; Fiets de route van en naar ’t Zwincollege vóór 29 juni al eens met uw zoon of dochter.

Schoolkamp herinnering!
We hebben nog niet van iedere ouder van de leerlingen van groep 8 de bijdrage van het kamp mogen ontvangen! Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen?

Data

3 juli

Extra vrije ochtend voor de kleuters

6,7 en 9 juli

Feestweek

Groep 1 t/m 4 school van 8.30u – 14.00u (gewijzigd)

6 juli

IJsje eten bij de Foneyn om alle jarige kinderen van de afgelopen periode in het zonnetje te zetten.

7 juli

Frietjes eten van De Zagerij.

Juf Carolien en juf Jodie vieren hun verjaardag met groep 7 & 8

Juf Stephanie en juf Monique vieren hun verjaardag met groep 3 & 4

8 juli

Rapport 3

Juf Ellen viert haar verjaardag met groep 5 en 6

9 juli

Groepen ‘op bezoek’ de klas waar ze volgend jaar komen

10 juli

Om 11.55u gezamenlijke afsluiting van het schooljaar buiten op het schoolplein.

Groep 1 t/m 8 vanaf 12.00u vrij

13 juli t/m 21 augustus

Zomervakantie

24 augustus

Eerste schooldag

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl