Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 16-12-2020

In deze nieuwsbrief:
Algemeen

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Vanmorgen hebben we een teamoverleg gehad. Tijdens dit teamoverleg hebben we heel wat  praktische zaken besproken. 

In deze nieuwsbrief zullen afspraken terug te vinden zijn, maar bij het ophaalmoment krijgen de kinderen per groep ook een brief waar veel klas specifieke informatie op terug te vinden is.

We zullen u blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen, er zullen dus vaker dan tweewekelijks nieuwsbrieven verschijnen. 

U wordt nog definitief geïnformeerd over wanneer kinderen weer fysiek naar school mogen. We hopen op 18 januari de kinderen weer “gewoon” op school te zien, terwijl we steeds de 19e horen en terugvinden als datum waarop we open gaan. Er blijken ook signalen te zijn dat het toch echt maandag de 18e moet zijn. Overigens wordt er ook gekeken of de opening van de basisscholen een week eerder gerealiseerd gaat worden (11 of 12 januari).

De kerstvakantie is vakantie. Deze gaat vrijdagmiddag om 12.00u in.
Leerkrachten, kinderen hebben vrij.

De school is voor dringende zaken bereikbaar via mail: directie.meerstromenschool@scoba.nl. Deze zal niet dagelijks gelezen worden, maar wel met grote regelmaat.
Uitsluitend dringende zaken worden opgepakt, de rest komt na de vakantie. 

We hopen u zo voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
mede namens team Meerstromenschool

Ellen Perdaen

Zeeuws Vlaamse brief: Noodopvang

De brief ten aanzien van de noodopvang voor de ouders van de kinderen op onze scholen. Deze is in gezamenlijkheid opgesteld door onderwijs en opvang in Zeeuws-Vlaanderen 

Hoe werkt het voor de lockdown periode van 16 december 2020  t/m 17 januari 2021

Beste ouders, verzorgers,

Helaas verspreidt corona zich dusdanig snel dat de overheid besloten heeft dat onderwijs en kinderopvang met ingang van 16 december moeten sluiten. Met deze brief willen we u informeren wat dit voor u betekent.
In navolging van de richtlijnen en op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is, is er na afstemming met Zeeuws-Vlaamse onderwijsbesturen voor primair onderwijs, gemeenten en kinderopvangorganisaties duidelijkheid over de voorwaarden waaronder noodopvang mag worden verleend aan kwetsbare kinderen en aan kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen.

Doel
De rijksoverheid wil met deze maatregelen contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk beperken, daarom zijn scholen en kinderopvang gesloten. De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Voor wie is de noodopvang beschikbaar?
Voor kinderen waarvan ouders/ verzorgers werkzaam zijn in een
cruciaal beroep  en voor kwetsbare kinderen.
Het is de bedoeling dat u alleen gebruik maakt van noodopvang als dat echt niet anders kan. Als een van beide partners in een cruciaal beroep werkt is het de bedoeling dat de andere partner de opvang van de kinderen verzorgt. Pas wanneer dit niet mogelijk is kunt u gebruik maken van noodopvang.

We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders voor wie noodopvang noodzakelijk is een beroep hierop doen, ook om het systeem niet te veel te belasten.
Vanzelfsprekend blijven de geldende hygiënemaatregelen en de
beslisboom voor verkouden kinderen van toepassing.

0-4 jaar
Voor kinderen van 0-4 jaar geldt gedurende de gehele lockdownperiode van 16 december t/m 17 januari dat zij gebruik kunnen maken van noodopvang gedurende hun contracturen. Indien u extra opvang nodig heeft bovenop uw contracturen worden de kosten hiervan bij u in rekening gebracht. Het is nog onduidelijk  of u over deze extra opvanguren kinderopvangtoeslag en compensatie voor uw eigen bijdrage ontvangt.  Kinderen met een VVE-indicatie vallen onder de kwetsbare groep en kunnen het vve programma doorlopend volgen conform de huidige afgesproken uren.

4-12 jaar
De noodopvang op 16 en 17 december en op 18 december voor kinderen van scholen die die dag regulier geopend zouden zijn:

 • De noodopvang wordt tijdens de reguliere schooltijd van uw school verzorgd door de kinderopvang, deze opvanguren worden niet bij u in rekening gebracht.
 • De noodopvang voor en na schooltijd is alleen toegankelijk voor kinderen die een contract hebben met een kinderopvangorganisatie.
 • Als uw school normaal gesloten zou zijn op 16 of 17 of 18 december wordt er alleen  noodopvang aangeboden voor ouders die een contract hebben bij de opvang. Aanmelden voor de noodopvang kan bij de kinderopvangorganisatie die betrokken is bij uw school of bij uw gastouder.

De noodopvang tijdens de kerstvakantie

De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Als u meer noodopvang wil afnemen dan uw reguliere contracturen, kunt u via de reguliere wijze extra opvang aanvragen bij de kinderopvang. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht.

De noodopvang vanaf 4 januari 2021 t/m 17 januari 2021

 • De noodopvang wordt voor en na de reguliere schooltijd verzorgd door de kinderopvang voor ouders die een contract hebben. Hebt u meer opvang nodig dan worden de kosten hiervan bij u in rekening gebracht. U kunt uw noodopvangvraag aanmelden bij uw kinderopvangorganisatie
 • De noodopvang wordt tijdens de reguliere schooltijd van uw school verzorgd door de school. U kunt uw noodopvangvraag aanmelden bij uw school.
 • Kinderen met een VVE-indicatie vallen onder de kwetsbare groep en kunnen het vve programma doorlopend volgen conform de huidige afgesproken uren.

Hartelijk dank voor uw medewerking. We hopen dat de maatregelen die nu genomen gaan worden, zullen bijdragen aan de aanpak van het groeiend aantal besmettingen en dat we vanaf 18 januari alle kinderen weer mogen ontmoeten op de scholen en de kinderopvang.
Als we meer informatie hebben brengen we u hiervan op de hoogte.
Op de website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl vindt u altijd actuele informatie.

Blijf gezond!


Hartelijke groet,

Namens de onderwijsbesturen voor primair onderwijs en kinderopvangorganisaties Zeeuws-Vlaanderen

Opgeven noodopvang

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de noodopvang, omdat u echt geen andere oplossing heeft, willen we u vragen eerst op de lijst hieronder te kijken of u hiervoor wel in aanmerking komt.
Wij doen een dringend beroep op u om alleen als het echt niet anders kan, gebruik te maken van deze optie.

We zullen altijd overleggen met de kinderopvang om na te gaan of daar ook een verzoek gedaan is en dan samen met hen een besluit nemen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat kinderen wel op school opgevangen worden en niet na schooltijd of andersom.
Omdat dit ook enige tijd kost om een en ander te organiseren, verzoeken wij u om voor 21 december 9:00 uur aan te geven of u gebruik moet maken van de noodopvang op school na de kerstvakantie. Opgeven graag via directie.meerstromenschool@scoba.nl met vermelding van de beroepsgroepen en reden. 

Onderstaand overzicht is opgesteld door de rijksoverheid. 
Van de kinderen die op school zitten tijdens de noodopvang wordt verwacht dat ze zelfstandig werken aan hun taken. Natuurlijk worden zij met korte vragen geholpen door de leerkracht die op dat moment op school aanwezig is.
Maar ook van ons wordt gevraagd of wij zo veel mogelijk willen thuis werken.  Eten, drinken, kleurboeken , spelletje e.d. dienen door de kinderen zelf te worden meegenomen.


Lijst van cruciale beroepen 

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en rechterlijke macht), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.
Vervanging juf Esther

Juf Mariska willen we hartelijk danken voor de vervanging van de afgelopen periode.

In groep 5 en 6 is er op maandag en dinsdag  tot en met 25 januari een andere vervanger,  dit is juf Annelies Willemsen.

De kinderen hebben haar nog niet gezien, maar dit wordt opgelost in een online contactmoment. 

 

Online contactmomenten

Contactmomenten zullen plaatsvinden via Teams. Leerkrachten sturen u via de mail een link waarmee kinderen kunnen deelnemen aan het videogesprek.

Voor de kleuters zal dit contactmoment twee keer per week plaatsvinden. Op dinsdag en donderdag. Exacte tijden worden doorgegeven door juf Anneke.

Op maandag, woensdag en vrijdag in week 1 en 2 zullen de contactmomenten plaats vinden voor groep 3 t/m 8.

 • groep 3, groep 5 en groep 7 om 8.30u
 • groep 4, groep 6a, groep 8 om 8.50u
 • groep 6b  om 9.10u

Naast deze contactmomenten zijn er indien nodig nog meer contactmomenten in te plannen met de leerkrachten. 

Weektaken

Alle kinderen krijgen hun weektaak a.s. vrijdag mee. Hierop staat genoteerd wat de kinderen moeten maken aan schoolwerk.

In het team hebben we overlegd wat de kinderen meekrijgen. Zaakvakken houden we achterwege.

De kinderen mogen wel voorwerken op de weektaak, maar moeten er zeker voor zorgen dat ze niet achterlopen. Wat op de weektaak staat dient de desbetreffende dag af te zijn.

Leerkrachten zullen dit vanuit school zo goed mogelijk in de gaten houden, kinderen hierin begeleiden, motiveren en nemen waar nodig contact op. We willen ouder(s)/verzorger(s) ook vragen om de kinderen aan te sporen aan de slag te gaan. 

Samen moeten we de twee weken zo goed mogelijk doorkomen. 

 

Ophaalmoment

De leerkrachten zijn momenteel druk bezig om het werk waar de kinderen de komende weken mee aan de slag kunnen, in orde te maken.

De kleuters kunnen donderdagmiddag om 16.00u hun werkjes ophalen. Wanneer ouders mee of er om komen graag afstand bewaren! Wanneer ze donderdagmiddag niet in de gelegenheid zijn, mogen ze vrijdag ochtend komen tussen 9.30u en 10.30u 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben vrijdagochtend 18 december tussen 9.30u en 10.30u de gelegenheid om de lesmaterialen op te halen. 
We willen vragen om alleen de kinderen het werk op te laten halen en ouders vragen buiten het hek te wachten.

Kinderen kunnen het werk ophalen bij de nooddeuren.

Er zal een brief, weektaak en eventueel andere werkjes klaarliggen voor twee weken en ook zullen de codes voor Snappet  (nogmaals) worden verstrekt.

Dringende vragen met betrekking tot de leerstof en de klas kunt u via de mail rechtstreeks aan de eigen leerkracht stellen (niet via de directie!). In de brief die wordt bijgevoegd staat aan welke leerkrachten de vragen gesteld kunnen worden, dit omdat we te maken hebben met parttime banen.  

Leerkrachten proberen de mail en vragen via de chat in Snappet zo spoedig mogelijk te beantwoorden tussen van maandag tot en met vrijdag van 8.30u en 12.30u.

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl