Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 11-12-2020

In deze nieuwsbrief:
Covid-19 nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We hebben u begin van deze week op de hoogte gebracht van de situatie rondom Covid-19. Deze gezinnen zitten momenteel nog in quarantaine.
Er zijn vooralsnog geen nieuwe Covid-19 positieve testuitslagen bij ons gemeld. We merken dat ouders erg veel verantwoording pakken en kinderen bij klachten goed thuishouden. Ook zijn er deze week enkele kinderen getest, de uitslagen hiervan zijn tot op heden negatief.  

We willen alle ouder(s)/verzorger(s) nogmaals vragen hun kinderen goed in de gaten te houden. Hoofdpijnklachten zijn ook veel voorkomend bij kinderen die positief getest zijn. Wanneer uw kind op school aangeeft hoofdpijn te hebben, nemen we contact op en vragen we u uw kind direct op te komen halen.

We vragen u allen goed op te letten goed de 1,5 m afstand te bewaren (ook bij het wachten aan het hek) en kinderen met klachten (anders dan alleen de gewone verkoudheidsklachten) echt thuis te houden!

De afgelopen weken zijn we ook al een aantal keer op de hoogte gebracht dat ouders of huisgenoten in afwachting zijn van de uitslag van de COVID-19 test, en dat tot de uitslag bekend is kinderen worden thuisgehouden. Anders dan in de vorige nieuwsbrief vermeld stond, adviseert de GGD dit ook.  

Na de persconferentie werd duidelijk dat scholen, in elk geval voorlopig, niet sluiten. Als we het aantal besmettingen volgen dan lijkt het echter niet vreemd als er binnenkort weer strengere maatregelen komen. Maar dat t.z.t.

Wanneer er vragen zijn, mag u natuurlijk altijd mailen of bellen.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Ook al mogen we in de kerstvakantie niet erg veel, toch wensen we u alvast een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,
mede namens team Meerstromenschool

Ellen Perdaen

Data
17 december Kerst 17.00u – 19.00u 
18 december Groep 5 t/m 8 vanaf 12.00u vrij 
21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie
4 januari Eerste schooldag 2021
Luizenpluizen 

Kerst

Donderdag zullen er in alle groepen kerstactiviteiten zijn.
Één van deze activiteiten zal het maken van een kerststukje zijn. 

Graag de kinderen voor donderdag een bakje meegeven, waarin het kerststukje gemaakt kan worden. Ook mogen versiersels, kaars, takjes met besjes/rozenbottels, dennenappels, mini kerstballetjes enz. om het kerststukje aan te decoreren meegenomen worden. Graag alles voorzien van naam!  Voor oase wordt gezorgd. 

We willen vragen of enkele ouder(s)/ verzorger(s) ons willen voorzien van groen (dennen, coniferengroen, klimop e.d.) om de kerststukjes te maken.
Graag doorgeven aan juf Ellen (directie.meerstromenschool@scoba.nl) 

Donderdagavond 17 december willen we samen met de kinderen Kerst vieren in de klas. We verwachten de kinderen om 17.00u (in feestelijke kleding) op school en om 19.00u mag u ze weer ophalen. Het ophalen doet u door het plein langs de kiep op te lopen, zo langs de klasdeur(en) te gaan en uw kind(eren) op te halen en dan vervolgens rondom de school te lopen om uiteindelijk het plein weer te verlaten. Eenrichtingsverkeer dus!

Dit jaar zal het eten in zijn geheel verzorgd worden door De Zagerij en het team i.v.m. de coronamaatregelen. 

Vrijdag 18 december hebben alle kinderen kerstvakantie vanaf 12.00u.

juf Esther

Gelukkig is juf Esther alweer een poosje bij ons op school aanwezig. Ze is gestart met de donderdagochtend. Ze geeft dan les aan groep 5. 
Op maandag is ze vooral ondersteunend bezig. We hopen op een goed herstel. 

Juf Mariska zal de vervanging op maandag en dinsdag tot de kerstvakantie doen. Hierna moeten we helaas afscheid van haar nemen en zal de vervanging ingevuld worden door iemand anders.
U wordt hier t.z.t. van op de hoogte gebracht.

Auditdag

Na de herfstvakantie heeft de audit bij ons op school plaatsgevonden. Deze werd voor het eerst uitgevoerd door het Auditteam Zeeuws-Vlaanderen, onder begeleiding van Jan Remijn.
De weg naar de auditdag toe was spannend en intensief. Een aantal weken voordien zijn er door onze school allerlei documenten aangeleverd, welke het auditteam bekeken heeft. Een week voor de auditdag is het auditteam bij ons op school geweest om de audit en de audit dag toe te lichten. Die dag is er ook een rooster opgesteld waaraan ze zich heel goed hebben gehouden.

De audit zelf nam één volledige dag in beslag. Om 7.45u was iedereen aanwezig en om 18.00u werd de dag afgerond.
De dag werd gestart met een kort gesprek tussen de auditoren en de leerkrachten die deze dag geobserveerd werden. Hierna was er bij aanvang van de school een gesprek met enkele ouders. Gedurende de dag hebben er 6 klasbezoeken plaatsgevonden, waarbij de samenstelling van de auditoren telkens anders was. De Nadja, de IB-er en de Ellen, de directeur waren ook bij de klasbezoeken aanwezig.
Auditoren hebben ook gesprekken gevoerd met enkele leerlingen, IB-er, directie en leerkrachten dit allemaal afzonderlijk van elkaar, om een zo goed mogelijk beeld en zo veel mogelijk informatie te krijgen van onze school.

Aan het eind van de dag hebben zij alle bevindingen over onze school met de daarbij behorende aanbevelingen gepresenteerd. Dit is ‘de foto’ van onze school. Tijdens deze presentatie zijn aanbevelingen en vele positieve punten naar voren gekomen en kregen we een groot compliment voor de kwaliteit van ons onderwijs. In het auditrapport zijn ook enkele aanbevelingen opgenomen, met het team gaan kijken welke aanbevelingen we kunnen opnemen in onze jaarplannen. We hebben een auditrapport gekregen waar we trots op zijn.

Schade auto juf Carolien

Donderdagmiddag heeft juf Carolien schade aan haar auto ontdekt. 
Naar verwachting is dit gebeurd op de parking hier bij school. 

Wanneer iemand iets heeft gezien, of schade op zijn eigen auto heeft ontdekt, wil diegene dan even contact opnemen met juf Carolien.

 

Vrijwillige ouderbijdrage (herhaald bericht)

Ouder(s)/verzorger(s) waarbij onderstaand stuk van toepassing was hebben afgelopen week een brief gekregen. 

De basisscholen worden bekostigd door de overheid. Voor allerlei posten (van huisvesting, onderhoud, schoonmaak, tafeltjes, schriften en pennen) ontvangen de scholen bedragen op basis van het aantal leerlingen. Voor een aantal zaken ontvangen de scholen echter geen vergoeding. Over het algemeen zijn dit de activiteiten, die met vieringen te maken hebben (Sinterklaas, fruitdagen, Kerstviering, Carnaval, Pasen, afscheid groep 8, Bonte Avond enz.). De kosten hiervan bedragen jaarlijks toch vele duizenden euro's. Dit geld 'weghalen' bij andere posten, leidt tot tekorten aldaar. Vandaar dat scholen andere inkomstenbronnen zoeken. 
De eigen bijdrage van de ouders is wettelijk 'vrijwillig'. De overheid ziet er op toe dat de vrijwilligheid uitdrukkelijk bij de inning of bijv. in de schoolgids wordt vermeld. De vrijwilligheid is er onder andere voor bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen van ouders, die niet kunnen/willen betalen, niet uitgesloten worden van activiteiten. Daar is op onze school dan ook geen sprake van: betalend of niet-betalend, alle kinderen van de school doen mee aan alle activiteiten. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de bekostiging toch afhankelijk is van de bereidheid van (verreweg de meeste) ouders om de vrijwillige bijdrage te betalen.
De school stuurt ouders wel eens een betalingsherinnering en dit lijkt strijdig te zijn met vrijwillige karakter. Wij kunnen echter als school niet inschatten of er sprake is van het niet kunnen/willen betalen, of dat er wel sprake is van bereidheid tot betalen, maar dit vergeten is.

Overigens kunnen gezinnen, die niet kunnen betalen in een aantal gevallen beroep doen op de gemeente of stichtingen.

De vrijwillige ouderbijdrage op de Meerstromenschool (inclusief de schoolreis) is €50. 

Nu is het zo dat door Corona de schoolreis van vorig schooljaar geen doorgang heeft kunnen vinden. In april hadden we nog het idee dat dit begin dit schooljaar had kunnen plaatsvinden, maar dit is helaas niet het geval. We hebben met het team het voorstel aan onze Medezeggenschapsraad voorgelegd om de €25 euro die vorig jaar “overbleef” voor de schoolreis om te zetten naar de vrijwillige ouderbijdrage van dit jaar. Dat betekent dat u dit jaar geen vrijwillige ouderbijdrage moet betalen. Wanneer de ontwikkelingen in de loop van het schooljaar rond Covid-19 zo positief zijn dat schoolreisjes wel weer doorgang mogen vinden, dan hoort u hier t.z.t van hoe we dat gaan regelen m.b.t. de betaling hiervan. 

We hebben in de loop van het schooljaar heel wat nieuwe leerlingen mogen ontvangen. Zij hebben de vrijwillige ouderbijdrage vorig schooljaar niet betaald en er kan daarom ook geen deel omgezet worden voor dit schooljaar. Zij zullen volgende week een brief ontvangen.

Om er zeker van te zijn dat de vrijwillige ouderbijdragen goed besteed worden, legt de school daarover jaarlijks verantwoording af aan de ouders in de Medezeggenschapsraad.

Aan het begin van het schooljaar is er een verzoek gedaan voor de vrijwillige overblijf-bijdrage. Dat was dus alleen voor de vergoeding van de vrijwilligers die het overblijven op zich nemen.
Enkele mensen hebben toen ook direct de vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt, zij krijgen dit teruggestort.

 

Kwink (herhaald bericht)

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om kinderen sociale- en emotionele vaardigheden te leren.
Wij wilden hiervoor een nieuwe methode aanschaffen en zijn daarom aan het begin van dit schooljaar met verschillende methodes gaan “proefdraaien”. 

Wij hebben gekozen voor: Kwink 

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij zetten deze methode structureel in door de hele school, van groep 1 t/m 8.  Burgerschap en mediawijsheid zijn hierin geïntegreerd. De methode is ook gericht op preventie (bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Definitie van SEL: sociaal-emotioneel leren
Het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

Met behulp van Kwink leren de kinderen belangrijke lessen voor het leven. Zij oefenen hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Daarom Kwink!

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Praktisch
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!
 • online methode = elk jaar anders en daarom actueel. 

SEL-competenties
Gedragsdeskundigen stellen: 'Het systematisch aanleren van SEL- competenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving.’ Ze doelen daarmee op deze vijf gedragscompetenties:

1.Besef hebben van jezelf
•    Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
•    Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
•    Een gezond zelfvertrouwen

2. Besef hebben van de ander
•    Empathie
•    Perspectief nemen
•    Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
•    Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren

3.Keuzes kunnen maken
•    Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
•    Bijdragen aan een positief klimaat in je school
•    Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag

4.Zelfmanagement
•    Impulscontrole bij stressvolle situaties
•    Omgaan met heftige emoties
•    Doelgericht gedrag

5.Relaties kunnen hanteren
•    Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
•    Sociale druk weerstaan
•    Conflicten oplossen

Koelkastposter voor thuis

Kinderen zijn enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als een kind weet dat als er een probleem is, moeten ouders en school daar samen goed over kunnen praten. Kwink stimuleert deze samenwerking. Onder andere met de Koelkastposter.  Kwink brengt deze Koelkastposter vier keer per jaar uit. Speciaal voor ouders en kinderen thuis. Deze poster bevat speelse opdrachten, leuke gespreksvragen en aantrekkelijke tekeningen voor kinderen van 4-12 jaar. De poster komt telkens beschikbaar op kwinkopschool.nl bij de start van vijf nieuwe lessen. We houden u hiervan op de hoogte! 

De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in gesprek. Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen daar ook naar vragen. U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten. Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen die plaatsvinden op school. Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.

In groep 1 tot en met 4 maakt Kwink in de digitale wereld gebruik van dieren die op mensen lijken. Zij beleven in filmpjes dingen die kinderen ook kunnen beleven. In groep 5 t/m 8 worden andere personages gebruik.
Gevolg? Herkenning en identificatie. Iedere les heeft een ‘Kwink van de Week’. Dat is een heldere leertip die de sfeer in de groep bevordert en zo het pedagogisch klimaat verbetert.

Wellicht heeft u uw kind(eren) al over Kwink gehoord!?

 

Informatie Voortgezet onderwijs

De drie middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen - Lodewijk College, Reynaertcollege en Zwin College – vervangen in januari hun traditionele open dagen door een online variant.
Overdag voor de leerkrachten met de groep 8 leerlingen, ’s avonds voor de leerlingen met hun ouder(s)/verzorger(s) thuis. Ook de infoavonden waarvoor we normaal gesproken langskomen op de scholen, organiseren we online.

Infoavond
De traditionele infoavond op de basisschool voor ouders/verzorgers wordt vervangen door een online webinar. Een uitnodiging ontvangt u binnenkort. Ouders/verzorgers kunnen met laptop, tablet of smartphone deelnemen en natuurlijk kunnen leerkracht en ook aansluiten! We geven online onze presentatie, aangevuld met extra beeld en film. Voor de ouders/verzorgers is het mogelijk vragen te stellen via chat.

Het Zwin College organiseert zijn infoavonden voor ouders/verzorgers op 14 en 15 december 2020. Het Lodewijk College doet dit op 11 en 13 januari 2021 en het Reynaertcollege op 12 en 14 januari 2021.

Scholen die normaal gezien twee VO scholen ontvangen voor de voorlichting, krijgen uitnodigingen voor de webinars van beide scholen. De ouders/verzorgers zijn vrij om te kiezen waar ze aansluiten. We hopen natuurlijk dat jullie hen stimuleren om breed te oriënteren.

Online open dagen
En dan het grootste evenement: de online open dagen! Deze organiseren we in januari:

Zwin College: donderdag 28 januari

Het programma is in voorbereiding, jullie ontvangen op korte termijn details.

 

Thuisblijfregels

Thuisblijfregels uit het protocol

Onderstaande tekst is uit het protocol van 19 november 2020.

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl).

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende astma/hooikoortsklachten naar school.

Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen.

Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. Ook hier geldt testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts heeft/benauwd is of anderszins ernstig ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD).

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen

 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling 72 uur (drie dagen) na de testafname thuisblijven. Indien de huisgenoot dan geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 72 uur na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Zie ook: lci.rivm.nl/informatie-voor-huisgenotenpositief-geteste-covid-19-zonder-klachten (dus 10 dagen na de minimale 7 dagen)
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.
  De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

 

 

Groep 1 & 2
Groep 3 & 4
Groep 5 & 6

Toetsen

16 december: tafeltoets
Week 51 (14-18 december): Zinnendictee thema 3
14 januari: Toets aardrijkskunde blok 2
21 januari: Toets topo blok 2
2 februari: Toets geschiedenis blok 2

Tafels oefenen:
Het leren vermenigvuldigen is geen gemakkelijke klus. Veel kinderen hebben er moeite mee, maar het vlot beheersen van de tafels is van groot belang voor het vervolg van de rekenlessen in de groepen 5 t/m 8.
Denkt u maar aan o.a.: de deelsommen, staartdelingen, breuken, procenten, grote vermenigvuldigingen.
Daarom is het advies: oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Een handige site met tips/werkvormen en informatie is:
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/tafels-oefenen?

 

Knutselen Kerst:
Voor de knutselles hebben de kinderen een takje nodig van ongeveer 30 cm lang en 1,5 cm dik. Daarnaast hebben we op donderdag 17 december kerstactiviteiten in de groep, waaronder het maken van een kerststukje.
Hiervoor zijn we op zoek naar spulletjes, denkt u aan: dennen – coniferengroen, klimop, takjes met besjes/rozebottels, dennenappels, kaarsje, bakje enz.. Voor steekschuim wordt gezorgd! De kinderen mogen dit in een plastic tas, voorzien van naam, komende week meenemen naar de klas. 

 

 

Groep 7 & 8

Toetsen
- Maandag 14 december: toets aardrijkskunde hoofdstuk 2.
- Dinsdag 15 december: woorddictee thema 3
- Maandag 11 januari zinnendictee thema 3.
- Vrijdag 15 januari: boekverslag van groep 7

We hebben de twee weken voor de kerstvakantie geen huiswerk in het huiswerkmapje. Dit i.v.m. Kerst en Sinterklaas ‘drukte’.

Voorlichtingsavond Zwincollege
Op maandagavond 14 december en dinsdagavond 15 december van 19.00 uur tot 20.00 uur is er een webinar van ’t Zwincollege. Tijdens deze webinar kunt u vragen stellen via de chat en na afloop kunnen er vragen in kleinere groepjes gesteld worden. U heeft hiervan al een brief ontvangen.

Onderaan de link voor de webinars:

U kunt inloggen met onderstaande links:

Maandag 14 december : https://zoom.us/j/95209651305

Dinsdag 15 december : https://zoom.us/j/98100679382

De online open dag is op 28 januari.

Informatie andere scholen (informatie volgt)

Informatieavonden (online):

Lodewijk College: 11 en 13 januari 2021.

Reynaertcollege op 12 en 14 januari 2021.

Online open dagen:

Lodewijk College: dinsdag 26 januari
Reynaertcollege: donderdag 28 januari


 

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl