Meerstromenschool is onderdeel van de Scoba Groep
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 17-09-2021

In deze nieuwsbrief:
Algemeen

Beste ouders/ verzorgers,

Vele ouders hebben zich aangemeld voor klasbord en worden via die weg op de hoogte gehouden van activiteiten in de klas. We hebben vernomen dat het niet iedereen lukt zich via de nieuwe app te registreren. Wanneer u wat hulp kunt gebruiken bent u welkom op school.

Diverse scholen hebben al weer klassen thuiszitten wegens corona. Besmette leerlingen, zieke leerkrachten en geen vervangers zijn de boosdoeners. Onze start is tot nu toe gelukkig vrij rustig geweest. 

Komende twee weken staan de informatieavonden gepland. We zijn blij ouder(s)/ verzorger(s) weer te kunnen ontvangen op school. Wanneer er een groot aantal aanmeldingen zal de informatieavond in de centrale hal plaatsvinden i.p.v. in de klas. 


Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Meerstromenschool,

Ellen Perdaen 

Formulieren

In de eerste schoolweek zijn er formulieren aan de leerlingen meegegeven. 

Wij hebben al vele AVG formulieren en Kennismakingsformulieren retour ontvangen, hartelijk dank hiervoor. Wanneer u deze nog thuis heeft liggen willen we u vragen deze zo spoedig mogelijk in te leveren, zodat wij de al bij ons bekende gegevens waar nodig kunnen aanvullen of wijzigen. 

 

Overblijfbijdrage

Overblijfbijdrage

Vorige week hebben wij u via een brief op de hoogte gebracht van de vrijwillige overblijfbijdrage. 
De overblijfhulp krijgt voor de overblijf een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor een vrijwillige overblijfbijdrage te vragen. De hoogte van de bijdrage voor leerlingen van groep 1 tot en met 4 is €26 per leerling (blijven 3x per week over) en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 €30 per leerling (blijven 4x per week over). 

Voor 30 (van de 75) kinderen is de vrijwillige overblijfbijdrage al betaald. Hartelijk dank hiervoor!

Het kan zijn dat de oproep aan uw aandacht ontsnapt is en u wel bereid bent te betalen.

In dit geval kunt u de bijdrage voor de overblijf overmaken naar:

NL92RABO 0101243022 ten name van Elevantio inz. Act. Meerstromenschool.
Graag o.v.v overblijfbijdrage + van de naam van uw kind(eren) en hun groep.

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De basisscholen worden bekostigd door de overheid. Voor allerlei posten (van huisvesting, onderhoud, schoonmaak, tafeltjes, schriften en pennen) ontvangen de scholen bedragen op basis van het aantal leerlingen. Voor een aantal zaken ontvangen de scholen echter geen vergoeding. Over het algemeen zijn dit de activiteiten, die met vieringen te maken hebben (Sinterklaas, fruitdagen, Kerstviering, Carnaval, Pasen, afscheid groep 8, Bonte Avond enz.). De kosten hiervan bedragen jaarlijks toch vele duizenden euro's. Scholen zoeken hiervoor een inkomstenbron.
 
De eigen bijdrage van de ouders is wettelijk 'vrijwillig'. De overheid ziet er op toe dat de vrijwilligheid uitdrukkelijk bij de inning of bijv. in de schoolgids wordt vermeld. De vrijwilligheid is er onder andere voor bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen van ouders, die niet kunnen/willen betalen, niet uitgesloten worden van activiteiten. Daar is op onze school dan ook geen sprake van: betalend of niet-betalend, alle kinderen van de school doen mee aan alle activiteiten. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de bekostiging toch afhankelijk is van de bereidheid van (verreweg de meeste) ouders om de vrijwillige bijdrage te betalen.
De school stuurt ouders wel eens een betalingsherinnering en dit lijkt strijdig te zijn met vrijwillige karakter. Wij kunnen echter als school niet inschatten of er sprake is van het niet kunnen/willen betalen, of dat er wel sprake is van bereidheid tot betalen, maar dit vergeten is.

Overigens kunnen gezinnen, die niet kunnen betalen in een aantal gevallen beroep doen op de gemeente of stichtingen.

De vrijwillige ouderbijdrage op de Meerstromenschool (inclusief de schoolreis) is €50. 

Nu is het zo dat door Corona de schoolreis vorig schooljaar niet is doorgegaan, dit hadden we voorzien en daarom was de vrijwillige ouderbijdrage vorig jaar €25.  

De intentie is dat we dit schooljaar wel weer schoolreis gaan organiseren, binnen de maatregelen die Covid stelt, en daarom is de vrijwillige ouderbijdrage weer terug €50. 

Om er zeker van te zijn dat de vrijwillige ouderbijdragen goed besteed worden, legt de school daarover jaarlijks verantwoording af aan de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad.

Wij vragen u vriendelijk de bijdrage over te maken op onderstaand rekeningnummer

NL92RABO 0101 243 022 ‘Meerstromenschool inz. Ouderbijdrage. Graag de naam + groep van uw kind(eren) vermelden bij de betaling.

Sponsorloop

Op dinsdag 5 oktober organiseren we op onze school een sponsorloop.

De sponsorloop is tevens de start van de Kinderboekenweek en heeft betrekking op het thema BEROEPEN.
Kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen m.b.t. het thema Beroepen. 

De kinderen zullen lopen onder schooltijd, maar wanneer u wilt komen kijken en aanmoedigen bent u van harte welkom! 

Kinderen van groep 1 en 2 zullen lopen van 8.40u- 9.10u
Kinderen van groep 3 en 4 zullen lopen van 9.20u – 9.50u 
Kinderen van groep 5 en 6 zullen lopen van 10.30u – 11.00u 
Kinderen van groep 7 en 8 zullen lopen van 11.10u – 11.40u 

Volgende week zullen de kinderen een brief meekrijgen met uitleg.

Geld wat wordt opgehaald komt ten goede aan activiteiten en materialen voor de kinderen.

We zullen u t.z.t. informeren wat we gerealiseerd hebben van de opbrengst.

Dit jaar doet groep 7 en 8 ook mee met de Miniroparun. Kinderen van groep 7 en 8 mogen op zoek naar sponsoren m.b.t. deze sponsorloop, maar wij hebben er begrip voor wanneer er een keuze gemaakt wordt tussen één van de twee. 

Peren plukken

Alle kinderen van de Meerstromenschool zijn uitgenodigd, door Thim en Annemarie van Leeuwen, om peren te komen plukken in hun boomgaard. 

Ze werden van harte welkom geheten, hebben uitleg gekregen over hoe te plukken en daarna mochten de kinderen zelf aan de slag. 

Ze mochten een tas peren meenemen, zoveel als dat ze zelf konden dragen! 

Het bezoek werd afgesloten met wat lekkers. Het was een ontzettend leuke ochtend! 

 

Kinderboekenweek

Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de Kinderboekenweek.

Zoals u bij het kopje “sponsorloop” heeft kunnen lezen is thema van dit jaar BEROEPEN.

Dinsdag 5 oktober zullen we de Start van de kinderboekenweek gezamenlijk inluiden op het schoolplein om 14.20u. 

We willen ouders graag betrekken bij dit thema. Ouders die het leuk vinden de kinderen van onze school kennis te laten maken/ te informeren met zijn/haar beroep kunnen zich opgeven bij de leerkrachten. 

Wij denken bijvoorbeeld aan: vuilnisman, ambulance, molenaar, muzikant enz enz. 

Bij de opgave kunt u aangeven voor welke groep u denkt dat het het meest geschikt is. Dit zouden ook meerdere groepen kunnen zijn. Leerkrachten zullen, indien nodig, een keuze maken uit de aanmeldingen en we gaan graag in overleg met u over het idee en om het in te plannen. 

Aan het eind van de Kinderboekenweek, donderdag 21 oktober, houden we een tentoonstelling. Ouder(s)/verzorger(s) zijn dan van harte welkom om het werk van de kinderen te komen bekijken. We zullen u over de organisatie hiervan t.z.t. informeren. 

 

 

Even voorstellen

Jaarlijks bieden we plaats aan studenten van diverse opleidingen om hun stage uit te voeren. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren om nieuwe collega's op te leiden. Via de nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor, zodat u weet wie de nieuwe gezichten op onze school zijn.

Beste ouders/verzorgers,

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Dagmar Vriends. Ik ben woonachtig in Breskens. Ik volg de opleiding leraar basisonderwijs aan de HZ in Vlissingen. Dit is een 4 jarige opleiding en momenteel zit ik mijn derde jaar van mijn opleiding. Mijn praktijkgedeelte volg ik dit schooljaar op de Meerstromenschool. Op maandag en dinsdag ben ik op school te vinden als stagiaire in groep 5/6 bij juf Esther/Ellen. Na de kerstvakantie zal ik me gaan richten op mijn minor en zou ik in het buitenland stage gaan lopen.

Hoop samen met de kinderen, leerkrachten en collega’s er een leuk schooljaar van te maken.

Met vriendelijk groet,

Dagmar Vriends

 

Beste Ouder(s)/verzorger(s)

Mijn naam is Britt de Poorter, ik ben 18 jaar en woon in Oostburg.
Dit schooljaar kom ik op de maandag, dinsdagmiddag en woensdagochtend stage lopen in groep 1 en 2. Op maandagmiddag loop ik stage bij de BSO, welke ook op de Meerstromenschool is.

Ik zit op het Scalda in Terneuzen en volg daar de opleiding kindprofessional niveau 4 (onderwijsassistent en pedagogisch medewerker). Dit is mijn laatste jaar.

We gaan er samen een leuk jaar van maken, ik heb er super veel zin in! Je mag altijd naar mij toekomen als er nog vragen zijn.

Groetjes Britt

Kikkesport nieuws

Eind september gaat Kikkesport Kids weer van start. Dit keer in een iets ander jasje dan we gewend zijn.
Normaliter kwamen zij rond de drie weken terug in Groede waarbij we een heel jaar door de kinderen zagen.

Dit jaar doen ze het anders, nu vindt Kikkesport Kids gemiddeld vijf weken achter elkaar plaats in dezelfde kern.

Waarom?
*Ten eerste om de animo constant te houden. Laatste maanden van vorig schooljaar zagen ze een afname van de kinderen en in sommige gevallen was er helemaal geen opkomst.
*Ten tweede proberen ze om kinderen in die vijf weken echt iets aan te leren qua spel of een bepaalde techniek.

Kosten
€1,- per kind per keer voor de duur van circa één uur Kikkesport Kids.

Wanneer:
Kikkesport kids zal in de Kern Groede plaatsvinden op dinsdag 11 januari t/m 8 februari 2022

Informatie is te vinden via link: GEMEENTE SLUIS | Pleintjesactiviteiten - Kikkesport (cultuurmenus.nl)

In samenwerking met Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen hebben zij de promotie gedeeltelijk in handen wat betreft Kikkesport Kids.

De link voor inschrijven is ook te vinden via: 
Www.cultuurmenus.nl  > basisonderwijs > cultuurmenu 2021/2022 > Gemeente Sluis pleintjesactiviteiten Kikkesport Kids

 

Informatieavond (herhaald bericht)

We willen de informatieavond graag weer op school laten doorgaan.

Hieronder ziet u een overzicht van alle informatieavonden en de tijden. We willen u vragen zich op te geven bij de eigen leerkracht, zodat wij er voor kunnen zorgen dat ouders op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. 

informatieavonden    
Groep 1 en 2 donderdag 30 september
19 u 20.30u 
Graag opgeven voor 17 september
Groep 3  dinsdag 28 september
19.30u – 20.30u
Graag opgeven voor 17 september
Groep 4 dinsdag 28 september
18.30u – 19.15u 
Graag opgeven voor 17 september 
Groep 5 en 6 dinsdag 21 september
19u – 20u
Graag opgeven voor 10 september 
Groep 7 en 8 * Maandag 20 september Graag opgeven voor 10 september 

*De informatieavond van groep 7 en 8 heeft de vorm van een inloopavond. hierbij zijn ouders en kinderen welkom. Zij zullen, na opgave,  worden ingedeeld in tijdsblokken, waar u t.z.t van op de hoogte wordt gebracht. 

Klasbord

Wanneer u het leuk vindt om middels Klasbord op de hoogte te blijven van de actualiteiten uit de klas waar uw kind(eren) in zit, dan kunt u de (nieuwe) “Klasbord Ouderapp” downloaden.

U kunt zich dan eerst registeren als ouder, door een eigen ouderaccount aan te maken.

De organisatiecode van onze school is: Meerstromen

Hierna kunt u de koppelcode toevoegen:

De koppelcode van groep 1&2 is: GTQVJWZLTF
De koppelcode van groep 3&4 is: GWJZILCLWE
De koppelcode van groep 5&6 is GXAOEGCYDW
De koppelcode van groep 7 &8 is:  GFIEAWEXBK 

Wanneer u de koppelcode heeft toegevoegd, moet de leerkracht uw aanvraag eerst goedkeuren. 

Wij hopen veel ouders te kunnen toevoegen!

Schoolgids
Data
20 september 2e judoles 
Informatieavond groep 7 & 8 (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
21 september Informatieavond groep 5 & 6 (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
22 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7 & 8 
27 september 3e judoles groep 3 t/m 8
28 september Informatieavond groep 3 (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
Informatieavond groep 4(onder voorbehoud i.v.m. Corona)
30 september Voorstelling Lappie Lapstok groep 1 t/m 4
Informatieavond groep 1-2 
Verkeersevent groep 7 & 8 
1 oktober extra vrije dag kleuters 
4 oktober 4e judoles 
6 oktober Studiedag besturenfusie, alle leerlingen vrij 
7 oktober Start kinderboekenweek
11 oktober 5e judoles
12 oktober Mad Sciense Showtime 9 – 9.30u
18 oktober 6e judoles
21 oktober Tentoonstelling Kinderboekenweek (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
25 t/m 29 oktober Herfstvakantie
'Online ouderavond' social media- Kwetsbaar Online

5 Oktober organiseert 1NUL1 weer een online ouderavond  voor ouders en/of verzorgers van groep 8 van het basis onderwijs en het voortgezet onderwijs met als thema 'SOCIAL MEDIA /kwetsbaar online'.
 

Groep 1/2

We starten de komende weken met het thema “School”.

De letter is de “j van juf".

 

Groep 3/4

Groep 3

Groep 3 heeft de afgelopen 2 weken kennisgemaakt met de methode van Veilig leren lezen. 
Zo hebben we de letters i – k – m – s leren lezen en ook al leren schrijven als schrijfletter. 

   

Groep 4 

Groep 4 heeft kennisgemaakt met de nieuwe Chromebooks en ze hebben leren werken op Snappet.
Dit gaat bij iedereen al heel goed. Verder zijn ze begonnen met het leren schrijven van de hoofdletters
en hebben ze voor het eerst huiswerk meegekregen (dit gaat op maandag mee naar huis en wordt uiterlijk vrijdag ingeleverd).
Ook zijn ze gestart met Tutor lezen waarin ze begeleid worden door een leerling uit groep 7/8. 

 

Al met al hebben we de eerste weken al veel geleerd en ook al veel leuke dingen gedaan. 
Zo hebben we onze eerste judoles gehad, zijn we peren wezen plukken en mochten we tijdens de wieltjesweek lekker steppen of
skeeleren op het plein. 

Op naar een schooljaar met nog veel leuke en leerzame activiteiten. 

Groep 5 & 6

Cultuurmenu
Dinsdag 21 september heeft groep 5/6 een les van het cultuurmenu, genaamd ‘Krav Maga'. 
Deze les is gericht op assertiviteit. Het is een speelse en fysieke les, die in de gymzaal wordt gehouden. 
De achterliggende gedachte is: behandel elkaar in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Huiswerk
Vandaag hebben de kinderen voor de eerste keer hun huiswerkmapje mee naar huis gekregen. In dit mapje zit een blaadje met taalopdrachten en een blaadje met rekenopdrachten. Deze opdrachten zijn voor de kinderen bekend, omdat ze daar in de klas al les over hebben gehad. De bedoeling is dat het mapje elke vrijdagmorgen weer terug op school wordt ingeleverd, het mag natuurlijk ook eerder zodra het klaar is. Het eerste blad moet dus op vrijdagmorgen 25 september in de daarvoor bestemde bak in de klas worden gelegd. We bespreken het en kijken het samen na en vervolgens krijgen ze een nieuw blad mee voor de week daarna. 

Ze krijgen vandaag ook de spellingwoorden van thema 1 mee naar huis, om thuis nog eens mee te oefenen. Dit blad hoeft niet meer terug naar school genomen te worden. De kinderen hebben ongeveer 3 weken de tijd om de woorden thuis te oefenen en in de vierde week volgt een woord- en zinnendictee. In de nieuwsbrief zetten we de data van de toetsen/dictees. (zie hieronder voor dictee 1)

Dictee
7 oktober: dictee thema 1; woorden
8 oktober: dictee thema 1; zinnen

Boekbespreking/spreekbeurt
Vorige week donderdag hebben alle kinderen van groep 5/6 de benodigde spullen voor de boekbespreking en spreekbeurt mee naar huis gekregen. Ook zat er een blad bij, waarop u kunt zien wanneer uw zoon/dochter aan de beurt is. 

Perenpluk en wieltjesdag
Op woensdag 15 september zijn we met de kinderen naar de boomgaard van Annemarie en Thim geweest en daar kregen ze uitleg over peren en mochten ze vervolgens in de boomgaard gaan plukken. We hopen dat er al gesmuld is van dat heerlijke fruit. Aan het eind van deze ochtend hebben de kinderen tijdens de gymles buiten kunnen spelen met hun step, skates of skateboard. Zoals u aan de foto's kunt zien, hebben ze allemaal erg genoten. 

 

 

Contact
Voor vragen kunt u altijd mailen, maar dan graag naar ons beiden. 
juf Ellen: estobbelaar@scoba.nl
juf Esther: epeters@scoba.nl
 

Groep 7/8

Toetsen/agenda

- Op vrijdag 24 september leveren de kinderen voor de eerste keer het huiswerk in:
Groep 7: rekenen start blok 1, werkwoordspelling bladzijde 5 en 6, begrijpend lezen blok 1 opdracht 1 t/m 7.
Groep 8: rekenen start blok 1, werkwoordspelling bladzijde 3 t/m 6, begrijpend lezen blok 1 opdracht 1 t/m 7.
- Vrijdag 1 oktober: groep 8 topotoets hoofdstuk 1. Leerspullen zitten in de leermap.
- Op vrijdag 15 oktober heeft Silvie haar spreekbeurt/werkstuk en Anna Krant in de klas. Zie schema in de leermap.
- De kinderen van groep 8 leveren op vrijdag 5 november het boekverslag in.
- De kinderen van groep 7 leveren op 28 januari het boekverslag in.
De kinderen kiezen uiterlijk vrijdag 24 september een boek voor het boekverslag. Het boek wordt door de juffen ‘goedgekeurd’.

Al het bovenstaande hebben de kinderen ook in hun agenda genoteerd. Wilt u dit thuis controleren?

Inloopavond

Tijdsindeling inloopavond maandag 20 september waarop u met uw kind welkom bent. (U heeft deze op maandag 13 september al met uw kind meer naar huis gekregen.)

Ingang via de nooddeur van groep 7/8.

19.00 – 19.10 uur: Daan, Nina, Annemarit, Tom. 

19.15 – 19.25 uur: Anna, Rick, Fieke, Loeka.

19.30 – 19.40 uur: Jannis, Stan, Jinx, Pippin.

19.45 – 19.55 uur: Benjamin, Marit N, Mijs, Gabriel, Silvie.

Judo

Afgelopen maandag heeft de eerste judoles van een reeks van 6 lessen plaatsgevonden. Het thema van deze lessen is dit jaar Respect.
Tijdens de judoles mogen de kinderen geen sieraden dragen. Willen jullie hier op maandag op letten?

Kindergemeenteraad

Op donderdag 9 september is de nieuwe kinderraad voor het eerst samengekomen in het Belfort in Sluis. Op alle 11 basisscholen binnen onze gemeente zijn voor de zomervakantie verkiezingen gehouden op elke school en elke school heeft een kind afgevaardigd. Voor de Meerstromenschool vertegenwoordigt Marit Notteboom ons. Begin oktober kiezen de kinderraadsleden wie de allereerste kinderburgemeester van de gemeente Sluis wordt.

Kwink

Tijdens de eerste ‘gouden’ weken zijn we aan het werk met kennismakings- en groepsvormende activiteiten. Hoe zorgen we voor een fijne groep en welke afspraken maken we? Hoe kunnen we elkaar helpen en hoe gaan we met elkaar om?

Schoolvoetbal

Op woensdag 22 september is het schoolvoetbal (indien slecht weer 29 september). De kinderen die zich opgegeven hebben, zijn ingedeeld in het Meerstromenschoolteam. De wedstrijden starten om 13.00 uur op het sportveld in Oostburg. We eten na schooltijd in de klas en verkleden (shirt gebruiken ze van school) ons op school. Om 12.30 vertrekken we vanaf de parking voor school richting Oostburg. We willen alle ouders bedanken die zich opgegeven hebben om te rijden. Mocht u niet ingedeeld zijn, iedereen is van harte welkom om te komen supporteren!  De middag zal rond 16.00 uur afgelopen zijn.

Indeling vervoer:

Mama Tom: Tom, Roan, Daan, Aaron.
Mama Stan: Stan, Marit, Kafka.
Mama Fieke: Fieke, Pippin, Loeka, Benjamin.
Mama Jinx: Jinx, Nikki, Nina, Anna.

Papa Loeka: scheidsrechter.

Het vervoer is voor heen en terug. Mocht je niet mee terugrijden met je begeleider, meld je dan even af. De kinderen worden thuis afgezet. Kinderen die op de fiets naar school komen, worden bij school afgezet en kunnen dan zelf naar huis fietsen.

 

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl