Meerstromenschool is onderdeel van Elevantio
Meerstromenschool
Nieuwsbrief - 07-01-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
Algemeen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Allereerst de beste wensen voor 2022. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.

We zijn blij dat het kabinet begin deze week besloten heeft dat de scholen na de kerstvakantie weer open mogen.

Afgelopen dagen zijn we al op de hoogte gebracht dat enkele leerlingen in quarantaine zitten en aanstaande maandag helaas niet op school aanwezig zullen zijn. De leerkrachten brengen ouder(s)/verzorger(s) maandag op de hoogte van het werk wat kinderen thuis kunnen maken. Wanneer er materiaal wat op school is thuis nodig is, kunt u het iemand laten afhalen. Moment van afhalen graag even afstemmen met de leerkrachten. 
Wanneer u nu al weet dat uw kind(eren) maandag niet aanwezig zal zijn i.v.m. quarantaine of een positieve test, dan wil ik u vragen dit alvast door te geven, zodat leerkrachten maandag een en ander in orde kunnen maken. 
Juf Carolien is de komende week ook afwezig, omdat een gezinslid positief is getest op Covid.

We hopen juf Carolien en de andere kinderen snel weer op school te mogen ontvangen! 

Er zullen nog steeds maatregelen zijn waar we rekening mee moeten houden. In de praktijk is dit niet anders dan de maatregelen in de laatste periode voor de kerstvakantie. Hieronder nog even op een rij. 

 • De thuisblijfregels zijn nagenoeg hetzelfde. Al het personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.
  ‚ÄčKinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn mogen niet naar school.
  Kinderen die hoesten mogen niet naar school. 

  Wanneer kinderen met verkoudheidsklachten en of hoestende kinderen een negatieve PCR test hebben, mogen ze weer naar school. Wanneer u er voor kiest om uw kind niet te laten testen, dan mogen uw kind(eren) weer naar school wanneer zij 24u klachtenvrij zijn.  
  .
 • Groepsdoorbrekende activiteiten worden zoveel mogelijk beperkt. Enkel de noodzakelijke activiteiten voor het onderwijs zullen doorgaan.
 • Oudercontacten
  Contact met ouders vinden telefonisch of digitaal plaats. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar alleen na afstemming tussen leerkracht, ouders en directie. 

 • Externen
  Zij worden alleen toegelaten in de school wanneer zij beroepsbetrokkenen zijn of vaste reguliere taken hebben. Het verzoek aan hen om een mondkapje in de school te dragen wanneer zij zich verplaatsen. 

 • Mondkapjes voor leerlingen in groep 6, 7 en 8
  Het advies voor mondkapjes voor leerlingen vanaf groep 6 in de gangen, wordt gegeven om verspreiding via de gangen te voorkomen. In de klassen is het dragen van een mondkapje niet nodig. Wij willen andere aanpassingen invoeren, zodat leerlingen niet mengen met leerlingen van andere klassen en de noodzaak van mondkapjes achterwege kan blijven. Ook is onze school zo ingericht dat de gang een grote ruimte is en kinderen veel ruimte hebben. Kinderen mogen uiteraard wel een mondkapje op.
  Kinderen van groep 6, 7 en 8 zullen hun jassen wel gewoon in de gang hangen, maar kruisen daarbij geen andere groepen. 

 • Looproutes  
  Om zo min mogelijk contact tussen de groepen op school te laten plaatsvinden hanteren we het volgende betreft looproutes. 
  Groep 3 en 4 's morgens met inloop via de voordeur, na de pauzes in de rij, worden door de leerkracht opgehaald. 
  Groep 5 en 6 's morgen met inloop via de voordeur, na de pauzes in de rij, worden door de leerkracht opgehaald. 
  Groep 7 en 8 komt naar binnen langs de nooddeur 's morgens en na de pauzes.

  Na de pauzes zal groep 3 en 4 eerst naar binnen gaan met de leerkracht en daarna groep 5 en 6. Leerlingen van deze groepen kruisen elkaar op deze wij niet in de gang.

 • Cohortering op het schoolplein 
  Wij zullen op het schoolplein werken in drie cohorten, zodat hier ook het mengen van groepen geminimaliseerd wordt. Deze zullen afgewisseld worden, zodat leerlingen gedurende de weken andere speelmogelijkheden hebben. 

 • Wanneer klachten op school ontstaan
  Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij Covid-19, gaat het personeelslid direct naar huis. Er zal voor de groep naar een oplossing worden gezocht. 
  Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij Covid-19, gaat de leerling naar huis en wordt de leerling direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

 • Zelftesten
  Er ligt een dringend verzoek bij alle leerlingen van groep 6 t/m 8 en teamleden om twee keer per week preventief te zelftesten. Deze testen zijn via school te verkrijgen en voor de volledigheid: deze zelftesten worden niet op school bij kinderen afgenomen, dit is de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s)!

  Voor de vakantie zijn er zelftesten meegegeven aan de leerlingen van groep 6 t/m 8. Deze zijn aan de kinderen meegegeven, zodat deze thuis getest zouden kunnen worden.

  Zit uw kind in groep 1 t/m 5 en zou u ook graag een zelftest willen afnemen bij uw kind, dan kunt u deze vragen bij de desbetreffende leerkracht of een mailtje sturen naar de juf en dan krijgt uw kind ook een zelftest mee naar huis.  

 • PCR test bij de GGD 
  Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
  • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
  • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

  Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

 • 1,5 meter afstand
  Alle volwassenen houden in de school 1,5 meter afstand van elkaar.
  Dit geldt niet voor leerlingen onderling en voor leerlingen ten opzichte van leerkrachten.
  We vragen wel aan externen om de 1,5m regel ten opzichte van leerlingen te bewaren, of te werken met een scherm.   

 • Quarantaine
  Wanneer enkele leerlingen in quarantaine zitten zorgt de school er voor dat zij werk krijgen om thuis te doen. Ook zullen er tijdens de quarantaine periode van de leerling enkele online momenten worden afgesproken. 

  In de volgende situaties komt eenieder niet naar school:
  * klachten die passen bij corona
  * als je positief bent getest op corona
  * als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van een GGD test
  * als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/benauwdheid en deze in afwachting is van de testuitslag. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen. 
  * als iemand in je huishouden positief is getest op corona
  * als kinderen in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon in de privésfeer (gelogeerd/ gespeeld) 
  * als de GGD een quarantaineadvies heeft gegeven
  * als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied

  Wanneer de school moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen, of de school zelfs tijdelijk te sluiten, dan krijgen de leerlingen werk wat zij thuis kunnen doen, onderwijs op afstand en of digitaal onderwijs aangeboden. We informeren u hierover wanneer het zich voordoet, omdat het situatieafhankelijk is. 

 • Noodopvang voor leerlingen van ouder(s) /verzorger(s) met cruciale beroepen
  Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, kunnen leerlingen van ouders in een cruciaal beroepsgroep naar school. Wanneer de school moet sluiten op advies van de GGD, mogen deze leerlingen niet naar school.

  Scholen maken bij schoolsluiting afspraken met hun kinderopvangpartner(s) over de gevolgen van de sluiting voor de BSO. U wordt hier dan ook t.z.t. over geïnformeerd. 

 • Privacy
  Een school dient zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Wanneer er een besmetting plaats vindt, zal via de nieuwsbrief alleen de groep kenbaar worden gemaakt. (Of anders in overleg met ouders.)

 • Besmetting
  Als een kind, of iemand in de thuissituatie positief is getest, is het van belang de school hierover te informeren. Wilt u er ook aan denken zelf de BSO ( Logopedie) te informeren, wanneer uw kind hier gebruik van heeft gemaakt. School en BSO nemen onderling contact op over de gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de privacyregels. Bij een besmetting in de groep nemen wij contact op met de GGD en volgen we de richtlijnen en adviezen op.

We kijken ernaar uit om iedereen weer terug te zien aanstaande maandag.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,

Ellen Perdaen

Meerstromenschool
Monnikenstraat 3
4503 AT Groede

0117-371783
directie.meerstromenschool@scoba.nl