Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 04-02-2021

In deze nieuwsbrief:
Heropening basisschool

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Middels deze brief willen wij u informeren over hoe wij het onderwijs zullen vormgeven bij ons op school vanaf maandag 8 februari.

Gisteren meldde de PO-raad dat het Protocol Basisonderwijs er vandaag zou zijn. Dit is niet het geval. Voor het opstellen van ons beleid hebben we dan ook ‘Aanvullende maatregelen bij heropening van het basisonderwijs’ gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruikt. Het zou dus kunnen dat er nog aanvullende informatie komt naar aanleiding van het protocol waarvan wordt gezegd dat het morgen verschijnt.

We hebben ook rekening gehouden met de door de overheid opgestelde criteria: veiligheid, verantwoord en uitvoerbaarheid.

Leerkrachten vinden het ontzettend fijn om kinderen weer fysiek op school te mogen ontvangen, echter maken zij zich ook zorgen. Welke risico's lopen zij omtrent de verspreiding, de onduidelijkheid over mutaties van het virus zoals de Britse, Braziliaanse en Zuid- Afrikaanse variant. Hoe besmettelijk zijn deze, hoe besmettelijk zijn ze voor leerlingen? Deze zorgen hebben meerdere leerkrachten. Één leerkracht heeft besloten aanstaande maandag 8 februari niet aanwezig te zijn op school. Voor haar zijn de risico's te groot met betrekking tot de privé situatie. Deze periode van afwezigheid op school zal duren tot ten minste 26 februari. Hierna heroverweegt zij haar beslissing. Omdat er een leerkracht niet fysiek inzetbaar is op school heeft dit gevolgen voor de groepsbezetting, deze hebben wij zo goed mogelijk proberen oplossen binnen de mogelijkheden die er zijn.
We hebben met het team goed overwogen onder welke omstandigheden wij het geven van fysiek onderwijs verantwoord en uitvoerbaar vinden, dit heeft tot onderstaande groepsbezetting en afspraken geleidt. 

Groepsbezetting:
Groep 1 en 2

maandag juf Martine + juf Ciska  
dinsdag juf Linda + juf Ciska  
woensdag

Kinderen zijn deze dag niet op school,
er wordt geen fysiek onderwijs
op school gegeven.

Online contactmoment met juf Anneke
Groep 2: 9.00u-9.30u
Groep 1: 9.45u – 10.15u 
donderdag Juf Martine + juf Ciska  
vrijdag Kinderen zijn deze dag niet op school,
er wordt geen fysiek onderwijs
‚Äčop school gegeven.

 
Online contactmoment met juf Anneke
Groep 2: 9.00u-9.30u
Groep 1 9.45u – 10.15u 

Juf Anneke maakt de weekplanning voor groep 1 en 2 en zal de leerkrachten vanaf thuis begeleiden. Juf Anneke vindt het natuurlijk heel fijn om contact te houden met de kinderen. Op woensdag en vrijdag zullen via Teams activiteiten met de kinderen worden gedaan. We hebben er begrip voor wanneer kinderen niet aanwezig kunnen zijn bij dit online contactmoment. Wanneer er kinderen door omstandigheden thuis zitten wil juf Anneke op maandag, dinsdag en donderdag extra online contactmomenten inplannen met de desbetreffende kinderen. 

Groep 3 en 4
Kinderen van groep 3 en 4 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 5 en 6
Kinderen van groep 5 en 6 hebben heel de week fysiek onderwijs op school. 

Groep 7 en 8

maandag
t/m vrijdag 

Groep 8
ochtend: in de klas
juf Carolien

Komen langs de nooddeur van het eigen lokaal

Groep 7
ochtend: in de speelzaal
juf Jodie

Komen langs de nooddeur van de speelzaal 

Juf Carolien werkt alleen de ochtenden (zoals voorheen). Beide groepen zijn een apart cohort en mogen in de middag niet samengevoegd worden. Daarom hebben wij het besluit genomen om groep 7 en 8 om 12.30u (na de lunch) geen fysiek onderwijs meer op school te laten volgen. Zij gaan om 12.30u naar huis. Juf Jodie begeleidt de kinderen van groep 7 en 8 vanaf 13.00u digitaal. Kinderen krijgen 's morgen te horen waaraan ze in de middag moeten werken. Wanneer nodig zullen er Teams momenten ingepland worden.  

Cohorten
Wij hebben het dringend advies gekregen leerlingen in te delen in cohorten. Dit betekent dat leerlingen ingedeeld worden in subgroepen om zo het contact tussen leerlingen te beperken. Cohorten zouden zo veel als mogelijk op 1,5m afstand van elkaar moeten blijven, maar dit is gezien de ruimte niet in elk lokaal te realiseren.
We hebben, omdat de risico's van besmetting het grootst is bij de oudste kinderen, van groep 7 en 8 twee aparte cohorten gemaakt. Deze groepen mogen zich daarom ook niet meer mengen en juf Jodie en juf Carolien wisselen niet dagelijks van groep. 
In de onderbouw wordt cohortering niet als mogelijk gezien. 

Pauzes
In de pauze mogen de verschillende groepen zich niet mengen, daarom zullen wij tijdens de pauze gebruik maken van verschillende vakken. We zullen de vakken weer realiseren door het spannen van linten. Groep 3 en 4 maken in de pauze van 10.15u-10.30u gebruik van het kleuterplein. 

Gymmen
Gymlessen gaan niet door in de gymzaal, maar zullen buiten plaatsvinden bij droog weer. 

Tutorlezen
Het tutorlezen waarbij groep 7 en 8 leerlingen uit groep 3 en 4 begeleidt gaat niet door. Dan zouden cohorten zich mengen. 

Mondneusmaskers
Personeel draagt bij het verplaatsen in de school het mondneusmasker. Leerkrachten in de bovenbouw dragen deze ook zo veel als mogelijk in de klas zelf. 
Aan leerlingen van groep 7 en 8 ook het dringend advies om een mondneusmasker te dragen wanneer zij zich verplaatsen binnen de school. Omdat deze groepen in een apart cohort zitten, zitten ze in een ander lokaal, hierdoor kunnen de leerlingen op 1,5 meter afstand van elkaar zitten, waardoor het mondneusmasker af mag wanneer ze op hun plaats zitten.  

Brengen en halen
We hanteren de gebruikelijke schooltijden. Vanaf 8.20u is er inloop.
Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. Het dringende advies om ook buiten mondmaskers te dragen. 
Kleuters kunnen tot aan de kleuterdeur gebracht worden, aan ouders de vraag om zich aan het éénrichtingsverkeer te houden bij het verlaten van het schoolplein.
Ouders zijn verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand bij het ophaalmoment en ook hier mondmaskers te dragen.
We vragen kinderen van groep 6,7 en 8 om zoveel mogelijk zelfstandig en te voet naar school te komen. 

Hygiëne
We dragen er zorg voor dat de hygiënevoorschriften van het RIVM weer zoveel als mogelijk nageleefd worden.
Bij binnenkomst, na pauzes en na toiletgang worden handen gewassen met water en zeep.

Kinderen die verkouden zijn
De richtlijnen zijn dat wanneer één leerling in de klas positief getest is, alle kinderen inclusief leerkracht naar huis moet. We willen dit risico zo klein mogelijk maken en continuïteit van ons onderwijs waarborgen. 
De situatie zou zich kunnen voordoen dat wij in de avond te horen krijgen dat iemand positief is. Wij zullen dan alle ouders van de groep diezelfde avond op de hoogte moeten brengen dat leerlingen vanaf de volgende dag in quarantaine moeten. Dit heeft grote gevolgen voor ouders die dan met een probleem voor opvang en hun eigen werk zitten. De noodopvang geldt namelijk niet voor kinderen die in quarantaine moeten.
Wij willen daarom geen kinderen in de klassen met ook alleen een verkoudheid. Verkoudheid is namelijk ook één van de meest voorkomende symptomen die op Covid-19 duidt. We voorkomen hier een gedeelte uitval mee. Kinderen die verkouden zijn en een negatieve testuitslag kunnen weerleggen zijn uiteraard wel welkom. Zo maken we de kans stukken kleiner besmettingen in school te krijgen. 

Testen/Sneltesten
Voor onderwijspersoneel geldt dat zij op dit moment voorrang krijgen bij het testen. De overheid wil sneltesten ook beschikbaar maken voor leerkrachten, maar het kan zelfs nog enkele maanden duren voor dit gerealiseerd is. 
Wanneer er een besmetting plaatsvindt, gaat de gehele groep in quarantaine. Dit geldt voor alle kinderen, ongeacht de leeftijd. 
Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk laten testen op dag 5 na het laatste contact. Dit testen gebeurt in de GGD teststraat en zal nooit op school plaatsvinden. Bij jonge kinderen wordt alleen een 'keeltest’ afgenomen. Wanneer deze test een negatieve testuitslag laat zien zijn kinderen en leerkracht weer welkom op school. Wanneer u uw kind niet wilt laten testen geldt de quarantainetijd van 10 dagen. 

Wanneer een klas in quarantaine moet zal er een schakeling moeten komen naar afstandsonderwijs, dit kan alleen wanneer de leerkracht niet ziek wordt. Groep 4 t/m 8 kan dan direct met Snappet aan het werk, voor groep 3 zoeken we nog een passende oplossing om het materiaal bij de leerlingen te doen komen. Want spullen mogen dan niet meer worden opgehaald. 

Noodopvang
Enkel ouders van kinderen uit groep 1,2 7 en 8 met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Bekijk hier de lijst met cruciale beroepen
Wanneer één ouder een cruciaal beroep uitvoert, wordt echt gevraagd om de opvang zoveel als mogelijk zelf regelen. We willen u daarom vragen om alleen een beroep op de noodopvang te doen als het echt niet anders kan. 
Wanneer u ook voor- en naschoolse noodopvang nodig heeft, vragen we u dit te zelf te regelen met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 

We hopen alle kinderen te mogen verwelkomen aanstaande maandag! Reguliere leerplicht is van kracht. Toch kunnen we ons voorstellen dat sommige kinderen en/of ouders het spannend vinden. Wij hebben daar begrip voor en gaan daarover graag met u in gesprek. 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met juf Ellen via mailadres : directie.meerstromenschool@scoba.nl

Met vriendelijke groet,          
mede namens het team van de Meerstromenschool,

                                   
Ellen Perdaen

 

Carnaval

Groep 1 en 2 viert donderdag 11 februari carnaval. 
Groep 3 t/m 8 viert vrijdag 12 februari carnaval.

Kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. Gezien de cohorten wordt dit een erg aangepast feest en zullen er activiteiten in de klas plaatsvinden.

Kinderen moeten die dag voor eigen pauzehap zorgen. Ze krijgen wel een traktatie deze dag. 

We willen geen confetti en spuitbussen in de school. 

Cluster jeugd en gein, gemeente Sluis

Beste ouders/verzorgers,

Laat ik mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Sedef Yeral en ik ben onderdeel van het jeugdteam van de gemeente Sluis.

U kunt bij mij terecht met allerlei soorten vragen en adviezen in de thuissituatie.

Het doel van het jeugdteam op de scholen is het toegankelijker maken voor ouders om hulp of advies te vragen.  Wij merken vanuit de gemeente dat ouders niet direct denken aan de gemeente bij vragen over de opvoeding of thuissituatie.

De intentie van de gemeente is dat ouders en gezinnen geholpen of doorverwezen worden naar passende hulp. De vragen waar ouders de gemeente voor kunnen benaderen zijn vragen op het gebied van;

  • Opvoeding;
  • Scheiding;
  • Gedrag- of emotionele zorgen rondom uw kind;
  • Wanneer uw kind aangepaste middelen nodig heeft vanwege een handicap of beperking zorg.

Normaal gesproken zou ik op school kunnen zitten om jullie face to face te woord te kunnen staan maar dit laat de huidige Corona maatregelen helaas niet toe. Dat neemt niet weg dat u of de IB’er van school geen contact op kan nemen.

Vanzelfsprekend zijn wij gebonden aan de Wet op de Privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat er niets wordt besproken, vastgelegd of besloten zonder dat daar eerst met u contact over is geweest en u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hierdoor is de mogelijkheid vanuit school er om bij mij advies vragen over alledaagse zaken. Dit soort advies-vragen worden anoniem gesteld, dus zonder naam en verdere gegevens van u of uw kind te gebruiken. Voor de vragen die echt onderwijs-gerelateerd zijn, zijn er binnen de school andere mensen betrokken voor ondersteuning en advies, die vragen komen meestal niet bij mij terecht.

U mag mij of mijn collega’s dan ook altijd eerst per mail benaderen op: jeugdengezin@gemeentesluis.nl  en dan zoeken wij samen naar een mogelijke oplossing.

Ten allen tijde blijft er ook via het telefoonnummer van de Gemeente Sluis een toegang tot jeugdhulp mogelijk, dagelijks is er een kantoordienst bij jeugd en gezin bereikbaar, of kunt u bovenstaand mailadres gebruiken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet!
Sedef Yeral

Gemeente Sluis
Senior medewerker Sociaal domein Cluster Jeugd & Gezin

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl