Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 28-11-2021

In deze nieuwsbrief:
- Aanpassingen in de school
Aanpassingen in de school

Beste ouder(s)/verzorger(s)

Afgelopen vrijdag is de persconferentie geweest. Naar aanleiding hiervan wordt een nieuw protocol geschreven voor het basisonderwijs. Dit is nog niet beschikbaar. Als school hebben we er vanaf begin van het schooljaar voor gekozen om niet teveel te wijzigen, zodat het voor de kinderen en ouders hetzelfde blijft. 

Onderstaande aanpassingen hanteren we binnen onze school, de meeste zijn gewoon hetzelfde gebleven, aangevuld met enkele aanpassingen.

Brengen en halen blijft zoals het was

Oudercontacten
Contact met ouders vinden telefonisch of digitaal plaats. Oudergesprekken zullen allemaal online plaatsvinden, ook de oudergesprekken van groep 1 en 2 (deze briefjes zijn eerder deze week verstrekt en hier staat nog wel op vermeld dat ze fysiek konden). Uitzonderingen zijn mogelijk, maar alleen na afstemming tussen leerkracht, ouders en directie. 

Externen
Zij worden alleen toegelaten in de school wanneer zij beroepsbetrokkenen zijn of vaste reguliere taken hebben. Het verzoek aan hen om een mondkapje in de school te dragen wanneer zij zich verplaatsen. 

Mondkapjes voor leerlingen in groep 6, 7 en 8
Het advies voor mondkapjes voor leerlingen vanaf groep 6 in de gangen, wordt gegeven om verspreiding via de gangen te voorkomen. In de klassen is het dragen van een mondkapje niet nodig. Wij willen andere aanpassingen invoeren, zodat leerlingen niet mengen met leerlingen van andere klassen en de noodzaak van mondkapjes achterwege kan blijven. Ook is onze school zo ingericht dat de gang een grote ruimte is en kinderen veel ruimte hebben. Kinderen mogen uiteraard wel een mondkapje op.
Kinderen van groep 6, 7 en 8 zullen hun jassen wel gewoon in de gang hangen, maar kruisen geen andere groepen. 

Looproutes  
Om zo min mogelijk contact tussen de groepen op school te laten plaatsvinden hanteren we het volgende betreft looproutes. 
Groep 3 en 4 's morgens met inloop via de voordeur, na de pauzes in de rij, worden door de leerkracht opgehaald. 
Groep 5 en 6 's morgen met inloop via de voordeur, na de pauzes in de rij, worden door de leerkracht opgehaald. 
Groep 7 en 8 komt naar binnen langs de nooddeur 's morgens en na de pauzes.

Na de pauzes zal groep 3 en 4 eerst naar binnen gaan met de leerkracht en daarna groep 5 en 6. Leerlingen van deze groepen kruisen elkaar op deze wij niet in de gang.

Handen wassen
Kinderen van groep 5 en 6 zullen hun handen wassen in de klas en niet meer in de hal, zodat zij zich niet/minimaal in de gangen begeven. 

Toiletten
Groep 6, groep 7 en groep 8 zullen gebruik maken van een apart toilet, zodat hier de cohorten/groepen ook niet mengen. 

Cohortering op het schoolplein 
Wij zullen op het schoolplein weer werken in drie cohorten, zodat hier ook het mengen van groepen geminimaliseerd wordt. Deze zullen afgewisseld worden zodat leerlingen gedurende de weken andere speelmogelijkheden hebben. 

Tutorlezen
Eerder hebben we u al op de hoogte gebracht dat het ouderlezen even gestopt is in groep 3-4. 
Om er voor te zorgen dat leerlingen zich binnen de school niet mengen zullen we ook het tutorlezen (leerlingen uit groep 8 en 7 die lezen met groep leerlingen uit groep 3 en 4) tijdelijk stoppen. 

Estafettelezen
Estafettelezen zal een andere invulling krijgen. Hierbij werkten we groepsoverstijgend, door de cohortering kan dit momenteel niet. 
 
Snottebellenbeleid
Dit beleid wordt hoogst waarschijnlijk aangescherpt. Dit is niet benoemd in de persconferentie, maar zal waarschijnlijk wel in het protocol opgenomen worden welke we in de loop van deze week ontvangen. Wanneer dit in gaat, wordt u op de hoogte gebracht. 

Het volgende beleid zou gaan gelden:
‚ÄčKinderen die verkouden zijn moeten thuisblijven.
Kinderen die hoesten moeten thuisblijven. 

Wanneer verkouden en of hoestende kinderen een negatieve PCR test hebben, mogen ze weer naar school. Wanneer u er voor kiest om uw kind niet te laten testen, dan mogen uw kind(eren) weer naar school wanneer zij 24u klachtenvrij zijn.  

Wanneer klachten op school ontstaan
Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij Covid-19, gaat het personeelslid direct naar huis. Er zal voor de groep naar een oplossing worden gezocht. 
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij Covid-19, gaat de leerling naar huis en wordt de leerling direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

Zelftesten
Er ligt een dringend verzoek bij alle leerlingen en teamleden om twee keer per week preventief te zelftesten. Deze testen worden niet op school afgenomen, wie zich aan dit verzoek wil conformeren test thuis.  

PCR test bij de GGD 
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

1,5 meter afstand
Alle volwassenen houden in de school 1,5 meter afstand van elkaar.
Dit geldt niet voor leerlingen onderling en voor leerlingen ten opzichte van leerkrachten.
We vragen wel aan externen om de 1,5m regel ten opzichte van leerlingen te bewaren, of te werken met een scherm.   

Quarantaine
Wanneer enkele leerlingen in quarantaine zitten zorgt de school er voor dat zij werk krijgen om thuis te doen. Ook zullen er tijdens de quarantaine periode van de leerling enkele online momenten worden afgesproken. 

In de volgende situaties komt eenieder niet naar school:
* klachten die passen bij corona
* als je positief bent getest op corona
* als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van een GGD test
* als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/benauwdheid en deze in afwachting is van de testuitslag. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen. 
* als iemand in je huishouden positief is getest op corona
* als kinderen in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon in de privésfeer (gelogeerd/ gespeeld) 
* als de GGD een quarantaineadvies heeft gegeven
* als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied

Wanneer de school moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen, of de school zelfs tijdelijk te sluiten, dan krijgen de leerlingen werk wat zij thuis kunnen doen, onderwijs op afstand en of digitaal onderwijs aangeboden. We informeren u hierover wanneer het zich voordoet, omdat het situatieafhankelijk is. 

Noodopvang voor leerlingen van ouder(s) /verzorger(s) met cruciale beroepen
Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, kunnen leerlingen van ouders in een cruciaal beroepsgroep naar school. Wanneer de school moet sluiten op advies van de GGD, mogen deze leerlingen niet naar school.

Scholen maken bij schoolsluiting afspraken met hun kinderopvangpartner(s) over de gevolgen van de sluiting voor de BSO. U wordt hier dan ook t.z.t. over geïnformeerd. 

Privacy
Een school dient zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Wanneer er een besmetting plaats vindt, zal via de nieuwsbrief alleen de groep kenbaar worden gemaakt. (Of anders in overleg met ouders.)

Besmetting
Als een kind, of iemand in de thuissituatie positief is getest, is het van belang de school hierover te informeren. Wilt u er ook aan denken zelf de BSO informeren, wanneer uw kind hier gebruik van heeft gemaakt. School en BSO nemen onderling contact op over de gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de privacyregels.

Wanneer er vragen zijn, mag u natuurlijk contact opnemen.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
mede namens team Meerstromenschool

Ellen Perdaen

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl