Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 19-11-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Brief Bestuur m.b.t. lerarentekort
- Juf Nadja
- Voorstellen Begeleider Passend Onderwijs
- Bag2school (herhaald bericht)
- Fietsenkeuring
- Data
- Groep 3 & 4
- Groep 5 & 6
- Groep 7 & 8
Algemeen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het aantal besmettingen op scholen loopt hard op. Begin deze week kregen wij ook te horen dat er een leerling positief is getest en zaten er wat leerlingen in quarantaine vanwege positief geteste huisgenoten. 
Er zijn in de regio inmiddels scholen die helemaal gesloten zijn; vanwege de hoeveelheid besmettingen of vanwege het gebrek aan vervangers. Dit heeft als gevolg dat er soms klassen naar huis moeten, soms meerdere klassen en heel soms dus heel de school. 

Wij handelen steeds volgens de richtlijnen van de GGD. Ook ervaren we soms dat er verschil zit in de adviezen die vanuit de GGD gegeven worden. Het kan dus voorkomen dat de school een ander advies heeft gekregen dan een ouder/verzorger.  

Vorige week is Sinterklaas aangekomen in Nederland. Afgelopen woensdagochtend was het al Pietengym voor groep 1 t/m 4, dit was weer een groot succes, met dank aan de AC die dit mogelijk heeft gemaakt!

Wij hebben Sinterklaas verteld dat hij welkom is bij ons op school, dit zal op woensdag 1 december zijn. De Sint zal wat later komen en het sinterklaasfeest zal plaatsvinden in 't Torentje, zodat we voldoende ruimte hebben. Dit is belangrijk voor de Sint, de kinderen en de personeelsleden.

Wel laten we de kinderen nog wel even in spanning, omdat niets zeker is tot woensdagochtend!  

Met vriendelijke groet,
Mede namens Team Meerstromenschool

Ellen Perdaen 

Brief Bestuur m.b.t. lerarentekort

Axel, 12 november 2021

Aan alle ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van Elevantio

Beste ouder(s), verzorger(s),
Elke dag hoort u in de media over een tekort aan werknemers in alle sectoren. Ook de onderwijssector ontsnapt hier helaas niet aan. Net als in heel Nederland heeft ook Zeeuws-Vlaanderen te kampen met een lerarentekort. Dit zal u als ouder/verzorger niet zijn ontgaan.

Het lerarentekort is door verschillende factoren ontstaan. Minder instroom van studenten die leerkracht willen worden, uitstroom van leerkrachten door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, leerkrachten die tijdelijk niet inzetbaar zijn om verschillende redenen en uiteraard draagt corona haar steentje bij aan het tekort aan leerkrachten.

Welke inspanningen hebben wij de afgelopen jaren gedaan aan het terugdringen van het lerarentekort? Afgelopen jaren is het werven en opleiden van onderwijspersoneel een speerpunt geweest in onze organisatie. En met succes. Zo hebben wij nieuwe leerkrachten opgeleid via zij-instroomtrajecten, zijn er naast het nauwe contact met onze Hogeschool Zeeland ook contacten gelegd met Vlaamse Hogescholen van Antwerpen tot Brugge. Wij hebben Vlaamse leerkrachten kunnen werven die nu enthousiast voor de groep staan. Wij hebben een Onderwijsambassadeur aangesteld en wij hebben diverse mediacampagnes uitgezet om leerkrachten te binden aan onze organisatie. De website Lesgeven in Zeeland moet bijdragen dat het lerarenberoep aantrekkelijk is en blijft.

Ondanks alle inspanningen blijkt het steeds moeilijker te zijn om het aanhoudende tekort in te vullen. Dit betekent dat er ook naar andere oplossingen wordt gezocht. Er worden bijvoorbeeld leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten ingezet. Wij zijn ook blij met leerkrachten die hun werktijdfactor al dan niet tijdelijk uitbreiden. Ook hebben wij personeelsleden die hun pensioendatum uitstellen om zich langer in te kunnen zetten voor het onderwijs. Wij mogen ook beschikken over een aantal leerkrachten die op invalsbasis met enige regelmaat bereid zijn in te vallen.

Helaas is dit alles nog niet genoeg gebleken en vragen wij met deze brief begrip van onze ouders en het vertrouwen in Elevantio dat wij zorg dragen voor passende oplossingen wanneer er een leerkracht uitvalt. Wij streven altijd naar een volledige bezetting van onze groepen maar wij kunnen niet langer uitsluiten dat wij in noodscenario’s groepen naar huis moeten sturen.

Met deze brief willen wij ook graag een oproep aan u doen. Beschikt u over een lesbevoegdheid of kent u iemand met lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen om de mogelijkheden voor inzet te verkennen (martinavanregenmortel@elevantio.nl).

Tot slot geven wij aan dat wij ons blijvend inspannen om het lerarentekort terug te dringen.

Namens Elevantio
Drs. G.F. Langeraert voorzitter College van Bestuur
E. de Neef, lid College van Bestuur

Juf Nadja

Juf Nadja zal de komende periode afwezig zijn. 

Juf Nadja zal vanaf 1 december vervangen worden door juf Anne Maenhout, ook juf Ellen Perdaen zal enkele taken op zich nemen.
Juf Anne zal op donderdagochtend op de Meerstromenschool aanwezig zijn. 

Voorstellen Begeleider Passend Onderwijs

Beste ouders, verzorgers,

Mijn naam is Boukje Paridaen. Ik ben als Begeleider Passend Onderwijs (BPO) verbonden aan de Meerstromenschool vanuit het Samenwerkingsverband PO Zeeuws-Vlaanderen. Naast de Meerstromenschool kom ik op nog 9 andere basisscholen in Zeeuws Vlaanderen.

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk.

In de praktijk richt ik mij als BPO op de klas, de leerkracht en de school. Dat betekent dat ik samen met school kijk naar het welbevinden van alle leerlingen en leerkrachten. Zo nodig betrekken we ouders en hulpverlening bij het proces. Zo werken we samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust,

Met vriendelijke groet,

Boukje Paridaen

boukjeparidaen@pozv.nl
06-82505865

Bag2school (herhaald bericht)

Deze keer is er 368kg ingezameld!

Dit betekent ruim €100 voor de school en winst voor het milieu, want deze kleding krijgt een tweede leven!

Allen die kleding ingeleverd hebben, hartelijk dank voor jullie bijdrage! 

 

Fietsenkeuring

Op dinsdag 9 november zijn er op onze school 62 fietsen gekeurd! 

We willen Sabrina, Dick Doeze Jager en Mikey van Kruiningen hartelijk danken voor het keuren van al deze fietsen!!
Het overgrote deel van de fietsen bleek gelukkig in orde! Dat is fijn, want een veilige fiets is namelijk de basis om veilig te kunnen fietsen. 

 

Data
24 november Extra fruitdag
26 november kleuters extra vrije dag
29 november Deze week vinden de oudergesprekken groep 1-2 plaats. 
1 december Sinterklaas (nog onder voorbehoud)
6 december Deze week vinden de oudergesprekken groep 3 t/m 8 plaats
10 december Rapport 1
22 december Extra fruitdag
24 december Leerlingen groep 5 t/m 8 's middags vrij. 
Groep 3 & 4

Leren lezen in groep 3
Groep 3 heeft al veel letters geleerd, het lezen gaat al heel goed. 
Het is belangrijk dat er, bijna dagelijks, ook thuis geoefend wordt met de huiswerkwoorden van Veilig en Vlot. 
Daarnaast kunnen de meeste kinderen nu ook de AVI start boekjes lezen, die u ook in de bibliotheek kunt vinden. 
Binnenkort start groep 3 ook met Tutor lezen, een extra leesmoment in de week waarbij ze begeleid worden door kinderen uit groep 7/8. 


Het leren van de tafels in groep 4
Groep 4 is net voor de vakantie gestart met de tafelsommen. 
Deze komen steeds meer aan bod in de rekenles. 
We oefenen de tafels op school, maar we willen u vragen ook thuis de tafels te oefenen met uw kind. 
Dit kan bijv. op de sites: 
www.tafels-oefenen.nl of www.tafeldiploma.nl 
We starten met het leren van de tafels van 1,2,5 en 10. 
De kinderen kunnen uiteindelijk ook een tafeldiploma verdienen. Post van Paarden Piet
Vorige week vrijdag kregen de kinderen post van Paarden Piet. 
In de klas vonden de kinderen een cadeautje dat ze pas afgelopen maandag mochten openmaken.
Het bleken mooie verjaardagskaarten te zijn voor de verjaardag van Ozosnel. 
Paarden Piet wil Ozosnel namelijk verrassen op zijn verjaardag en heeft ons via een filmpje gevraagd of we allemaal zo'n mooie kaart willen inkleuren voor het paard. Dit hebben we natuurlijk gedaan en de juf heeft de kaarten uiteindelijk opgestuurd naar Paarden Piet. 
Vandaag is Ozosnel jarig en zal het paard alle kaarten van ons ontvangen voor zijn verjaardag. 
 

 

 

 

 

Groep 5 & 6

Dictee
De spellingbladen van thema 3 gaan vandaag mee naar huis. 
9 december   : woorddictee thema 3
10 december: zinnendictee thema 3 

Toetsen
22 november: toets aardrijkskunde thema 1 
30 november: toets natuur thema 1
15 december: groep 5 toets tafels van 6 en 9
15 december: groep 6 toets deeltafels 1 t.m. 10

Tafels van vermenigvuldiging
De kinderen van groep 5 hebben de tafels van 6 en 9 aangeboden gekregen tijdens de rekenles. We willen u vragen deze tafels ook thuis goed met de kinderen te oefenen. Het vlot beheersen van de tafels is van groot belang voor de voortgang van het rekenen van alle kinderen. Zo komen al heel snel de deelsommen, het vermenigvuldigen van grotere getallen, de breuken, verhoudingstabellen en het berekenen van oppervlakte aan bod. Op de website van: www.bureaubijles.nl/tafels-oefenen/ kunt u meer informatie hierover lezen.

Een prettige website om de tafels van vermenigvuldiging te oefenen is www.tafels-oefenen.nl.

Herfst
De kinderen hebben prachtige herfstwerkjes gemaakt zoals u hieronder kunt zien. Op Klasbord staan nog veel meer foto's van onze activiteiten in de klas. 

 

Groep 7 & 8

Toetsen/agenda

- Op (uiterlijk) vrijdag leveren de kinderen steeds het huiswerk in (rekenen, begrijpend lezen en werkwoordspelling). Op vrijdag noteren de kinderen de        leerdoelen en het te maken werk voor de volgende week in de agenda (het digitale huiswerk rekenen).
- Maandag 22 november: gastles groep 8, Preventie bus.
- Dinsdag 23 november: gastles Zwin bij ons op school.
   Op woensdag 9 februari en woensdag 6 april zal groep 8 ook zelf een bezoek brengen aan ’t Zwin. Verdere informatie volgt t.z.t.
- Vrijdag 26 november: groep 8 toets topografie 2 (Afrika).
- Maandag 29 november: zinnendictee 2.
- Dinsdag 30 november: informatieavond op ’t Zwincollege.
- Woensdag 1 december: Sint. Surprises (met gedicht) ’s morgens mee naar school.
- Op vrijdag 26 november hebben Stan en Kafka hun spreekbeurt/werkstuk en heeft Maura Krant in de klas. Zie schema in de leermap.
Willen jullie de PowerPoint naar beide juffen mailen? Het is niet mogelijk de PowerPoint op usb-stick mee naar school te geven. Deze wordt niet altijd ‘gelezen’ in de Cloud.
- De kinderen van groep 7 leveren op 28 januari het boekverslag in.

Sinterklaas knutsel
We zijn met alle kinderen samen een Sinterklaasvlaggenlijn voor in de klas aan het maken. Wat zijn de kinderen creatief bezig en helpen ze elkaar goed! Het is een echt succes, de vlaggetjeslijn is prachtig geworden!

Workshop zeepjes maken
In de klas zijn we aan de slag gegaan met zeep! Onder begeleiding van Esther Sinke hebben we met zijn allen, met echte bloemen en kruiden, heerlijk geurende zeepjes gemaakt. Het was een super leuke ochtend!

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl